Oktoober 2006 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Täiuslik lootuse sära

KIRIKU UUTELE LIIKMETELE

President GORDON B. HINCKLEY

 

Me õnnitleme teid teie hiljutise ristimise puhul ja edastame teile kõige soojemad tervitused. Te olete astunud Kirikuga liitudes imelise sammu! Me oleme valmis teid abistama, nii nagu oskame. Sel otsustaval ajal võite te tunda end nagu see naine, kes kirjutas järgmise kirja: “Minu teekond Kirikusse oli haruldane ja küllaltki proovilepanev. Möödunud aasta on olnud mu elus raskeim. Samuti on see olnud kõige rahuldustpakkuvam. Uue pöördununa tuleb mul iga päev ette proovilepanekuid.” Ta jätkab: “Kui meist, Kirikuga tutvujatest, saavad Kiriku liikmed, üllatume me, avastades, et oleme sisenenud täiesti võõrasse maailma, maailma, kus on oma tavad, kultuur ja keel. Me avastame, et pole mitte ainsatki inimest ega viidet, kelle või mille poole pöörduda, et saada juhiseid oma teekonnal sellesse uude maailma.”1 Teie läbielamised uue liikmena peaksid olema reibastavad. Teie usk Päästjasse on tugev. Te olete siiralt innustatud õppima üha enam taastatud evangeeliumi kohta. Siiski on kerge ka tunda end uutest sõnadest, uutest koosolekutest, uutest õpetustest ja uutest proovilepanekutest ülekoormatuna. Katsumusi võib tekkida isegi uute inimestega. Te võite mõtiskleda, kas suudate kunagi saada tõeliseks viimse aja pühaks. Mul on teile lihtne sõnum: Loomulikult te suudate! Ärge andke alla!

Teel olles

Pidage meeles, mida ütles Nefi: “Te olete väravast sisenenud; te olete teinud vastavalt Isa ja Poja käskudele; ja te olete saanud Püha Vaimu, kes tunnistab Isa ja Poja kohta... Ja nüüd, ... pärast seda, kui te olete jõudnud sellele kitsale ja ahtale teerajale, ma küsiksin, kas kõik on tehtud? Vaata, ma ütlen teile: Ei, sest te ei oleks jõudnud nii kaugele, muidu kui Kristuse sõna läbi, vankumatu usuga temasse ja toetudes täielikult selle teenetele, kes on vägev päästma. Sellepärast te peate Kristuses püsivana edasi pürgima, omades täiuslikku lootuse sära ja armastust Jumala ja kõikide inimeste vastu. Seepärast, kui te edasi pürgite, toitudes Kristuse sõnast, ning peate vastu lõpuni, vaata, nõnda ütleb Isa: Te saate igavese elu” (2 Nefi 31:18--20). Kirikuga liitumine on tõsine asi. Iga pöördunu võtab enda peale Kristuse nime ning sellega kaasneva lubaduse pidada kinni Tema käskudest. Ometi võib Kirikusse tulek olla ohtlik kogemus. Kui teid pole tervitamas soojad ja tugevad käed, kui me ei ulata teile sõbrakätt hoole ja armastusega, võite te hakata mõtisklema, kas tegite ikka õige sammu. Kui teid pole tervitamas ja kui teile pole teejuhiks sõbralikud käed ja lahked südamed, võite te kõrvale langeda. Meie väljakutseks on aidata teil tugevdada teie tunnistust selle töö õigsuse kohta. Me ei saa lasta teil esiuksest sisse ja tagauksest välja kõndida! Igaüks teist on kallis. Igaüks teist on Jumala poeg või tütar. Ma olen öelnud seda juba varem ja ma kordan, et igaüks teist vajab pöördununa kolme asja: 1. Sõpra Kirikus, kelle poole te võite pidevalt pöörduda, kes kõnnib teie kõrval, kes vastab teie küsimustele, kes mõistab teie probleeme. Teil on ka koduõpetajad, külastusõpetajad ja teised liikmed, kes teile sel imelisel usuteekonnal abiks on. 2. Ülesannet. Teokus on selle Kiriku tunnusjooneks. See on protsess, mille kaudu me kasvame. Usk ja armastus Issanda vastu on nagu minu käelihased. Kui ma neid kasutan, muutuvad need tugevamaks. Kui ma lasen käel sideme otsas rippuda, muutuvad need nõrgemaks. Igaüks teist väärib kohustust. Selle kohustusega ümberkäimisel võib tulla ette mõningaid vigu. Ja mis siis? Igaüks meist eksib. Tähtis on hoopis tegevusest tulev kasvamine. Teie juhid saavad aidata teil leida osalemisvõimalusi. Olge nõus uued väljakutsed vastu võtma ja uskuge, et Issand aitab teil olla nende kõrgusel. Kui tunnete end heitununa, paluge abi. Kuid ärge andke alla. Kui te jätkate üritamist, näete te oma üllatuseks, et teie võimed kasvavad. 3. Teid tuleb pidevalt “toita Jumala hea sõnaga” (Moroni 6:4). Te saate preesterluse kvoorumi või Abiühingu, Noorte Naiste, Noorte Meeste, Pühapäevakooli või Algühingu liikmeks. Tulge sakramendikoosolekule, et võtta sakramenti, et uuendada ristimise ajal tehtud lepinguid. Lugege pühakirju iga päev. Palvetage igal hommikul ja igal õhtul, et võiksite püsida Issanda lähedal. Te teate ja meie teame, et teistes kirikutes on palju häid inimesi. Neis on palju head. Teie pere ja teie varasemad usukombed võisid õpetada teile nii mõndagi head ja kujundasid välja paljud head harjumused. Nagu ütles apostel Paulus: “Katsuge läbi kõik, pidage kinni heast” (1 tessalooniklastele 5:21). Võtke head asjad endaga, hoidke need alles ja kasutage neid Issanda teenimisel.

Ühine rõõm

Me rõõmustame koos teiega Jeesuse Kristuse evangeeliumis. Teile on varuks palju õnnistusi. Me teame, et vahel võib tunda kohutavat üksindust. Võib ette tulla pettumust. Võib tunda hirmu. Meie selles Kirikus oleme maailmast palju erinevamad, kui kaldume arvama. Kuid evangeelium pole midagi sellist, mille pärast häbeneda. See on midagi sellist, mille üle olla uhke. “Ärgu olgu sul siis häbi meie Issanda tunnistusest,” kirjutas Paulus Timoteosele (2 Timoteosele 1:8). Ma anun teid, kes te olete uued, jääge meiega. Meil on teid vaja. Me paneme oma käed teie ümber ja oleme teie sõbrad. Me anname endast parima, et teid trööstida, et te tunneksite, et olete teretulnud ja omaksvõetud. Me armastame teid ja me teame, et Issand armastab teid. Andke andeks meie eksimused ja nõrkused. Tulge ja töötage koos meiega külg külje kõrval, kui me kasvame ja õpime üheskoos. See on Jumala püha töö. See on Tema Kirik ja kuningriik. Pühas metsasalus asetleidnud nägemus oli just selline, nagu Joseph ütles. Ma mõistan oma südames tõeliselt seal toimunu tähtsust. Mormoni Raamat on tõsi. See tunnistab Issandast Jeesusest Kristusest. Tema preesterlus on taastatud ja on meie seas. Selle preesterluse võtmeid, mis on saadud taevastelt isikutelt, kasutatakse meie igaveseks õnnistamiseks. Selline on meie tunnistus --- teie ja minu oma --- tunnistus, mille vääriliselt me peame elama ja mida me peame jagama teistega. Ma jätan selle tunnistuse, oma õnnistuse ja armastuse teie kõigiga ning kutsun teid saama jätkuvalt osa sellest suurest viimse aja imest, milleks on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik.

VIIDE

1. “Find the Lambs, Feed the Sheep”, Liahona, juuli 1999, lk 122.