Veebruar 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Inspireerivad mõtted

President GORDON B. HINCKLEY

 

Tunnistus

„Ma tahan anda teile oma tunnistuse. Ma tean, et Jumal, meie Igavene Isa, elab, et Tema on suur universumi Valitseja ja et meie oleme Tema lapsed ning et kuidagi Ta kuuleb oma laste palveid ja vastab neile. Ma tahan, et te teaksite, et mina tean, et Jeesus on Kristus, elava Jumala Poeg, et Ta lahkus oma kuninglikust kodust kõrgustes ja tuli alla inimeste sekka --- taludes inimeste viha ja teotamist --- ning et Ta käis mööda maad ja tegi head [vt Apostlite teod 10:38]. Ta löödi risti inimeste viha pärast. Ta tõusis üles kolmandal päeval --- „esmase[na] nende seast, kes on läinud hingama” (1 korintlastele 15:20). Ma tahan, et te teaksite, et Isa ja Poeg ilmusid poiss Joseph Smithile ja juhatasid sisse selle imelise evangeeliumi ajajärgu --- suurepäraseima kogu maailma ajaloos” (liikmete koosolek, Lõuna-Korea, 31. juuli 2005).

Tema ohverdus meie eest

„Ma olen nii sügavalt tänulik Jeesuse Kristuse evangeeliumi eest, tunnistuse eest Päästja lepitusest. Ma usun sellesse kogu südamest ja elan selle nimel ning annan selle kohta täna oma tunnistuse. Kõikide sündmuste seas inimajaloos ei ole miski muu Päästja lepitusega selle tähenduse ja tulemuste poolest ligilähedane. Jumal olgu tänatud Tema kalli Poja anni eest, kellele me kõik meie eest tehtud ohverduse eest tänu võlgneme” (liikmete koosolek, Kopenhaagen, Taani, 22. mai 2004).

Jeesuse Kristuse jumalik missioon

„Me oleme üks suur pere, kes on seotud kokku ühtse armastuse ja usuga. Meie õnnistus rahva ja inimestena on suur. Me kanname oma südames kindlat ja kõigutamatut veendumust Issanda Jeesuse Kristuse jumalikust missioonist.

Tema oli Vana Testamendi vägev Jehoova, Looja, kes oma Isa juhenduse all lõi kõik asjad, „ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud” (Johannese 1:3). Tema oli see tõotatud Messias, kes saabus „paranemine tema tiibade all” (Malakia 3:20). Tema oli imetegija, suur tervendaja, Ülestõusmine ja Elu. See on ainuke nimi taeva all, mille kaudu meil tuleb saada päästetud [vt Apostlite teod 4:12]...

Ta tuli oma Igavese Isa annina. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!” (Johannese 3:16)

Ta alandus lahkuma oma troonilt kõrgustes ja tulema maa peale, et sündida tallis, vallutatud rahva seas. Ta kõndis Palestiina tolmustel teedel ja tegi terveks haigeid, õpetas õpetust, õnnistas kõiki, kes Ta vastu võtsid...

Kolgata mäel andis Ta oma elu meie kõigi eest. See on suurim and, mille keegi meist võib kunagi saada. See on ülestõusmise ja igavese elu and [vt ÕL 14:7].

Me suhtume austusega Tema sündi. Kuid ilma Tema surmata oleks see sünd olnud vaid üks järjekordne sünd. Lunastuse tõttu, mille Ta pani toime Ketsemani aias ja Kolgata ristil, sai Tema annist surematu, kõikehaarav ja igavene. Tema tegi suure lepituse kogu inimkonna pattude eest. Tema on Ülestõusmine ja Elu, „esma[ne] nende seast, kes on läinud hingama” (1 korintlastele 15:20). Tänu Temale tõusevad kõik inimesed hauast.

Me armastame Teda. Me austame Teda. Me täname Teda. Me kummardame Teda. Ta on teinud meist igaühe ja kogu inimkonna heaks seda, mida keegi teine poleks suutnud. Jumal olgu tänatud oma Armastatud Poja --- meie Päästja, maailma Lunastaja, laitmatu Talle eest, kes anti ohvriks kogu inimkonna eest” (misjonäride pühalik koosolek, Salt Lake City, Utah, USA, 15. dets 2002).

Seiske kui tunnistajad

„Ma mõtlen täna õhtul sellele suurepärasele sündmusele, kui Paulus kirjeldas, mis sai talle osaks teel Damaskusesse. Ta nägi taevast paistvat valgust ja kuulis, kuidas üks hääl temaga rääkis. Ja ta langes maha ja ütles: „Kes sa oled, isand?”

Ja Jeesus ütles: „Tõuse siis nüüd üles ja seisa oma jalgel, sest ma olen sulle ilmunud selleks, et ma sind seaksin oma sulaseks ja ... tunnistajaks, ...

avama nende silmi, et nad pimedusest pöörduksid valguse poole ja saatana võimuse alt Jumala poole” (Apostlite teod 26:15--16, 18).

Ma usun, et see sama korraldus, mille Issand andis Paulusele, käib meie kõigi kohta. „Tõuse,” ütleb Ta, „ja seisa oma jalgel, sest ma olen sulle ilmunud selleks, et ma sind seaksin oma sulaseks ja ... tunnistajaks.”

Igaühel teist on kohustus seista Jeesuse Kristuse evangeeliumi igavese tõe tunnistajana. Teie kohustuseks on avada teiste silmad, „et nad pimedusest pöörduksid valguse poole ja saatana võimuse alt Jumala poole”” (liikmete koosolek, Nairobi, Keenia, 4. aug 2005).

Meie varjupaik, meie rahu

„Me elame kohutavalt keerulisel ajal. Me oleme vastamisi väga tõsiste probleemidega. Mõned meist on vastakuti haiguste, majanduslike raskuste, paljude vaevavate ja murettekitavate probleemidega. Meie varjupaik, meie rahu, meie heaolu peitub Issanda teedel käimises” (Austraalia vaiakonverentsi satelliidiülekanne, 12. veebr 2005).

Templisse mineku vääriline

„Ma esitan igale isale ja abielumehele üleskutse kanda hoolt selle eest, et ta on vääriline viima oma naise ja lapsed templisse. Kogu selles maailmas ei ole midagi sellist, mis saaks seda asendada. See on suurim õnnistus, mis võib ühele abielupaarile osaks saada. Ärge lükake seda edasi. Kui teil on vaja meelt parandada, siis alustage juba täna ja saage templisoovituse vääriliseks” (liikmete koosolek, Santiago, Tšiili, 11. märts 2006).

Eeskuju õigemeelsest elust

„Meid on hakatud märkama heade inimestena, lahkete ja armastavate inimestena, kes on nõus ulatama sõbrakätt ning aitama ja õnnistama meie ümber olijaid. Taevas naeratab meile ja meil kõigil oleks sünnis vastata sellele õigemeelse elu ja Issanda tahte täitmisega” (vaiakonverents, Saint George, Utah, USA, 27. veebr 2005).

Seiske rohkem püstipäi

„Me elame kõntsa-, kõlvatuse- ja murederohkes maailmas. Olge sellest üle, seiske rohkem püstipäi, jätke maailm seljataha ja sammuge nii, nagu Issand tahab.

Meil on nii palju pakkuda! Mõelge vaid, mida kõike me pakkuda võime. Teised inimesed ei mõista Jumala tõelist olemust. Nad elavad ikka veel neljandast sajandist pärit Nikaia usutunnistuse järgi, mida ma ei suuda mõista. Meil on aga täiuslikud teadmised Jumala olemusest, mis on saadud prohvet Joseph Smithi esimese nägemuse vahendusel. Ta nägi Jumalat. Ta kuulis Teda rääkimas. Ta nägi Tema Poega. Ta kuulis Poega rääkimas ja ta võis rääkida Nendega. Tema meeles polnud mingit kahtlust Jumala tõelise olemuse suhtes. See on nii tohutult tähtis. Pühakirjakohas öeldakse: „Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud” (Johannese 17:3).

Meil on maailmale anda suur ja imeline and --- õige arusaam Jumalast. Meie oleme Tema lapsed. Pole tähtis, mis rahvusest me oleme. Pole tähtis, kus me sündisime. Pole tähtis, kas meie juuksed on heledad või tumedad. Pole tähtis, millise kujuga on meie silmad. Igaüks meist on Jumala laps. Tema on suur universumi Jumal, kuid Ta on ka meie Isa, kelle poole me võime palves pöörduda. Meie teame, mina tean, teie teate, et Ta kuuleb meie palveid ja vastab nendele… See on nii suurepärane ja imeline” (liikmete koosolek, Vladivostok, Venemaa, 31. juuli 2005).

Jutlustage evangeeliumi

„Minge ja jutlustage sellest tööst. Esimene kohustus, mis anti sellele Kirikule veel enne selle asutamist, oli kohustus minna ja evangeeliumi õpetada. Seda kohustust pole kunagi ära võetud. See on jäänud meile sellest ajast saadik” (misjonäride koosolek, Columbia, Lõuna-Carolina, USA, 20. nov 2004).

Käesolev evangeeliumi ajajärk

„See on nii imeline, et [Jumal] on naeratanud heakskiitvalt sel viimsel evangeeliumi ajajärgul, aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul, mil Ta on taastanud oma töö sel suurepärasel ja viimasel ajaperioodil koos kõige selle väe ja kogu selle hiilgusega ning kogu tõe ja volitusega, mis on seotud kõigi varasemate evangeeliumi ajajärkudega... .

Ma tean, et Jumal, meie Igavene Isa, elab ja armastab meid, et Jeesus on Tema Armastatud Poeg, meie Lunastaja, meie Päästja, meie Issand, meie Sõber, et Joseph Smith oli ja on prohvet, et see Kirik on õige, et see on Nende töö, mis on taastatud maa peale meie õnneks ja meie õnnistuseks” (regiooni konverents, Salt Lake City, Utah, USA, 4. mai 2003).