juuni 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Palve ja sinine silmapiir

VANEM DIETER F. UCHTDORF

 

Üks asi, mis mulle lendamise juures kõige rohkem meeldis, oli õhkutõusmine pimedalt ja vihmamärjalt lennuväljalt, kui lennuk läbi paksude ja ähvardavate talviste pilvede tungis ning läbi tumeda udu eredasse päikesevalgusse ning lõputusse sinisesse taevasse sööstis.

Imetlesin sageli, kuidas see, mis toimub lennukiga, sarnaneb meie isikliku eluga. Kui sageli leiame end keset ähvardavaid äikesepilvi ja tormist ilma ning mõtlemas, kas pimedus üldse kunagi möödub? Kui me ainult oskaksime tõusta kõrgemale elu igapäevasest saginast ja murda välja rahupaika!

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed teavad, et see on võimalik, et on olemas viis, kuidas tõusta kõrgemale igapäevaelu askeldustest. Teadmised, mõistmine ja juhatus, mida me saame jumalasõnast ja meie aja prohvetite juhatustest, näitavad meile täpselt, kuidas seda teha.

Tõstejõud
Et lennuk maa pealt õhku tõuseks, läheb tarvis tõstejõudu. Aerodünaamiline tõstejõud tekib, kui õhk pääseb lennuki tiibade alt läbi selliselt, et õhusurve tiiva all on suurem kui tiiva peal. Kui ülespoole suunatud tõstejõud ületab allapoole suunatud gravitatsioonijõu, tõuseb lennuk maa pealt õhku ja lend algab.

Samal viisil saame tekitada tõstejõu ka vaimses elus. Kui jõud, mis tõstab meid ülespoole, on suurem kui kiusatused ja meeleheide, mis kisuvad meid allapoole, suudame tõusta ja lennata kõrgele Vaimu kuningriiki.

Sõnaraamatutes öeldakse, et tõstmine tähendab kandmist või juhtimist madalamalt kõrgemale, võimet või jõudu, et tõusta uuele kõrgemale tasemele; jõudu, mis vastupidiselt gravitatsioonijõule toimib ülespoole. 1

Lauludes seatakse eesmärgid veelgi kõrgemale: “Issand, sinu poole ma tõstan oma hinge !“ (Laulud 25:1) ja “Ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mulle abi tuleb ! Abi tuleb mulle Jehoova käest. ” (Laulud 121:1–2)

Me tõstame silmad taevase Jumala poole, kui oma vaimset elu kujundame. Me teeme seda, kui elame kooskõlas Isa, Tema Poja, meie Lunastaja, ja Püha Vaimuga. Me teeme seda, kui püüame olla tõeliselt “alistuvad, tasased, alandlikud, kannatlikud, täis armastust, tahtlikud alluda kõigile asjadele, mida Issand näeb sobivaks [meile] määrata, isegi nagu laps allub oma isale.”(Moosia 3:19)

Õiglase südame siiras palve
Paljude evangeeliumi põhimõtete seast, mis aitavad meil tõstejõudu omandada, tahaksin ühte eriliselt esile tõsta. Üks evangeeliumi põhimõte, mis annab meile tõstejõudu, on palve. Palve võib tõsta meid kõrgemale maistest muredest, kõrgemale meeleheite pilvedest, välja pimedusest kirka ning selge silmapiiri poole.

Üks suurimaid õnnistusi, privileege ja võimalusi, mis meil Taevase Isa lastena on, on see, et me saame Temaga suhelda. Me saame Talle rääkida oma elukogemustest, katsumustest ja õnnistustest. Me saame kuulata ja vastu võtta taevalikku juhatust Pühalt Vaimult. Me saame tõsta oma palved taeva poole ja võime olla kindlad, et meie palveid kuuldakse, ja et Jumal vastab neile, nagu armastav ja tark Isa.

Palved, mis tõusevad taeva poole, on need, mis tulevad südamest, milles pole kulunud kordusi ja mõtlematult lausutud sõnu. Meie palved peaksid sündima meie sügavaimast igatsusest saada üheks meie Taevase Isaga.
Usus lausutud palve on Jumalale alati meelepärane. Mil iganes te tunnete, et ei suuda palvetada, siis on see just see hetk, kus te peate oma usu kokku võtma ja palvetama. Nefi õpetas väga selgelt: “Kui te kuuletuksite [Jumala] Vaimule, kes õpetab inimest palvetama, te teaksite, et te peate palvetama; sest halb vaim ... ei õpeta inimest palvetama, vaid õpetab teda, et ta ei pea palvetama.” (2. Nefi 32:8)

President Harold B. Lee (1899–1973) õpetas: “Õiglase südame siiras palve avab igale inimesele ukse jumaliku tarkuse ja väe juurde, et leida seda, mida ta õiglase meelega taga otsib.”2

Kas palvetele vastatakse? Ma tunnistan, et see on nii.
Kas me võime saada taevariigist jumalikku abi, tarkust ja tuge? Taas tunnistan kindlalt, et see on nii.

Kuulekus annab meile kindluse, et meie palvetele vastatakse.

Uuest Testamendist loeme, et “mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on temale meelepärast” (1 Jh 3:22).

Vastused meie palvetele tulevad Issanda määratud ajal. Mõnikord oleme lootust kaotamas, sest Issand viivitab meie palvetele vastamisega. Sellistel hetkedel peame mõistma, et Tema teab seda, mida meie ei tea.
Tema näeb seda, mida meie ei näe. Usaldage Teda! Ta teab, mis on Tema lapse jaoks parim, ja kuna Ta on täiuslik Jumal, vastab Ta meie palvetele alati täpselt õigel ajal.

Teinekord jälle võivad vastused meie palvetele tulla silmapilkselt. Prohvet Joseph Smith sai ilmutusest, mis talle anti Kirtlandis 1831. aastal, teada, et: “Kes iganes palub Vaimus, palub Jumala tahtmist mööda: seepärast sünnib talle nõnda, nagu ta on palunud.” (ÕL 46:30; rõhutus lisatud) Milline tähelepanuväärne lubadus!

Uus väljavaade
Palve on taeva kingitus, mille eesmärgiks on aidata meil saada vaimset tõstejõudu. Palve edendab ja arendab meie suhet Jumalaga.
Kas pole tähelepanuväärne, et me võime suhelda kõiksuse tarkuse ja osavõtlikkuse kõrgeima Allikaga siis, kui soovime, ja seal, kus soovime?

Igapäevased lihtsad, siirad ja jõulised palved tõstavad meie elu uutesse vaimsetesse kõrgustesse. Oma palvetes me ülistame Jumalat, täname Teda, tunnistame oma nõrkusi, palume oma vajaduste eest ja väljendame sügavat pühendumust Taevasele Isale. Kui meie vaimsed püüdlused on tehtud Jeesuse Kristuse, meie Lunastaja nimel, saavad meile osaks uus inspiratsioon, ilmutus ja õiglane meel, mis toovad meie ellu taevase selguse.

Ma mõtlen tagasi ajale, mil olin veel piloot, hetkedele, mil paksude pilvede ja ähvardava äikese tõttu näis kõik pime ja sünge. Kui troostitu olukord maiste silmadega vaadates ka poleks, teadsin, et pilvede kohal särab päike, nagu pimestavalt sillerdav kalliskivi taeva sinises ookeanis.
Ma ei lootnud, et see nii on – ma teadsin seda. Ma teadsin, sest olin seda ise kogenud. Mul polnud vaja toetuda teiste inimeste teooriatele või arvamustele. Ma teadsin.

Ma tean, et samamoodi, nagu aerodünaamiline tõstejõud kannab meid läbi tormise ilma, nii kannab vaimne tõstejõud meid läbi elu sisemistest tormidest.
Ja ma tean veel midagi.
Kuigi oli hingemattev kogemus murda läbi pilvede ja lennata särava sinise silmapiiri poole, pole see võrreldav nende imedega, mida kogeme, kui pöörame südamed alandlikus ja innukas palves taeva poole.

Palve aitab meid tormilistest aegadest üle. Palve laseb meil heita pilgu sellesse sinavasse taevasse, mida me maiste silmadega pole võimelised nägema, ja avab meile teistsuguse vaate – säravale vaimsele silmapiirile, täis lootust ning kindlust kirgastele õnnistustele, mida Issand on lubanud neile, kes Teda armastavad ja järgivad.

Viited

1. Vt. nt. märksõna „lift“ Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11. trükk, lk. 718–719.
2. Harold B. Lee. Stand Ye in Holy Places, 1974, lk 318.

Soovitusi koduõpetajatele

Kui olete selle sõnumi palvemeelset läbi uurinud, rääkige sellest nii, et see julgustaks neid, keda te õpetate, vestlusest aktiivselt osa võtma.
Järgnevalt mõned näited:

  1. Näidake lennuki pilti ja selgitage tõstejõu mõistet. Lugege alajaotusest “Uus väljavaade” ette kaks esimest lõiku.
    Rääkige oma kogemustest, millal on palve teile rasketel aegadel kergendust toonud ja innustage pereliikmeid oma kogemusi jagama.
  2. Lugege ette alajaotusest “Uus väljavaade” kolmas lõik.
    Kui peres on väikesi lapsi, kirjutage paberilehele sõnad “suurem inspiratsioon”, “ilmutus” ja “õigsus” ning asetage see riiulile laste silmadest kõrgemale (või kasutage nende mõistete selgitamiseks pilte). Las isa-ema või õde-vend tõstab ühe väiksematest lastest kõrgemale, et ta seda paberilehte näeks. Selgitage lastele, mida need mõisted tähendavad. Arutlege, kuidas palve “tõstab meie elu kõrgemale vaimsele tasemele”, et saaksime õnnistusi vastu võtta.
  3. Hoidke paberilehte käes ja laske sel siis põrandale langeda. Seejärel voltige paberilehest lennuk ja visake ettevaatlikult õhku, et ta lendu tõuseks.
    Lugege ette sõnumi kolm viimast lõiku. Selgitage, kuidas palve saab meid katsumustest kõrgemale tõsta. Jagage oma tunnistust palvest.
© 2009 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve, Inc.