Juuni 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Vaimu hääl

Vanem JAMES E. FAUST

Teine nõuandja Esimeses Presidentkonnas

Ma tunnen sügavat vastutust õpetada pühasid asju. Ma olen täiesti teadlik sellest, et maailm muutub ja erineb tohutult sellest, mida mina teadsin. Väärtushinnangud on muutunud. Elementaarne sündsus ja heade asjade austamine on kadumas. Moraali puudumine on ilmne. Meie noored inimesed on mitmel moel tulevikulootus, nagu hinnaline teemant, mis särab paremini mustal taustal.

Ma tsiteerin Õpetuses ja Lepingutes olevat teksti: "Hoidke oma kõrv lahti elava Jumala häälele."1 Vaimu hääl on kõikidele kättesaadav. Issand ütles: "Vaim valgustab igat inimest, … kes Vaimu häält kuulda võtab." Edasi ütles ta, et "igaüks, kes võtab kuulda Vaimu häält, tuleb Jumala, nimelt Isa juurde."2 Mõned inimesed otsivad tähendusrikkamat elu. Paulus selgitas, et see on "Vaim [mis] teeb elavaks."3 Tõesti Päästja ütles: "Sõnad, mis mina teile olen rääkinud, on vaim ja on elu."4

Rõõm on kingitus

Tekib küsimus, mis on siis Vaimu viljad? Paulus vastas sellele öeldes, et need on "armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus."5 Rõõm, mida meie otsime ei ole ajutine emotsionaalne kõrghetk, vaid harjumuspärane sisemine rõõm, mis tuleneb pikast kogemusest ja Jumala usaldamisest. Lehhi õpetus tema poeg Jaakobile kuulutab: "Inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu."6 Selle suure eesmärgi saavutamiseks, peame me "hoid[ma] oma kõrv[a] lahti elava Jumala häälele."

Elava tunnistajana tahaksin ma tunnistada, et rõõm tuleb Vaimu kuulamise kaudu, sest ma olen seda kogenud. Need, kes elavad evangeeliumi järgi õpivad elama "väga õnnelikult"7 nagu tegid nefilased. Üle kogu maailma, paljudes maades, kus Kirik on olemas, võivad liikmed lisada oma tunnistused minu omale. Külluslikud tõendid kinnitavad lubadust rahuks, lootuseks, armastuseks ja rõõmuks kui Vaimu andi. Meie hääled ühinevad ühise palvena kõigi Jumala laste poole, et nemadki saaksid nendest andidest osa.

Maailma hääl

Kuid me kuuleme teisi hääli. Paulus ütles: "Maailmas on … kui palju mitmesuguseid keelemurdeid"8, mis võistlevad Vaimu häälega. Vaimu hääl on alati kohal, kuid see on vaikne. Jesaja ütles: "Ja õigluse vili on rahu, õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek."9 Vastane püüab seda häält lämmatada lugematute valjude, lakkamatute, veenvate ja kutsuvate häältega:

Sõnumitega pommitatud

Tänapäeval kuuleme me paljusid hääli, mis räägivad meile, kuidas elada, kuidas rahuldada meie kirgi, kuidas saada kõike, mida me tahame. Meil on olemas tarkvara, andmebaasid, telekanalid, interaktiivsed arvutimodemid, satelliidi vastuvõtjad ja sidevõrgud, mis lämmatavad meid informatsiooniga. Vähem on rahulikke peidupaiku. Meie noori pommitatakse kurjuse ja pahelisusega rohkem kui ühtegi teist põlvkonda. Sellest seisukohast mõeldes, meenuvad mulle luuletaja T.S. Elioti sõnad: "Kus on tarkus, mille me oleme teadmises kaotanud? Kus on teadmine, mille me oleme informatsioonis kaotanud?"11

Meie kasvavale põlvkonnale võib olla raskem olla ustavad, võib-olla mõnes mõttes on see isegi raskem kui käsikärude tõmbamine üle tasandike. Kui keegi suri Ameerika ääremaade kõnnumaal, maeti selle inimese füüsilised jäänused ja käsikärud liikusid läände, kuid leinavatel ellujääjatel oli lootus oma lähedaste igavesele hingele. Siiski, kui keegi sureb vaimselt patukõnnumaal, võib lootus asenduda kartuse ja hirmuga lähedase igavese heaolu pärast.

Paljusid nooremast põlvkonnast on õpetatud maailma poolt tahtma kõiki asju ja kohe praegu. Nad ei taha säästa ega töötada. Sellised enesekesksed, kannatamatud soovid muudavad nad kiusatusele vastuvõtlikuks. Mormoni Raamat määratleb nelja liiki ahvatlusi, millele Saatan rõhub:

Saatana taktika on "pöörata nende südamed ära tõest, et nad saaksid pimestatud ja ei mõistaks asju, mis nende jaoks ettevalmistatud on"13. Ta loob suitsupilve, mis varjab meie nägemuse ja juhib kõrvale meie tähelepanu.

President Heber J. Grant (1856–1945) ütles: "Kui me oleme ustavad Jumala käskude pidamisel, saavad kõik Tema lubadused täidetud … Probleem on selles, et inimhinge vastane pimestab nende meeled. Ta ajab nii öelda puru neile silma ning nad on pimestatud selle maailma asjadest"14.

Õigete häälte kuulamine

Kuidas me üleüldse oskame valida, milliseid hääli kuulata ja uskuda? Need tähendused meile kui inimestele on üllatavad. Et vaimselt ellu jääda, peame me tegema vähemalt neid nelja asja:

Esiteks, me peame kasutama moraalset valikuvabadust targalt. Amaleki räägib meile, kuidas me võime teha õigeid valikuid: "Kõik hea tuleb Issandalt ja see, mis on halb, tuleb kuradilt"15. Iga hetk nõuab, et me valiksime, üha uuesti ja uuesti, selle vahel, mis tuleb Issandalt ja selle vahel, mis tuleb kuradilt. Nagu tillukesed veetilgad kujundavad maastikku, niisamuti meie pidevad valikud kujundavad meie iseloomu.

Teiseks, meil peab olema eesmärk. Endine Iisraeli peaminister David Ben-Gurion tegi ükskord avalduse Leon Trotsky, Vene kommunistliku revolutsiooni ühe ideoloogi, kohta. Ta ütles, et Trotsky ei olnud juht. Ta oli geniaalne, kuid ta ei olnud juht, sest tal ei olnud eesmärki16. Igaühel on elus vaja eesmärki. Kristuse Kiriku liikmetena peaksime me mõtisklema päästmise tagajärgede üle17. Keegi on öelnud: "Te peate võitlema millegi nimel või uskuma kõike, mis teie teele satub."

Õiglasem osa nefilastest pidi keskendama oma tähelepanu, et kuulda häält, mis eelnes Päästja ilmumisele nende sekka. Nad kuulsid "häält, nii nagu see oleks tulnud taevast; ja nad vaatasid enda ümber; sest nad ei mõistnud seda häält, mida nad kuulsid; ja see ei olnud karm hääl, samuti ei olnud see vali hääl; ometi sellele vaatamata, et see oli tasane hääl, läbistas see neid, kes kuulsid, nii et ei olnud ühtegi osa nende kehas, mida see ei pannud värisema; jah, see läbistas nad kuni hingeni ja pani nende südamed põlema"18. Nad kuulsid seda häält teist korda ja ei mõistnud seda. Kui nad kuulsid seda häält kolmandat korda, nad "avasid oma kõrvad, et seda kuulda; ja nende pilgud olid suunatud hääle poole ning nad vaatasid vankumatult taeva poole, kust hääl tuli"19. Kui me tahame kuulda Vaimu häält, peame ka meie avama oma kõrvad, pöörama usupilgu hääle poole ning vaatama vankumatult taeva poole.

Kolmandaks, me peame tugevdama oma tunnistust. Me peame kõik õppima päästmisplaanist ja oma suhtest Jumalaga. Kui me kõnnime usus, kinnitatakse meie südames vaimseid kogemusi, mis tugevdavad meie usku ja tunnistust.

Neljandaks, me peame uurima pühakirju, mis on "Issanda hääl, ja Jumala vägi päästmiseks"20. Issand ütles samuti oma sõna kohta, nagu see on kirjas pühakirjades: "Sest see on minu hääl, mis neid teile räägib, sest need on teile antud minu Vaimu kaudu"21.

Ma pakun välja lihtsa lahenduse, kuidas valida kanalit, millele ennast häälestada: kuulake ja järgige Vaimu häält. See on muistne lahendus, isegi igavene ja ei ole ehk populaarne ühiskonnas, mis otsib alati midagi uut. See nõuab kannatlikkust maailmas, mis nõuab silmapilkset rahuldust. See lahendus on vaikne, rahulik ja vaevumärgatav maailmas, mis vaimustub sellest, mis on vali, lakkamatu, kiiretempoline, räige ja toores. See lahendus nõuab, et te oleksite endassesüüviv, sel ajal kui teie kaaslased otsivad füüsilist ergutust. (Ajal, mil väärtusetuid ja solvavaid asju, mis meie teele satuvad, ei ole mõtet meeles pidada, võib see tunduda rumalana.) See lahendus on üks ühesugune, muutumatu, ajatu sõnum maailmale, mis tüdineb kiiresti pingelisuse, mitmekesisuse ja uudsuse puudumisel. See lahendus nõuab, et me kõnniksime usus maailmas, mida valitseb nägemine.22 Usupilguga me näeme igavesi, nähtamatuid, vaimseid tõdesid, samal ajal kui inimkonna enamus sõltub üksnes ilmalikest asjadest, mida tuntakse üksnes füüsiliste aistingute kaudu.

Me peame õppima, kuidas mõtiskleda Vaimu asjadest ja vastata tema õhutustele – et filtreerida välja Saatana poolt tekitatud soovimatu informatsiooni. Kui me oleme häälestatud Vaimule, me "kuule[me] sõna, mis [meie] tagant ütleb, "See on tee, käige seda!"23 "Elava Jumala hääle" kuulamine annab meile "rahu selles maailmas ja igavese elu tulevases."24 Need on suuremad Jumala kõikidest andidest.25

 

MÄRKUSED

1. ÕL 50:1.

2. ÕL 84:46–47.

3. 2 Korintlastele 3:6.

4. Johannese 6:63.

5. Galaatlastele 5:22–23.

6. 2 Nefi 2:25.

7. 2 Nefi 5:27.

8. 1 Korintlastele 14:10.

9. Jesaja 32:17.

10. 2 Nefi 9:51.

11. "Choruses from "The Rock,"" The Complete Poems and Plays (1930), 96.

12. Vaata 1 Nefi 22:23.

13. ÕL 78:10.

14. Teachings of Presidents of the Church: Heber J. Grant (2002), lk 30–31.

15. Omni 1:25.

16. Vaata Academy of Achievement, "Interview: Shimon Peres," Internet, http://www.achievement.org.

17. Vaata ÕL 46:7.

18. 3 Nefi 11:3.

19. Vaata 3 Nefi 11:4–5.

20. ÕL 68:4.

21. ÕL 18:35.

22. Vaata 2 korintlastele 4:18; 5:7.

23. Jesaja 30:21.

24. ÕL 59:23.

25. Vaata ÕL 14:7.