september 2007 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Inspireerivad mõtted

President GORDON B. HINCKLEY

 

Viimane evangeeliumi ajajärk

„See on nii imeline, et [Jumal] on naeratanud heakskiitvalt sel viimsel evangeeliumi ajajärgul, aegade täiuse evangeeliumi ajajärgul, mil Ta on taastanud oma töö sel suurepärasel ja viimasel ajaperioodil koos kõige selle väe ja kogu selle hiilgusega ning kogu tõe ja volitusega, mis oli kõigil varasematel evangeeliumi ajajärkudel…

Ma tean, et Jumal, meie Igavene Isa, elab ja armastab meid, et Jeesus on Tema Armastatud Poeg, meie Lunastaja, meie Päästja, meie Issand, meie Sõber, et Joseph Smith oli ja on prohvet, et see Kirik on õige, et see on Nende töö, mis on taastatud maa peale meie õnneks ja meie õnnistuseks” (regiooni konverents, Salt Lake City, Utah, USA, 4. mai 2003).

Ma tean, et evangeelium on õige

„Kas ma tean, et evangeelium on õige? Ma soovin, et igaüks siin saalis täna õhtul mõistaks, et te kõik kuulsite mind teile ütlemas, et mina tean, et Jumal, meie Igavene Isa, elab. Ma tean, et Ta elab. Ma tean, et Ta on aineline olend. Ma tean, et Ta on universumi suur Jumal. Ma tean ka, et mina olen Tema laps ja teie olete Tema lapsed ja et Ta kuulab ja kuuleb ja vastab meie palvetele.

Ma tean, et Jeesus on Kristus. Ta oli suureks tööriistaks Jumala käes maa loomisel. Johannese evangeeliumis öeldakse, et ilma Temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud (vt Johannese 1:3). Tema oli Looja. Tema oli Vana Testamendi Jehoova. Tema oli Jeesuslaps, kes tuli ja sündis alandlikes oludes. Tema oli Messias, kes kõndis mööda üksildasi radu oma ettemääratud missiooni suunas, tervendades haigeid ning äratades ellu surnuid. Tema oli suur maailma Lunastaja, kes suri Kolgata mäel ja kes äratati kolmandal päeval üles, olles saanud „esmaseks nende seast, kes on läinud hingama” (1 korintlastele15:20). See oli Tema, kes külastas Ameerika mandril nefilasi ja õpetas neid samamoodi, nagu Pühal Maal. Ja see oli Tema, kes külastas koos oma Isaga poiss Josephit ja rääkis temaga selle töö taastamisest.

Ma tean, et preesterlus on siin maa peal ja see on kättesaadav igale mehele, kes elab selle vääriliselt. Ma tean, et templitalitused on maa peal, vägevad pitseerimistalitused, mille läbi meid võidakse perekondadeks kokku siduda nii ajaks kui kogu igavikuks. Ma tean, et Jumal ei hülga oma tööd, vaid Ta vaatab, et alati oleks keegi, kelle kaudu Ta saab edastada inimestele oma tõdesid” (koosolek, Keenia, Nairobi, 4. august 2005).

Kaasaja ilmutus

„Kui imeline, et me usume kaasaegsesse ilmutusse. Ma ei saa lahti tundest, et kui ilmutust vajati muistsel ajal, kui elu oli lihtne, siis vajatakse ilmutust ka tänapäeval, kui elu on keeruline. Maa ajaloos pole olnud aega, mil inimene oleks vajanud ilmutust rohkem, kui ta vajab seda praegu. Ma tahan teile tunnistada, mu vennad ja õed, et ilmutuste raamat ei ole kinni löödud. Jumal juhib ka täna ja meie ajal ning räägib tänapäeval nõndasamuti, nagu Ta rääkis Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi päevil” (koosolek, Hispaania, Madriid, 29. mai 2004).

Pange see proovile

„Ma palun teid, mu vennad ja õed, et kui te kahtlete vähimalgi määral mõnes selle Kiriku õpetuses, siis pange see proovile. Proovige seda. Elage selle põhimõtte järgi. Laskuge põlvili ja palvetage selle üle, ja Jumal õnnistab teid tõe teadmisega selle töö kohta” (koosolek, Prantsusmaa, Pariis, 28. mai 2004).

Seiske kurjast kõrgemal

„Mu kallid noored sõbrad, ärge laske kunagi ühelgi asjal kahandada teie väärilisust siseneda Issanda kotta ja võtta osa suurest ja imepärasest tööst nende heaks, kes on siit lahkunud. Te olete silmitsi nii suure kurjusega. Olge sellest üle... Ma ei tea, et maailma ajaloos oleks eales varem olnud suuremat kurjust, kui on siin praegu. Ma tahan teile au anda, selle Kiriku noored mehed ja naised, kes te olete tugevana seisnud selle kurjuse palge ees. Jumal õnnistagu teid ja andku teile jõudu vastu pidada” (koosolek, Brasiilia, Sao Paulo, 21. veebruar 2004).

Selle töö tõeline eesmärk

„Ma ergutan teid, kallid õed, külastama Issanda koda ja kannustan teie abikaasasid minema koos teiega. Juhul, kui leidub selliseid, kes pole seal kunagi olnud või kes pole käinud kaua aega, soovitan ma teil teid südamest armastades teha kõik, mis vaja, et olla selleks väärilised. Kui te pole seda teinud, olete te tegelikult ilma jäänud sellest, mis see Kirik tegelikult on. Selle töö tõeline eesmärk, nagu taeva Jumal on seda kuulutanud, on võimaldada meestele ja naistele surematust ja igavest elu (vt Moosese 1:39). Kas te armastate oma abikaasat? Kas te armastate oma lapsi ja oma lapselapsi ja oma lapselaste lapsi? Siis ärge laske käest võimalust siduda neid endaga igavese kokkuleppega, mida aeg ei suuda hävitada ega surm murda. Seda ei ole võimalik teha ühelgi muul viisil...

Ja kui need õnnistused on meile meie põlvkonnas võimaldatud, siis kas õiglane Jumal ei valmistaks tee, et teha need võimalikuks teie esiisadele, kellel sellist võimalust ei olnud?” (Vaia Abiühingu koosolek, Utah, Salt Lake City, 20. märts 2002.)

Tulge templisse „Ma soovin kõigile siinolijatele öelda, et tulge templisse. Elage templiskäimise vääriliselt. Elage Jumala käskude järgi, et te võiksite tulla templisse. Tehke neid asju, mis teevad teid nõuetele vastavaks, et teenida Issanda kojas. See on ehitatud teie jaoks, mu vennad ja õed, et teil oleks võimalus siia tulla ja saada need imepärased õnnistused, mida ei ole võimalik saada mitte kusagil mujal kogu maailmas, välja arvatud teised templid, kus teid võidakse kokku pitseerida meheks ja naiseks, kus teie lapsed võidakse teiega kokku pitseerida, kus te võite teha tööd oma esivanemate heaks, kes on siit lahkunud. See suur ja imepärane ja imeliselt isetu töö leiab aset Issanda kojas. Tulge templisse” (koosolek, Nigeeria, Aba, 6. august 2005).

Elage preesterluse vääriliselt

„Jumal on andnud teile, preesterluse hoidjad, midagi vägevat, jumalikku, reaalset ja kasutoovat. Ta on teid õnnistanud oma väe põhiolemusega — kuningliku preesterluse väega — volitusega kõneleda Tema pühal nimel ja teha Tema tööd, et õnnistada, õpetada, julgustada, aidata ja juhtida Tema kuningriigi asju. Miski, mis sellesse puutub, ei ole tühine ja seda ei või võtta iseenesestmõistetavana. See on Tema jumalik vägi. See on see vägi, millega loodi see maa ja millega viiakse edasi Tema tööd. Ja Ta on oma headuses ja helduses ette näinud, et see vägi ja volitus antakse meile teiega. Oh kuidas küll me peaksime püüdma elada selle väärilisena ja mitte teha midagi, mis hävitaks meie toime Tema poegadena, rakendades seda jumalikku, püha ja tähelepanuväärset asja, mida me kutsume pühaks preesterluseks” (regiooni konverents, Utah, Pleasant Grove, 19. jaanuar 2003).

Kiriku liikmeks olemise õnnistused

„Kui imeline on kuuluda sellesse Kirikusse. Olete te kunagi peatunud, et mõtiskleda, kui tühi oleks teie elu ilma selleta? Kui tänulik tuleks meil olla... nende päratute õnnistuste eest, mis tulevad Jeesuse Kristuse evangeeliumist. Aitäh teile, ... et te olete ustavad viimse aja pühad ja et te püüate kasvatada oma lapsi valguses ja tões, armastuses Issanda ja Tema suure ja püha töö vastu” (vaia konverents, Utah, West Valley, 10. november 2002).

Jeesuse Kristuse jumalik missioon

„Me oleme üks suur pere, kes on seotud kokku ühtse armastuse ja usuga. Meie õnnistus rahva ja inimestena on suur. Me kanname oma südames kindlat ja kõigutamatut veendumust Issanda Jeesuse Kristuse jumalikust missioonist.

Tema oli Vana Testamendi vägev Jehoova, Looja, kes oma Isa juhenduse all lõi kõik asjad, „ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud” (Johannese 1:3). Tema oli see tõotatud Messias, kes saabus koos paranemisega Tema tiibade all. Tema oli see imede tegija, suur tervendaja, Ülestõusmine ja Elu. Tema nimi on ainuke nimi taeva all, mille kaudu meil tuleb saada päästetud [vt Apostlite teod 4:12]...

Ta tuli oma Igavese Isa annina. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!” (Johannese 3:16)

Ta alandus lahkuma oma troonilt kõrgustes ja tulema maa peale, et sündida tallis, vallutatud rahva seas. Ta kõndis tolle maa tolmustel teedel ja tegi terveks haigeid, õpetas õpetust, õnnistas kõiki, kes Ta vastu võtsid...

Kolgata mäel andis Ta oma elu meie kõigi eest. See on suurim and, mille keegi meist võib kunagi saada. See on ülestõusmise ja igavese elu and.

Me suhtume austusega Tema sündi. Kuid ilma Tema surmata oleks see sünd olnud vaid üks järjekordne sünd. Lunastuse tõttu, mille Ta pani toime Ketsemani aias ja Kolgata ristil, sai Tema annist surematu, kõikehaarav ja igavene. Tema tegi suure lepituse kogu inimkonna pattude eest. Tema on Ülestõusmine ja Elu, „esma[ne] nende seast, kes on läinud hingama” (1 korintlastele 15:20). Tänu Temale tõusevad kõik inimesed hauast.

Me armastame Teda. Me austame Teda. Me täname Teda. Me kummardame Teda. Ta on teinud meist igaühe ja kogu inimkonna heaks seda, mida keegi teine poleks suutnud. Jumal olgu tänatud oma Armastatud Poja — meie Päästja, maailma Lunastaja, laitmatu Talle eest, kes anti ohvriks kogu inimkonna eest” (misjonäride pühalik koosolek, 15. dets 2002).

Lepituse õnnistused

„[Jeesuse Kristuse] lepitus on inimajaloo suurim sündmus. Sellele ei ole midagi võrdväärset. See on meie Isa kõige põhilisem plaan Tema laste õnne jaoks. Ilma selleta oleks surelik elu ilma lootuse ja tulevikuta tupikuga lõppev oleskelu. Meie jumaliku Lunastaja and toob meie ellu täiesti uue mõõtme. Tänu meie Päästja ohverdusele saab surmast trööstitu unustusselangemise asemel vaid uks palju hiilgavamasse paika. Ülestõusmine saab reaalsuseks kõigile. Igavene elu saab kättesaadavaks neile, kes kõnnivad kuulekatena Tema käskudele” (Austraalia vaiakonverentsi satelliidiülekanne, 12. veebruar 2005).