Juuli 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Neisse kolme ma usun

President GORDON B. HINCKLEY

 

Esimene usuartikkel on kindlasti tuttav kõikidele Kiriku liikmetele. See on meie religiooni keskseks seisukohaks. On tähelepanuväärne, et prohvet Joseph Smith pani selle meie õpetuse tähtsamaid aluseid üles kirjutades esikohale:

"Me usume Jumalasse, Igavesse Isasse, ja Tema Pojasse Jeesusesse Kristusesse ning Pühasse Vaimu" (Usuartiklid 1:1).

Selle deklaratsiooni tähtsus on kooskõlas prohveti ühe teise avaldusega. Ta ütles:

"Evangeeliumi esimeseks põhimõtteks on Jumala iseloomu kindel tundmine" (History of the Church, 6. kd, lk 305).

Need tohutult tähendusrikkad ja kõikehaaravad deklaratsioonid on kooskõlas Issanda sõnadega tema eestpalves:

"Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud" (Johannese 17:3).

Mulle meenub, et ma lugesin mõned aastad tagasi ühte brošüüri, mille oli kirjutanud üks kriitik, kes oli Kiriku vaenlane, kelle sooviks oli hävitada nõrkade ja mitteteadlike usk. See brošüür kordas valeõpetusi, mida oli korratud rohkem kui sajand. See väitis end esitavat seda, mida teie ja mina kui Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed usume.

Soovimata vaielda ühegi meie sõbraga teistest uskudest, kelledest paljusid ma tunnen ja kelle suhtes mul on suurim lugupidamine, võtan ma selle võimaluse, et selgitada oma positsiooni selles kõige tähtsamas teoloogilises valdkonnas.

Ma usun Jumalasse, Igavesse Isasse kaksipidi mõtlemata ja kõhkluseta. Ta on minu Isa, minu hinge ja kõigi inimeste hingede Isa. Ta on suur Looja, universumi valitseja. Tema juhtis selle maakera loomist, millel me elame. Inimene loodi Tema näo järgi. Ta on isikupärane. Ta on tõeline. Ta on eripärane. Tal on lihast ja luust keha, sama käegakatsutav nagu inimeselgi (vt ÕL 130:22).

 

Tema näo järgi

Üleskirjutuses maailma loomisest "Jumal ütles: "Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks"" (1 Moosese raamat 1:26).

Milline kõneviis võiks olla selgem? Kas see alandab Jumalat, nagu mõned tahavad meid uskuma panna, et inimene on loodud täpselt Tema näo järgi? See peaks hoopis liigutama iga mehe ja naise südant suuremas austuses enda kui Jumala poja või tütre vastu. Pauluse sõnad korintlastest pühadele on sama sobivad meile, kui need on neile, kellele ta need kirjutas. Ta ütles:

"Eks te tea, et te olete jumala tempel ja et Jumala Vaim elab teie sees?

Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema; sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie" (1 korintlastele 3:16–17).

Ma mäletan ühte juhtumit enam kui 70 aastat tagasi, kui ma rääkisin misjonärina vabaõhukoosolekul Londonis, Hyde Parkis. Kui ma oma sõnumit esitasin, katkestas mind üks vahelesegaja, küsides: "Miks te ei õpeta piibli põhimõtet, mis on toodud Johannese evangeeliumis, kus öeldakse: "Jumal on vaim"?"

Ma avasin oma piiblis salmi, millele ta oli viidanud ja lugesin talle ette terve salmi:

"Jumal on Vaim, ja kes teda kummardavad, need peavad vaimus ja tões teda kummardama!" (Johannese 4:24).

Ma ütlesin: "Loomulikult on Jumal vaim, ja samuti ka teie, kombinatsioonis vaimust ja kehast, mis teeb teid elavaks olevuseks, nii nagu mindki."

Igaühel meist on hingeline ja füüsiline olemus. Igaüks teab surma tõelisust, kui keha sureb, ja igaüks meist teab ka seda, et vaim elab edasi kui eraldi olevus ning et mõne aja pärast, tänu Jumala Poja ohverdusele võimalikuks saanud jumalikule plaanile, toimub vaimu ja keha taasühinemine. Jeesuse ütlus, et Jumal on vaim, ei eita, et Tal on keha, nagu ka ütlus, et mina olen vaim, samal ajal, kui mul on ka keha.

Ma ei võrdsusta oma keha rafineeritust, võimet, ilu ja sära Tema omaga. Tema oma on igavene. Minu oma on surelik. Kuid see ainult suurendab minu austust Tema vastu. Ma kummardan Teda "tões ja vaimus". Ma vaatan Tema kui oma jõu poole. Ma palvetan Tema poole saamaks tarkust, mis ületab minu oma. Ma püüan armastada Teda kõigest oma südamest, hingest, meelest ja väest.
Tema tarkus on suurem kui kõikide inimeste oma. Tema võim on suurem kui loodusel, sest Ta on kõikvõimas Looja. Tema armastus on suurem kui kellelgi teisel, sest Tema armastus hõlmab kõiki Tema lapsi ning see on Tema töö ja hiilgus, et tuua oma poegadele ning tütardele kõikidest põlvedest surematust ja igavest elu (vaata Mooses 1:39).

 

Meie kõikvõimas isa

Ta on "nõnda … maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!" (Johannese 3:16).

Tema on see Kõikvõimas, kelle ees ma seisan austuses ja aukartuses. See on Tema, kelle poole ma vaatan kartuse ja värisemisega. See on Tema, keda ma kummardan ja kellele ma annan au, kiituse ning hiilguse. Tema on mu Taevane Isa, kes on kutsunud mind tulema palves enda juurde, et rääkida Temaga lubadusega, et Ta kuulab ja vastab.

Ma tänan Teda selle valguse, teadmise ja mõistmise eest, mis Ta on andnud oma lastele. Ma tänan Teda Tema hääle eest, mis on rääkinud igavesi tõdesid võimu ja lubadusega. Ma tänan Teda Tema avalduse eest Tema armastatud Poja ristimisel Jordani vetes, kui oli kuulda Tema häält, mis ütles: "Seesinane on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel!" (Matteuse 3:17).

Ma tänan Teda sarnase avalduse eest Muutumise mäel, kui Ta rääkis jälle Jeesuse ja Tema apostlitega ja samuti inglitega, kui "kuue päeva pärast Jeesus võttis enesega Peetruse, Jakoobuse ja Johannese, tema venna, ja viis nad üles kõrgele mäele isepäinis.

Ja ta muudeti nende ees; ja ta pale paistis otsegu päike ja ta riided läksid valgeks otsegu valgus.

Ja vaata, Mooses ja Eelija näitasid endid neile ja kõnelesid temaga.

Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: "Issand, siin on hea olla; kui sa tahad, siis ma teen siia kolm telki, ühe sinule, ühe Moosesele ja ühe Eelijale?"

Kui ta alles rääkis, vaata, siis varjas neid hele pilv. Ja vaata, hääl pilvest ütles: "See on mu armas Poeg, kellest mul on hea meel; teda kuulake"" (Matteuse 17:1–5).

Ma tänan Teda selle veel kord kuuldud hääle eest, kui ülestõusnud Issandat tutvustati läänepoolkera rahvale Jumala häälega, mis kuulutas: "Vaadake mu Armastatud Poega, kellest mul on hea meel, kelles ma olen austanud oma nime" (3 Nefi 11:7).

Ma tunnen aukartust, austust ja tänulikkust Tema ilmumise eest käesoleval ajajärgul, kui Ta tutvustas ülestõusnud Issandat kellelegi, kes oli Teda palves otsinud, kui Isa ütles: "See on minu armas Poeg. Kuula teda." (Prohvet Joseph Smithi tunnistus, lk 4).

 

Tema Esmasündinud Poeg

Ma usun Issandasse Jeesusesse Kristusesse, igavese, elava Jumala Poega. Ma usun Temasse kui Isa Esmasündinusse ja Tema Ainusündinusse lihas. Ma usun Temasse kui isikusse, kes on eraldi ja eristuv oma Isast. Ma usun Johannese avaldusse, kes alustas oma evangeeliumi selle suursuguse väljendusega:

"Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal.

Seesama oli alguses Jumala juures …

Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde" (Johannese 1:1–2, 14).

Ma usun, et Ta sündis Maarjast Taaveti soost kui lubatud Messias, et Ta oli tõesti Isast sündinu ja et Tema sünd oli Jesaja suure ettekuulutuse täideminek:

"Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus ja kellele pannakse nimeks: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst!" (Jesaja 9:5).

Ma usun, et Tema surelikus elus oli Ta ainus täiuslik inimene, kes maa peal kunagi on elanud. Ma usun, et Tema sõnades leidub see valgus ja tõde, mille järgimine päästaks maailma ja tooks inimkonnale ülenduse. Ma usun, et Tema preesterluses peitub jumalik volitus – võim õnnistada, tervendada, valitseda Jumala maiseid asju ja siduda taevas see, mis on maa peal seotud.

Ma usun, et läbi oma lunastava ohverduse, oma elu ohverdamise Kolgata mäel, Ta lunastas inimkonna patud, vabastades meid patukoorma alt, kui me hülgame kurja ja järgime Teda. Ma usun Tema ülestõusmise reaalsusesse ja selle võimu. Ma usun Jumala armu, mida tõendab Tema ohverdus ja lunastus, ning ma usun, et läbi Tema lepituse saame me kõik osa surnust ülestõusmise kingitusest, tegemata selleks midagi omalt poolt. Ma usun lisaks, et läbi selle ohverduse laieneb igale mehele ja naisele, Jumala pojale ja tütrele, võimalus igaveseks eluks ja ülenduseks meie Isa kuningriigis, kui me kuulame ja täidame Tema käskusid.

 

Jumalik Päästja ja Lunastaja

Maa peal pole ealeski olnud kedagi nii suurt. Mitte keegi pole toonud võrreldavat ohvrit või võimaldanud võrreldavat õnnistust. Tema on maailma Päästja ja Lunastaja. Ma usun Temasse. Ma kuulutan Tema jumalikkust kaksipidi mõtlemata ja kõhkluseta. Ma armastan Teda. Ma räägin Temast austuse ja imestusega. Ma kummardan Teda nii nagu ma kummardan Tema Isa, tões ja vaimus. Ma tänan Teda ja põlvitan Tema haavatud jalgade, käte ja külje ees, olles hämmastuses armastusest, mis Ta mulle pakub.

Jumal olgu tänatud oma Armastatud Poja eest, kes sirutas juba hulga aja eest käe ja ütles meile kõigile:

"Tulge minu juure kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!

Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik; ja te leiate hingamise oma hingedele.

Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge!" (Matteuse 11:28–30).

Ta elab, esmane ülestõusnute seas. Ma tean, et ta elab täna sama tõeliselt, sama kindlalt, sama isikuliselt, kui ta elas siis, kui Ta Issandana üles tõusnuna viipas oma hirmunud jüngritele: "Tulge einestama! …

…[Jeesus] võtab leiva ja annab neile, ja samuti kalukesi" (Johannese 21:12–13).

Pühakirjad räägivad ka teistest, kellele ta ennast näitas ja kellega ta rääkis elava, ülestõusnud Jumala pojana.

Sarnaselt on ta ilmunud ka sel ajastul ja need, kes on Teda näinud, kuulutasid:

"Ja nüüd, pärast paljusid tunnistusi, mis temast antud on, see on tunnistus, viimane kõikidest, mis meie temast anname: et Ta elab!

Sest me nägime Teda, nimelt Jumala paremal käel, ja me kuulsime häält tunnistamas, et Tema on Isa Ainusündinud Poeg –

et Tema kaudu, Tema läbi ja Temast on ja olid maailmad loodud, ja nende elanikud on Jumalale sündinud pojad ja tütred" (vt ÕL 76:22–24).

See on Kristus, kellesse ma usun ja kellest ma tunnistan.

 

Püha Vaim

Selline teadmine tuleb pühakirjadest ja tunnistus sellest tuleb läbi Püha Vaimu võimu. See on kingitus, püha ja imeline, mis on sündinud läbi ilmutuse Jumaluse kolmandalt liikmelt. Ma usun Pühasse Vaimu kui vaimsesse isikusse, kes jagab kohta Isa ja Pojaga, moodustades kolmekesi Jumaluse.

Selle koha tähtsus selgub läbi Issanda sõnade, kes ütles:

"Iga patt ja jumalapilge antakse inimestele andeks; aga Püha Vaimu pilget ei anta inimestele andeks.

Ja kes iganes räägib sõna Inimese Poja vastu, sellele antakse see andeks, aga kes iganes midagi räägib Püha Vaimu vastu, sellele ei anta seda andeks, ei selles maailmas ega tulevases" (Matteuse 12:31–32).

See, et Püha Vaimu tunti juba muistsetel aegadel kui Jumaluse liiget, on ilmne kõnelusest Peetruse ja Ananiase vahel, kui viimane peitis ära osa rahast, mis ta sai maatüki müümise eest.

"Peetrus ütles: "Ananias, mispärast on saatan täitnud su südame, et sa valet rääkisid Pühale Vaimule… ? Sina ei ole valetanud inimestele, vaid Jumalale!"" (Apostlite teod 5:3–4)

Püha Vaim on Jumaluse kolmas liige, Päästja poolt lubatud Trööstija, kes õpetab Kristuse järgijatele kõik ja tuletab neile meele kõik, mis Tema on ütelnud (vaata Johannese 14:26).

Püha Vaim on Tõe Tunnistaja, kes võib õpetada inimestele asju, mida nad ei saa üksteisele õpetada. Moroni suurepärastes ja üleskutsuvates sõnades lubatakse Mormoni Raamatu kohta tõe teadmist "läbi Püha Vaimu võimu". Seejärel kuulutab Moroni: "Ja Püha Vaimu võimu läbi võite te teada tõde kõigist asjadest" (Moroni 10:4–5).

Ma usun, et see võim, see and on ka meile tänapäeval kättesaadav.

 

Kolm eraldiseisvat isikut

Niisiis ma usun Jumalasse, Igavesesse Isasse ja Tema poega, Jeesusesse Kristusesse ja Pühasse Vaimu.

Mind ristiti nende kolme nimel. Ma abiellusin nende kolme nimel. Mul ei ole kahtlust nende tõelisuses ja individuaalsuses. See individuaalsus tuli ilmsiks, kui Jeesus sai Ristija Johannese poolt Jordani jões ristitud. Vees seisis Jumala poeg. Oli kuulda Tema Isa häält, mis kuulutas, et Ta on Jumala poeg ja Püha Vaim ilmus tuvi kujul (vaata Matteuse 3:16–17).

Ma tean, et Jeesus ütles, et kes Teda on näinud, on näinud Isa. Kas nii ei või öelda paljud pojad, kes sarnanevad oma vanematega?

Kui Jeesus pöördus palves oma Isa poole, ei pöördunud Ta kindlasti iseenda poole!

Nad on eraldiseisvad isikud, kuid nad on üks oma eesmärkides ja püüetes. Nad on ühinenud, viimaks täide suurt, jumalikku plaani Jumala laste päästmiseks ja ülenduseks.

Oma liigutavas palves Ketsemani aias enne oma reetmist palus Kristus Isa oma apostlite pärast, keda Ta armastas, öeldes:

"Aga ma ei palu mitte üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna kaudu usuvad minusse,

et nemad kõik oleksid üks, nõnda nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid …" (Johannese 17:20–21).

See on see Isa, Poja ja Püha Vaimu vaheline täiuslik liit, mis ühendab need kolm pühas Jumaluses üheks.

Imede ime on see, et nad on meist huvitatud ja tunnevad meie pärast suurt muret. Nad on meie kõigi jaoks olemas. Me pöördume Isa poole Poja kaudu. Tema on meie eestkostjaks Jumala trooni juures. Kui imeline see on, et me võime rääkida Isaga niimoodi Poja nimel.

Ma tunnistan nendest suurtest ja väljapaistvatest tõdedest. Ma teen seda Püha Vaimu anni ja väega Jeesuse Kristuse pühal nimel.