september 2009 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Õigemeelsete naiste mõju

VANEM DIETER F. UCHTDORF

 

Pühakirjadest leiame paljude naiste nimesid, kes on oma vaimulike andidega õnnistanud teisi inimesi ja terveid sugupõlvi. Eeva, kõigi elavate ema, Saara, Rebekka, Raahel, Marta, Eliisabet ja Maarja, meie Lunastaja ema – me jääme neid alati austama ja mäletama. Pühakirjad mainivad ka naisi, kelle nimesid me ei tea, kuid kes toovad meie ellu õnnistusi oma eeskuju ja õpetustega, näiteks Samaaria naine, keda Jeesus kohtas Sühhari kaevu ääres (vt Jh 4), ideaalne naine ja ema, keda on kirjeldatud Õpetussõnade 31. peatükis, ja ustav naine, kes sai terveks üksnes Lunastaja riideid puudutades (vt Mk 5:25–34).

Kui vaatleme Maa ajalugu ja taastatud Jeesuse Kristuse Kiriku ajalugu, saab meile selgeks, et naistel on eriline koht meie Isa plaanis Tema laste igavese õnne ja heaolu jaoks.

Loodan, et mu armsad õed kogu maailmas – vanaemad, emad, tädid ja sõbrannad – ei alahinda kunagi oma head mõju, eriti meie kallihinnaliste laste ja noorte elus!

President Heber J. Grant (1856–1945) on öelnud: “Ilma andumuse ja jäägitu tunnistuseta elavast Jumalast meie emade südames oleks see Kirik surnud.”1 Õpetussõnade kirjapanija ütleb: “Õpeta poisile teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka mitte vanas eas!” (Õpetussõnad 22:6).

President Gordon B. Hinckley andis Kiriku liikmetest naistele nõu:


„On ääretult oluline, et Kirikusse kuuluvad naised seisaksid tugevate ja kõikumatutena selle eest, mis Issanda plaani valguses on õige ja kohane …

Me kutsume Kiriku liikmetest naisi üles üheskoos õigluse eest seisma. Nad peavad alustama oma kodust. Nad saavad seda õpetada oma tundides. Nad võivad sellest rääkida oma kogukonnas.”2

On ütlemine, et suured väravad liiguvad väikestel hingedel. Õed, teie eeskuju näiliselt väikestes asjades muudab oluliselt meie noorte elu. See, kuidas te riietute ja enda eest hoolitsete, kuidas te kõnelete, kuidas te palvetate, kuidas te tunnistate, kuidas te oma igapäevaelu elate, muudab nende elu. Siia kuulub ka see, milliseid telesaateid te vaatate, millist muusikat eelistate ja kuidas te Internetti kasutate. Kui teie armastate templis käia, siis hakkavad ka noored, kes teie eeskuju tähtsaks peavad, seda armastama. Kui te kohandate oma garderoobi templiriietuse järgi, ja mitte vastupidi, siis mõistavad noored, mis teie jaoks oluline on, ja õpivad teilt.

Te olete imelised õed ja suurepärased eeskujud! Meie noored on õnnistatud tänu teile ja Issand armastab teid selle eest.

Usu eeskuju
Lubage mul jagada mõningaid mõtteid õde Carmen Reichist, minu ämmast, kes oli tõesti väljavalitud naine. Ta võttis evangeeliumi vastu oma elu kõige raskemal ja pimedamal ajal ning vabanes leinast ja kurbusest.

Noore naise, – lese ja kahe väikese tütre emana – jättis ta seljataha vanade traditsioonide maailma ning astus kõrge vaimsuse maailma. Ta võttis kiiresti vastu evangeeliumi õpetused kogu nende intellektuaalse ja vaimse väega. Kui misjonärid kinkisid talle Mormoni Raamatu, kutsudes teda lugema märgitud salme, luges ta kogu raamatu paari päevaga läbi. Ta õppis mõistma asju, mida tema lähedased ei suutnud mõista, sest ta õppis neid Jumala Vaimu kaudu. Ta oli alandlikem alandlike seast ja targim tarkade seast, sest ta oli piisavalt innukas ja puhas, et uskuda, kui Jumal oli temaga kõnelnud.

Õde Reich ristiti 7. novembril 1954. Kõigest mõni nädal pärast ristimist palus misjonär, kes oli ta ristinud, tal oma tunnistus kirja panna. Misjonär soovis õpetamisel kasutada naise tunnistust, et aidata ka teistel inimestel tunda tõelist pöördumise vaimu. Õnneks hoidis misjonär käsikirjalist originaali alles üle 40 aasta ning andis selle siis õde Reichile tagasi kui väga erilise ja armastust tulvil kingituse.

Vaimust sündinud kingitus
Lubage mul teiega jagada mõnd lõiku tema kirjapandud tunnistusest. Palun pidage meeles, et ta pani need sõnad kirja kõigest mõni nädal pärast seda, kui oli evangeeliumist kuulnud. Enne misjonäridega kohtumist polnud ta Mormoni Raamatust, Joseph Smithist ega üldse mormoonidest midagi kuulnud. 1954. aastal olid templid ainult Ameerika Ühendriikides ja Kanadas.

See on eestikeelne tõlge õde Reichi käsikirjalisest tunnistusest:

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku eriliseks tunnusjooneks, mida teistes religioossetes kogukondades ei leidu, on ennekõike kaasaegne ilmutus, mis on antud prohvet Joseph Smithi kaudu.

Järgmiseks tunnuseks on Mormoni Raamat, mis selges ja lihtsas keeles sisaldab kõiki Jeesuse Kristuse Kirikule antud õpetusi ja lubadusi. See on Piibli kõrval tõesti teine tunnistus, et Jeesus Kristus elab.

Neid ühendab usk Jumalasse kui isikusse ehk Jumalasse Isasse, Jumalasse Pojasse ja Pühasse Vaimusse, kes innustab meid palvetama ja mõjutab meid isiklikult.


Usk elusse enne surelikkust, meie maise elu eesmärk ja elu pärast surma – kõik see on meie jaoks samuti nii hinnaline, eriliselt huvitav ning teabeküllane. Sellest kõigest räägitakse väga selgelt ja nõnda saab meie elu uue tähenduse ning suuna. Kirik on andnud meile järgimiseks Tarkuse Sõna, et aidata meil hoida oma keha ja vaimu võimalikult heas vormis, et saaksime mõista enese soovi ja eesmärki. Nõnda hoiame oma keha tervena ja arendame seda. Kõike seda teeme teadmisega, et asume pärast surma oma kehasse tagasi sellisena, nagu olime varem.

Loomulikult on templitöö oma paljude pühade talitustega, mis lubavad perekondadel igaveseks kokku jääda, minu jaoks täiesti uus. Seda kõike ilmutati prohvet Joseph Smithile.”

Mu armas ämm Carmen Reich suri 2000. aastal 83 aasta vanusena.


Naise unikaalne identiteet Kiriku liikmetest naiste elu on võimsaks tunnistuseks, et Issanda vaimuannid, tõotused ja õnnistused on mõeldud kõigile, kes on nende väärilised, et kõik võiksid neist kasu saada (vt ÕL 46:9–26). Taastatud evangeeliumi õpetused loovad imelise ja “unikaalse naise identiteedi, mis innustab naisi oma võimeid arendama” Jumala tõeliste tütardena.3 Tänu teenimisele Abiühingus, Noorte Naiste ühingus ja Algühingus – rääkimata nende isiklikest armastuse ja teenimise tegudest – on naistel alati olnud ja jääb alati olema tähtis osa, et „püü[da] esile tuua ja jalule seada Siioni asja” (ÕL 6:6). Nad hoolitsevad vaeste ja haigete eest, teenivad, et kuulutada evangeeliumi, osalevad heategevuses, humanitaarabi andmises ja teistel missioonidel, õpetavad lapsi, noori ja täiskasvanuid ning aitavad Pühade ajalikule ja vaimulikule heaolule mitmel muul moel kaasa.

Seepärast, et nad suudavad nii palju head teha ja nende anded on nii erinevad, võivad naised end olukorrast sõltuvalt leida mitmetes rollides. Õigupoolest peavad mõned naised mitmeid rolle samaaegselt täitma. Seepärast innustatakse viimse aja pühadest naisi omandama haridust ja saama koolitust, mis valmistaks neid ette nii kodu rajamiseks ja õiglase meelega pere üleskasvatamiseks kui ka elatise teenimiseks väljaspool kodu, kui olukord seda nõuab.

Me elame suurepärasel ajal kõigi Kiriku naiste jaoks. Õed, teil on väga oluline osa meie Taevase Isa igavese õnne plaanis. Teil on jumalik sünniõigus. Te olete tõelised rahvaste ülesehitajad, kus iganes te elate, sest tugevad kodud täis armastust ja rahu toovad turvalisust igale rahvale. Ma loodan, et te mõistate seda ja et seda mõistavad Kirikus ka mehed.

Mida teie, õed, täna teete, otsustab, kuidas taastatud evangeeliumi põhimõtted suudavad mõjutada maailma rahvaid homme. See otsustab, kuidas evangeeliumi taevased kiired valgustavad tulevikus iga maad.4

Kuigi me sageli räägime naiste mõjust järeltulevatele põlvedele, ärge palun alahinnake mõju, mida te saate avaldada praegu. President David O. McKay (1873–1970) ütles, et peamine põhjus, miks Kirik asutati, oli see, et “muuta praegu elu ilusaks, pakkuda praegu südamele rahu, tuua praegu lunastust. …

Mõned meist ootavad tulevikku – lunastust ja ülendamist tulevases maailmas, kuid tänane päev on osa igavikust.”5

Kujuteldamatud õnnistused
Kui te elate selle missiooni vääriliselt, siis milline teie olukord ka poleks – olete te siis kas abikaasa, ema, üksikema, lahutatud naine, lesk või vallaline naine – laseb Issand, meie Jumal, teil osa saada vastutustest ja õnnistustest, mida te poleks osanud kujutledagi.

Tahaksin kutsuda teid tõusma suure potentsiaali tasemele, mis teis peitub. Kuid ärge püüdke rohkemat, kui te suudate. Ärge seadke endale eesmärke, mida te ei suuda saavutada. Ärge tundke ennast süüdi ega takerduge mõtetesse läbikukkumisest. Ärge võrrelge endid teistega. Tehke kõike nii hästi, kui suudate, ja Issand kannab ülejäänu eest hoolt. Olgu teil usku Temasse ja usaldust Tema vastu, siis näete imesid juhtumas teie ja teie lähedaste elus. Teie endi vooruslik elu on valguseks neile, kes on pimeduses, sest te annate elavat tunnistust evangeeliumi täiusest (vt ÕL 45:28). Kus iganes te asute meie kaunil, kuid sageli vaevatud Maal, võite just teie olla need, kes abistavad nõrku, tõstavad käsi, mis on rippu vajunud, ja tugevdavad nõrku põlvi (vt ÕL 81:5).

Mu armsad õed! Kui te elate oma igapäevast elu kõigi õnnistuste ja väljakutsetega, lubage mul kinnitada, et Issand armastab teid. Ta tunneb teid. Ta kuuleb teie palveid ja vastab neile, kus iganes te siin maailmas ka ei oleks. Ta soovib, et te oleksite edukad nii selles elus kui ka igavikus.

Vennad! Ma palvetan selle eest, et meie kui preesterluse hoidjad – meie kui nende äravalitud naiste abikaasad, isad, pojad, vennad ja sõbrad – näeksime neid samamoodi, nagu Issand neid näeb: Jumala tütardena, kellel on piiramatud võimed, et mõjutada maailma saama paremaks.

Taastamise alguspäevil kõneles Issand Emma Smithiga tema abikaasa prohvet Joseph Smithi kaudu, jagades naisele õpetusi ja õnnistusi: Ole ustav ja kõnni minu ees vooruslikkuse radadel ... Sa ei pea kartma ... Heida kõrvale selle maailma asjad ja otsi seda, mis on paremast maailmast ... Ülenda oma süda ja rõõmusta ... Ja sa saad õigsuse krooni. (Vt ÕL 25:2, 9, 10, 13, 15)


Selles ilmutuses andis Issand teada, et see on Tema hääl kõikidele (vt ÕL 25:16).

Hiljem rääkis prohvet Joseph Smith õdedele: “Kui te elate teile antud privileegide vääriliselt, ei saa keegi keelata inglitel olla teie kaastöölised.” 6

Tunnistan nendest tõdedest meie Lunastaja, Jeesuse Kristuse apostlina ja olgu mu armastus ning õnnistus teiega.


Viited
1. Heber J. Grant. Gospel Standards, koost G. Homer Durham (1941), lk 1151.
2. Gordon B. Hinckley. Standing Strong and Immovable, Ülemaailmne juhtkonna koolituse koosolek,10. jaan 2004, lk 20. 
3. Women, Roles of: Historical and Sociological Development, toim Daniel H. Ludlow, Encyclopedia of Mormonism, 5. kd, 1992, 4. kd, lk 1574.
4. Vt Hark, All Ye Nations! Hymns, nr 264.
5. David O. McKay. Pathways to Happiness, koost Llewelyn R. McKay, 1957, lk 291–292.
6. History of the Church, 4. kd, lk 605.

Soovitusi koduõpetajatele
Pärast seda, kui olete selle sõnumi palvemeelselt läbi uurinud, jagage seda, kasutades meetodit, mis õhutaks õpetatavaid aktiivselt osalema. Alljärgnevalt mõned näited:
1. Lugege lõigust “Usu eeskuju” vanem Uchtdorfi kirjeldust oma ämma Carmen Reichi kohta. Seejärel lugege õde Reichi tunnistust ja arutlege evangeeliumi põhimõtete üle, mida ta loetleb. Lõpetuseks kutsuge perekonnaliikmeid jagama näiteid õigemeelsetest naistest, kes on nende elus head mõju avaldanud.
2. Kui käsitlete lõiku “Naise unikaalne identiteet”, arutlege, millised on õigemeelse naise iseloomuomadused. Kasutades näiteid sõnumist, vaadelge viise, kuidas naised saavad teisi õigemeelsuse suunas juhatada. Lõpetage sõnumi viimase lõigu lugemisega.

© 2009 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/08. Tõlke heakskiit: 6/08. Originaali pealkiri: September 2009 First Presidency Message. Estonian. 04169 124