juuli 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Suhkrupeedid ja hinge väärtus.

President THOMAS S. MONSON

 

Kaua aega tagasi tõi piiskop Marvin O. Ashton (1883–1946), kes teenis Juhtivas Piiskopkonnas nõuandjana, ühe näite, mida soovin teiega jagada. Kujutage ette talunikku, kes sõidab suure suhkrupeedikoormaga suhkruvabrikusse. Mööda künklikku teed sõites pudenevad mõned suhkrupeedid lahtiselt veoautolt maha teepervele. Märganud, et mõned peedid on maha kukkunud, ütleb ta töömehele: “Nendes, mis maha kukkusid, on sama palju suhkrut kui teisteski. Lähme toome need tagasi!”

Selles näites esindavad suhkrupeedid Kiriku liikmeid, kelle eest meie kui juhid vastutame. Veoautolt maha kukkunud peedid aga esindavad neid mehi ja naisi, noorukeid ja lapsi, kes on mingil põhjusel vähemaktiivseks jäänud. Ümber sõnastades taluniku ütlust mahakukkunud peetide kohta, ütlen ma nende hingede kohta, kes on väga kallid meie Isale ja meie Õpetajale: “Need, kes kaduma läksid, on sama palju väärt kui teisedki. Lähme toome nad tagasi!”

Mõned neist on lasknud end maailma arvamusel kõrvale kallutada. Teised on kistud kaasa eluraskuste voogudesse. Osa on uppumas patukeeristesse.

Selliseid asju ei tohiks juhtuda! Meil on õpetus tõest. Meil on programmid. Meil on inimesed. Meil on vägi. Meie eesmärk on palju suurem kui pelgalt koosolekute pidamine. Meie töö on hingede päästmine.

Meie töö on hingede päästmine

Issand rõhutas iga mehe või naise, nooruki või lapse väärtust, kuulutades:

“Hingede väärtus on Jumala silmis suur.” …

„Ja kui on nii, et te rügate kõik oma päevad, hüüdes sellele rahvale meeleparandust, ja toote vaid ühe hinge minu juurde, kui suur saab olema teie rõõm koos temaga minu Isa kuningriigis!

Ja nüüd, kui teie rõõm saab olema suur koos ühe hingega, kelle te olete toonud minu juurde minu Isa kuningriiki, kui suur saab olema teie rõõm siis, kui te toote minu juurde palju hingi!” (ÕL 18:15–16)

Pidage meeles, et selles töös on teil õigus Isa õnnistustele. Ta ei kutsunud teid tegema seda tööd üksi, ilma juhiseid andmata, lootes, et saate ise hakkama. Vastupidi, Ta teab teie võimeid, Ta teab, et olete pühendunud ning Ta muudab teie eeldatavad nõrkused silmnähtavaks tugevusteks. Ta on lubanud: „Ma lähen teie palge eel. Ma olen teie paremal käel ja vasakul, ja minu Vaim on teie südames ja minu inglid teie ümber, et teid toetada” (ÕL 84:88).

Algühingu juhid, kas te tunnete neid lapsi, keda te teenite? Noorte Naiste juhid, kas te tunnete oma noori naisi? Aaroni preesterluse juhid, kas te tunnete noori mehi? Abiühingu ja Melkisedeki preesterluse juhid, kas te tunnete neid naisi ja mehi, keda te olete kutsutud juhtima? Kas te mõistate nende probleeme ja raskusi, nende igatsusi, ambitsioone ja lootusi? Kas te teate, kui pika maa nad on läbi käinud, milliseid muresid nad on kogenud, milliseid koormaid nad on kandnud, millist kurbust nad on tundnud?

Ma kutsun teid sirutama abikäsi neile, keda te teenite. Armastage neid! Kui te neid tõeliselt armastate, ei satu nad iial kardetud Eikunagimaale, kus keegi neist ei hooli ning kus neid ei aidata, kui nad seda vajavad. Teil ei pruugi olla au avada linnade väravaid või paleede uksi, kuid teile ja igaühele neist, keda te teenite, saab osaks tõeline õnn ja kustumatu rõõm, kui võtate kinni nende käest ja armastate neid.

Südamesse uurendatud õppetunnid

Kui te teenides tunnete ebakindlust, pidage meeles, et mõnikord ei lange Issanda ajastus meie omaga kokku. Aastaid tagasi, kui ma piiskop olin, tuli üks noorte naiste juhtidest, Jessie Cox, minu juurde ja ütles: “Piiskop, ma olen saamatu!” Kui temalt küsisin, miks ta nii tunneb, vastas ta: “Mul pole õnnestunud ühtegi ühisüritustel osalevat tüdrukut veenda templis abiellumise tähtsuses. Üks hea õpetaja peaks ometi seda suutma! Ma andsin endast parima, kuid sellest ilmselt ei piisanud.”

Ma püüdsin Jessie’t lohutada, öeldes talle, et tema piiskopina tean ma, et ta on teinud kõik endast oleneva. Neid tüdrukuid aastaid jälgides leidsin, et lõpuks said nad kõik templis pitseeritud. Kui õppetund on südamesse uurendatud, ei lähe see kuskile kaduma.

Ma olen Jessie Coxi sarnaseid ustavaid teenijaid jälgides õppinud, et iga juht võib olla tõeline karjane, keda teenimisel juhendab meie kõikvõimas ja hea Karjane, ning tal on au juhtida ja kalliks pidada ning hoolt kanda nende eest, kes tunnevad ja armastavad Issanda häält (vt Johannese 10:2–4).

Eksinud lammaste otsimine

Lubage mul rääkida veel üks lugu ajast, mil teenisin piiskopina. Ühel pühapäevahommikul märkasin, et Richard, üks meie preestritest, kes harva kohal käis, puudus jälle preesterluse koosolekult. Ma jätsin kvoorumi nõuandja hoole alla ja läksin Richardit kodust otsima. Tema ema ütles, et ta läks kohalikku autoremonditöökotta tööle. Sõitsin sinna, kuid Richardit polnud kusagil näha. Äkitselt sundis miski mind vaatama töökoja kõrval asuvasse vanasse remondikanalisse. Nägin läbi hämaruse kahte säravat silma. Ma kuulsin Richardit lausumas: “Te leidsite mu üles, piiskop! Ma tulen kohe välja.” Richardiga vesteldes ütlesin talle, kui väga me temast puudust tunneme ning teda vajame. Ma võtsin temalt lubaduse osaleda kõikidel preestritele mõeldud koosolekutel.

Tema aktiivsus tõusis järsult. Ta pere kolis lõpuks küll mujale, kuid kaks aastat hiljem sain ma kutse kõneleda Richardi uues kodukoguduses enne tema misjonile minekut. Sel päeval rääkis Richard, et tema elu pöördepunktiks oli olnud see, kui piiskop ta autotöökoja kanalist üles leidis ja tal aktiivseks saada aitas.

Mu kallid vennad ja õed, meil lasub vastutus ning püha kohustus aidata neid, kelle elu meid on kutsutud mõjutama. Meie ülesanne on juhatada neid Jumala selestilisse kuningriiki. Pidagem alati meeles, et juhiks olemine ei tähenda mugavat äraolemist, vaid vastutust. Sirutagem oma käsi neile, kes vajavad meie abi ja armastust.

Kui meil õnnestub aidata naisel, mehel, tüdrukul või poisil jälle aktiivseks saada, siis on see vastus kellegi tema lähedase tulihingelisele palvele või kellegi suurima soovi täitumine. Seda tehes austame me armastava Isa juhtnööre ja järgime kuuleka Poja eeskuju (vt Johannese 12:26; ÕL 59:5). Ning meie nime jäävad igavesti kiitma need, keda oleme aidanud.

Ma palvetan kogu südamest, et meie Taevane Isa juhiks meid alati, kui pingutame, et teenida Tema lapsi.

Soovitusi koduõpetajatele

Kui olete sõnumi palvemeelselt läbi lugenud, rääkige sellest nii, et see paneks neid, keda te õpetate, vestlusest aktiivselt osa võtma. Järgnevalt mõned soovitused:

1. Lugege väikeste lastega perele ette lõik “Eksinud lammaste otsimine”. Paluge lastel kirjeldada, milline võis Richard välja näha autotöökoja kanalis. Seejärel paluge neil kirjeldada, milline võis Richard välja näha misjonärina. Küsige perekonnalt, mispärast oli nende arvates oluline, et piiskop Richardit otsima läks. Tunni lõpetuseks lugege Õpetus ja Lepingud 18:10, 15–16.

2. Õppetundi alustades visake põrandale mõned sendid. Küsige: “Kas ma peaksin need sendid üles korjama? Miks?” Neid üles korjates selgitage, et inimene on palju rohkem väärt kui need sendid. Jutustage lugu suhkrupeetidest. Küsige, kuidas me saaksime mõnda õde või venda toetada ja armastada, et aidata tal Kirikus jälle aktiivseks saada.

© 2009 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 06/08. Tõlke heakskiit: 06/08. Originaali pealkiri: „July 2009 First Presidency Message”. Estonian. 4267 124