veebruar 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Vaimsest ettevalmistusest

President THOMAS S. MONSON

 

Usu vundament

Kui meil pole usu sügavat vundamenti ja kindlat tunnistust tõest, siis võib olla keeruline vastu seista raskuste karmidele tormidele ning jäistele tuultele, mida me kõik paratamatult kogeme.

„Surelik elu on prooviaeg, aeg, mil saame näidata, et oleme väärilised Taevase Isa juurde tagasi pöörduma. Et prooviaeg läbi teha, peame väljakutsetele ja raskustele vastu astuma.
Need võivad meid murda ja meie hinge pealispind võib praguneda ning puruneda seda siis, kui meie usu vundament, meie tunnistus tõest pole meisse sügavalt juurdunud.”1

Õppige minevikust

Oma parimat mina otsides juhivad meie mõtlemist mõned küsimused: Kas ma olen see, kes ma olla tahan? Kas ma olen täna Päästjaga lähedasem, kui ma olin eile? Kas ma olen homme veelgi lähedasem? Kas mul jagub julgust paremaks muutuda?

Aastad on tulnud ja läinud, kuid tunnistuse järele evangeeliumist on ikka ülim vajadus. Liikudes tuleviku suunas, ei tohi me jätta arvestamata mineviku õppetundidega.“2

Sinu isiklik Liahoona

Sinu patriarhaalne õnnistus on mõeldud sinu ja ainult sinu jaoks. See võib olla lühike või pikk, lihtne või sügavamõtteline. Pikkus ja keelekasutus pole patriarhaalse õnnistuse juures olulised. Vaim on see, kes annab edasi sõnade õige mõtte. Sinu õnnistus pole mõeldud selleks, et see korralikult kokku murda ja kuhugi ära panna. See pole mõeldud raamimiseks ega avaldamiseks. Pigem on vaja seda lugeda. Seda tuleb armastada. Seda tuleb järgida. Patriarhaalne õnnistus juhib su läbi kõige pimedama öö. Ta juhatab sind läbi elu hädaohtude. Patriarhaalne õnnistus on sinu jaoks isiklik Liahoona, maakaart ja teejuht.

Meil võib vaja minna palju kannatust, kui me valvame, ootame ja töötame selle nimel, et tõotatud õnnistus täituks.3

Tulge Tema juurde

Pidage meeles, et te pole oma teel üksi. ..Kui käite oma eluteed, minge alati valguse poole, siis jäävad elu varjud teie selja taha...

Kui olen pöördunud inspiratsiooni saamiseks pühakirjade poole, siis on üks sõna ikka ja jälle mu tähelepanu köitnud. See sõna on „tulge“. Issand ütles: „Tulge minu juurde“. Ta ütles: „Tulge ja õppige minust“. Ta ütles veel: „Tule ja järgi mind“. Mulle meeldib sõna „tulge”. Ma palun, et me tuleksime Issanda juurde.5

Viited
1. How Firm a Foundation.– Liahona, nov 2006, lk 62.
2. Oma parima mina leidmine. – Liahoona, apr 2006, lk 3, 5.
3. Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light. – Ensign, nov 1986, lk 66.
4. 16. vaia küünlavalgusõhtu, 16. nov 1986. Brigham Youngi Ülikool.

Õpetamine selle sõnumi põhjal

Raamatus „Teaching, No Greater Call” on kirjas: „Kogenud õpetaja ei mõtle ... „Mida ma täna õpetan”, vaid pigem „Kuidas aitan ma õpilastel avastada seda, mida nad peavad teadma?”” (1999, lk 61). Et aidata inimestel sellest artiklist midagi õppida, võiksite neile pakkuda paberit ja pliiatsit ning anda neile aega lugeda president Monsoni sõnu ja panna kirja tõdesid, mida nad leiavad sealt vaimse ettevalmistuse kohta. Väiksemad lapsed võiksid joonistada pilte sellest, mida nad õppisid.
Võiksite neil lasta jagada seda, mida nad on kirjutanud või joonistanud.

Noortele
Sinu patriarhaalne õnnistus

President Monson kirjeldab patriarhaalset õnnistust kui „isiklikku Liahoonat, maakaarti ja teejuhti.“ Niisiis mis õnnistus see on ja kuidas saab see aidata sind elus juhatada?

Mis on patriarhaalne õnnistus?

Sinu õnnistusel on kaks peamist eesmärki. Kõigepealt annab see sulle teada sinu päritolu ehk millisesse suguharusse sa Iisraeli kojas kuulud. Teiseks sisaldab see informatsiooni, mis sind abistavalt juhatab. Tõenäoliselt sisaldab õnnistus ka tõotusi, manitsusi ja hoiatusi.

Kui vana peaksin olema, et endale õnnistust saada?

Kindlaksmääratud vanusepiiri pole, kuid sa peaksid olema piisavalt vana, et mõista selle õnnistuse pühadust. Paljud liikmed hakkavad õnnistuse saamisele mõtlema varases murdeeas.

Mida pean tegema, et õnnistust saada?

Kõigepealt räägi oma piiskopi või koguduse juhatajaga. Kui sa oled selleks valmis ja vääriline, saad soovituse. Seejärel võid oma piirkonna patriarhiga kohtumise kokku leppida.

Mida ma oma õnnistusega teen?

Hoia seda kindlas kohas ja loe sageli. Pea meeles, et sinu õnnistus on püha ja isiklik. Sa võid seda jagada lähemate perekonnaliikmetega, kuid mitte avalikult suuremale ringile. Samuti pea silmas, et kõik su patriarhaalses õnnistuses mainitud õnnistused sõltuvad sinu ustavusest ja Issanda määratud ajast.

Lastele
Kindel vundament

President Thomas S. Monson on öelnud, et me peame rajama „kindla tunnistuse tõest.” Üks parimaid viise selleks on pühakirjade lugemine. Otsi välja alltoodud salmid.
Pane kirja üks mõte, mida sa igast salmist võid õppida, mis aitab su tunnistusel kasvada.

Mormon 7:5
10. usuartikkel
Moroni 10:5
ÕL 11:12
Moroni 7:41
ÕL 1:37
Efeslastele 6:11

© 2009 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le.
Trükitud Eestis.