August 2005 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Elujõuline ja tõeline
tunnistus

President GORDON B. HINCKLEY

Me laulame tihti oma kogudustes armastatud laulu "An Angel from on High" ("Ingel ülalt kõrgelt"), mille sõnad on kirjutatud enam kui pooleteise sajandi eest Parley P. Pratti poolt1. Need kujutavad endast tema kuulutust tähelepanuväärse raamatu imelisest esiletulekust. See raamat laoti ja lasti läbi trükipressi sügisel täpselt 176 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides New Yorgi osariigis Palmyras.

On vaimustav teada saada, kuidas Parley Pratt sai teada raamatust, millest ta kirjutas selle laulu sõnad. 1830. aasta augustis rändas ta jutlustajana Ohio osariigist New Yorgi osariigi idaossa. Erie kanali ääres Newarkis läks ta laevalt maha ning rändas 16 km sisemaale, kus ta kohtus baptisti diakoniga, kelle nimi oli Hamlin, kes rääkis talle "raamatust, imelikust raamatust, VÄGA IMELIKUST RAAMATUST! … Ta ütles, et algupäraselt olevat see raamat olnud kirjutatud kas kuld- või vaskplaatidele Iisraeli suguharu poolt ning olevat leitud ja tõlgitud nägemuste või inglite teenimise abil ühe noore mehe poolt Palmyra lähedal New Yorgi osariigis. Ma uurisin tema käest, kuidas või kust oleks võimalik seda raamatut saada. Ta lubas mulle, et ma võin sellega järgmisel päeval tema juures tutvuda … Järgmisel hommikul läksin ma tema juurde, kus mu silmad nägid esimest korda "MORMONI RAAMATUT" – seda raamatute raamatut … mis oli peamiseks vahendiks Jumala käes minu edasise elu juhtimisel.

Ma avasin selle õhinaga ja lugesin selle tiitellehte. Seejärel lugesin ma mitmete tunnistajate tunnistusi selle raamatu leidmise ja tõlkimise kohta. Peale seda tutvusin ma sisukorraga. Ma lugesin kogu päeva, söömine oli koormaks, mul polnud mingit soovi toidu järele; magamine oli koormaks, kui saabus õhtu, sest ma eelistasin magamisele lugemist.

Kui ma lugesin, oli Issanda vaim minuga ning ma teadsin ja sain aru, et see raamat on õige, nii selgelt ja ilmselt, kui inimene mõistab ja teab, et ta on olemas"2.

Parley Pratt oli sel ajal 23-aastane. Mormoni Raamatu lugemine mõjutas teda niivõrd sügavalt, et ta sai varsti Kirikusse ristitud ning temast sai üks Kiriku tõhusamaid ja võimsamaid toetajaid. Oma teenimise jooksul reisis ta praeguse Ameerika Ühendriikide ühest servast teise, külastas Kanadat ja Inglismaad; ta töötas Vaikse ookeani saartel ning oli esimene viimse aja pühade misjonär, kelle jalg astus Lõuna-Ameerika pinnale. 1857. aastal, kui ta teenis misjonil Arkansase osariigis, teda rünnati ja tapeti lasuga selga. Ta maeti Alma asula lähedale maapiirkonnas ning täna tähistab tema hauapaika selles vaikses kohas suur poleeritud graniitkivi. Selle pinnale on graveeritud tema ühe teise suure ja ettekuulutava laulu sõnad, mis jutustavad tema nägemusest sellest tööst, milles ta oli tegev:

Koidab hommik, varjud kaovad;
näe, Siioni lipp lahti rullitud saab! …
Helgema päeva suursugune koit
tõuseb maailma kohale.

Jumaliku tõe kiirtes
hajuvad eksituste pilved; …
Kaugusest tulvav hiilgus
peagi säramas on kõikide rahvaste üle.
3

Parley Pratti kogemus Mormoni Raamatuga ei olnud ainulaadne. Kui esimese trüki köited läksid ringlusse ning neid loeti, siis sajad tugevad mehed ja naised olid sellest niivõrd liigutatud, et nad andsid ära kõik, mis neil oli, ning järgnevatel aastatel paljud andsid isegi oma elu selle imelise teose tõelisuse tunnistuseks, mida nad kandsid oma südames.

Täna, sajand ja kolmveerand peale selle esmakordset avaldamist, loetakse Mormoni Raamatut rohkem kui kunagi varem selle ajaloos. Kui esimene trükk oli 5000 eksemplari, siis praegu levitatakse seda igal aastal 5 000 000 eksemplari ning raamat või osa sellest on tõlgitud 105 keelde.

Selle võlu on ajatu nagu tõde, üleüldine nagu inimkond. See on ainus raamat, mis sisaldab oma kaante vahel lubadust, et selle lugeja võib jumaliku väega teada kindlalt tõde selle kohta.

Selle algupära on imeline; kui selle algupära lugu räägitakse esimest korda kellelegi, kes pole sellega tuttav, on see peaaegu uskumatu. Kuid see raamat on siin, et seda tunda, käes hoida ja lugeda. Keegi ei saa seada kahtluse alla selle olemasolu. Kõik jõupingutused püüdmaks leida seletust selle algupärale, mis erineb Joseph Smithi poolt jutustatust, on osutunud tühisteks. See on muistse Ameerika ülestähendus. See on Uue Maailma pühakiri, sama kindlalt nagu Piibel on Vana Maailma pühakiri. Kumbki neist pühakirjadest räägib teineteisest. Mõlemad kannavad endas inspiratsiooni vaimu, jõudu veenda ja pöörata usule. Koos saavad nad käsikäes kaheks tunnistajaks, et Jeesus on Kristus, elav ja ülestõusnud elava Jumala Poeg.

Mormoni Raamatu lugu on juba ammu kadunud rahvaste kroonika. Kuid oma tänapäeva ühiskonna probleemide kirjeldustes on see sama värske kui hommikune ajaleht ning palju otsustavam, innukam ja inspireerivam nende probleemide lahenduste osas.

Ma ei tea ühtegi teist kirjutist, mis toob välja sellise selgusega traagilised tagajärjed ühiskondadele, mis liiguvad teedel, mis on Jumala käskudega vastuolus. Selle leheküljed räägivad kahest erinevast tsivilisatsioonist, mis õitsesid läänepoolkeral. Kumbki neist alustas väikese rahvana, kes olid jumalakartlikud. Kuid koos jõukusega kasvas ka pahelisus. Inimesed alistusid auahnete ja intrigeerivate juhtide halbadele kavatsustele, kes rõhusid neid koormavate maksudega, kes uinutasid neid tühjade lubadustega, kes soosisid ja isegi julgustasid elama lodevate ja kõlvatute eluviiside järgi. Need pahelised intrigandid juhtisid inimesed kohutavatesse sõdadesse, mis põhjustasid miljonite inimeste surma ning kahe suure tsivilisatsiooni lõpliku ja täieliku hävinemise kahel erineval ajajärgul.

Mitte ükski kirjutatud tunnistus ei illustreeri niivõrd selgelt fakti, et kui inimesed ja rahvad on jumalakartlikud ja kuuletuvad Tema käskudele, nad edenevad ja kasvavad, kuid kui nad Teda ja Tema sõna eiravad, saabub laostumine, mis, kui seda ei peatata õiglusega, viib suutmatuse ja surmani. Mormoni Raamat on pühalik kinnitus Vana Testamendi õpetussõnale: "Õiglus ülendab rahvast, aga patt on puuduseks rahvahõimudele!" (Õpetussõnad 14:34)

Taeva Jumal rääkis nende Ameerika inimestega prohvetite kaudu, öeldes neile, milles peitub tõeline kindlustunne: "Vaata, see on valitud maa ja ükskõik mis rahvas seda omab, on vaba orjusest ja vangistusest ja kõikidest teistest rahvustest taeva all, kui nad vaid teenivad maa Jumalat, kes on Jeesus Kristus" (Eter 2:12).

Samas kui Mormoni Raamat räägib suure väega meie kaasaegset ühiskonda ähvardavatest probleemidest, on selle sõnumi suurem ja meeltliigutav osa elujõuline ja tõeline tunnistus, et Jeesus on Kristus, lubatud Messias, Tema, kes kõndis Palestiina tolmustel teedel, ravides haigeid ja õpetades päästmise õpetusi; kes suri ristil Kolgatal; kes tuli kolmandal päeval hauast välja, ilmudes paljudele. Enne oma lõplikku taevaminekut külastas Ta läänepoolkera inimesi, kelle kohta ta oli varem öelnud: "Ja mul on veel teisi lambaid, kes ei ole sellest tarast; needki ma pean tooma siia, ja nad kuulevad minu häält, ja siis on üks kari ja üks Karjane" (Johannese 10:16).

Sajandeid oli Piibel üksi kui naatsaretlase Jeesuse jumalikkuse kirjapandud tunnistaja. Nüüd on tema kõrval teine ja jõuline tunnistus, mis on tulnud esile "juudi ja pagana veenmiseks, et Jeesus on Kristus, Igavene Jumal, kes teeb end ilmsiks kõikidele rahvastele" (Mormoni Raamatu tiitelleht).

Nagu ma varem märkisin, sel aastaajal 176 aastat tagasi laoti ja trükiti väikesel trükipressil Palmyras New Yorgi osariigis "läbi Jumala anni ja võimu" (Mormoni Raamatu tiitelleht) tõlgitud Mormoni Raamatu esimene trükk. Selle avaldamine eelnes ja oli eelkäijaks Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku loomisele, mis leidis aset 6. aprillil 1830.

Me õppisime Mormoni Raamatut eelmisel aastal pühapäevakoolis. Sellele vaatamata ma kutsun üles Kiriku liikmeid üle kogu maailma ja meie sõpru kõikjal lugema või taas kord lugema Mormoni Raamatut. Kui te loete veidi enam kui poolteist peatükki päevas, saate te lõpetada selle raamatu veel enne selle aasta lõppu. Selle 239 peatüki päris lõpus leiate te üleskutse prohvet Moronilt, kui ta lõpetas oma ülestähenduse peaaegu 16 sajandi eest. Ta ütles:

"Ja ma õhutan teid meeles pidama neid asju; sest aeg tuleb kiiresti, kui te saate teada, et ma ei valeta, sest te näete mind Jumala kohtujärje ees; ja Issand Jumal ütleb teile: Kas ma mitte ei kuulutanud teile oma sõnu, mis on kirjutatud selle mehe poolt, nagu keegi hüüaks surnute seast, jah, just nagu keegi kõneleks põrmust? …

Ja Jumal näitab teile, et see, mida ma olen kirjutanud, on õige" (Moroni 10:27, 29).

Kõhklemata luban ma teile, et kui igaüks teist järgib seda lihtsat programmi, olenemata sellest, mitu korda te varem olete Mormoni Raamatut lugenud, tuleb teie ellu ja kodudesse rohkem Issanda Vaimu, tugevdatud otsus kuuletuda Tema käskudele ning tugevam tunnistus Jumala Poja elavast tegelikkusest.

MÄRKUSED

1. Vaata Hymns, nr 13.

2. Autobiography of Parley P. Pratt, toimetanud Parley P. Pratt jun (1938), lk 36–37.

3. "The Morning Breaks," Hymns, nr 1.