märts 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Moraalne julgus

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Üheks sureliku elu eesmärgiks on Jumalale tõestada, et suudame pidada Tema käske, isegi kui see nõuab julgust. Me oleme vaimumaailmas selle katsumuse juba läbi teinud. Kuid kolmandik taevavägedest hakkas selle plaani vastu mässama ega soovinud, et neid surelikus elus proovile pandaks, sest kartsid läbikukkumist.

Enne sündi tundsime isiklikult Taevast Isa ja Tema Poega Jeesust Kristust. Me nägime ja kuulsime neid, kui nad meid õpetasid ja julgustasid. Nüüd varjab meie meeli ja mälestusi unustuseloor. Saatan, valede isa, on eelisolukorras, sest meil tuleb läbi usu silmade näha endid sellistena, nagu me tõeliselt oleme, kuid meie keha on aldis lihalikele kiusatustele ja füüsilisele nõrkusele.

Meil on olemas suurepärased abivahendid, mis meid selles elus julgustavad. Suurim neist on Jeesuse Kristuse lepitus. Tänu sellele, mida tegi Tema, uhutakse meie patud ristimisvees minema. Me saame seda õnnistust uuendada, kui võtame usus ja kahetseva südamega sakramenti.

Lisaks Jeesuse Kristuse lepitusele on meile abiks vaimsed annid. Sündides saame kaasa Kristuse Vaimu. See annab meile väe mõista, millised valikud juhivad meid igavese elu poole. Pühakirjad on meile ustavaks teejuhiks, kui me neid Püha Vaimu kaasabil loeme.

Püha Vaim aitab meil palves tänu väljendada ja abi paluda samasuguse selguse ja usaldusega, mida me kunagi Taevase Isa juures olles tundsime ning mida me Tema juurde tagasi pöördudes jälle nautida võime. See suhtlus Jumalaga aitab peletada meie südamest hirmu ja tugevdab usku ning armastust Taevase Isa ja Jeesuse Kristuse vastu.

Püha preesterlus annab meile julgust teenimises. Preesterluse talituste kaudu saame väe teenida Jumala lapsi ja seista vastu kurjale. Kui Ta kutsub meid teenima, annab Ta meile selle tõotuse: „Ja see, kes teid vastu võtab, seal olen ka mina, sest ma lähen teie palge eel. Ma olen teie paremal käel ja vasakul, ja minu Vaim on teie südames ja minu inglid teie ümber, et teid toetada.” (ÕL 84:88).

Prohvet Joseph Smithil oli teenides põhjust karta. Kuid Jumal julgustas teda, tuues talle eeskujuks Õpetaja: „Ja kui sind peaks heidetama auku või mõrtsukate kätte ning sulle mõistetakse surmaotsus; kui sind heidetakse sügavikku; kui tõusulaine peab sinu vastu salaplaani; kui lõikavad tuuled saavad sinu vaenlasteks; kui taevad koguvad pimedust ning kõik algained liituvad, et takistada sinu teed; ja eelkõige, kui põrgu enda lõuad ajavad end pärani, et sind neelata, siis tea, mu poeg, et kõik need asjad annavad sulle kogemusi ja on sinule kasuks.

Inimese Poeg on laskunud neist kõigist allapoole. Oled siis sina suurem kui tema?” (ÕL 122:7–8). Jumal on andnud meile küllalt abivahendeid, et peletada minema hirmu ja saada julgust, millega iganes me elus kokku ka ei puutuks. Kui otsime Temalt abi, juhib Ta meid igavese elu suunas, mille poole me püüdleme.

Õpetamine selle sõnumi põhjal

Jeesus Kristus, meie ülim Õpetaja, esitas sageli küsimusi, et innustada inimesi mõtisklema põhimõtete üle, mida Ta õpetas, ja neid rakendama. Tema küsimused õhutasid inimesi järele mõtlema, endasse vaatama ja pühenduma. (Teaching, No Greater Call, 1999, lk 68) Mõelge läbi küsimused, mida esitada, et aidata inimestel mõista ja ellu rakendada tõdesid, mida see sõnum õpetab. Võiksite näiteks küsida: „Millist abi on Jumal sulle andnud, et peletada hirmu ja saada juurde julgust?” või: „Kuidas on Jumal sul aidanud hirmudest võitu saada?” Õhutage inimesi oma vastuste üle järele mõtlema.

NOORTELE
Keegi pole täiuslik
Shauna Skoubye

Olen alati igatsenud olla selline nagu Nefi – rangelt kuulekas, ääretult ustav ja sügavalt vaimne. Minu silmis on Nefi ülim näide headusest. Pole midagi, mida ma oleksid rohkem soovinud, kui kasvada selliseks nagu tema või siis omada vähemalt mõndagi tema voorustest.

Ühel päeval olin endaga pahuksis, sest tundsin end küündimatuna. Olin auahne, mul oli palju eesmärke. Aga mul oli tunne, et ma ei jõua mitte kuhugi. Nutsin meeleheitepisaraid ja rääkisin oma hingevaevast isale. Isa tõusis, läks raamaturiiuli juurde ja võttis kätte Mormoni Raamatu. Sõnagi lausumata avas ta 2. Nefi 4. peatüki ja hakkas lugema 17. salmi.

Justkui elektrilöök oleks läbistanud mu keha, kui kuulasin vägevaid sõnu: „Oo milline armetu inimene ma olen!” Mu mõtted hakkasid keerlema. Kuidas võis Nefi, mu kangelane ja eeskuju, öelda, et ta on armetu? Kui tema on armetu, mis olen siis mina?

Ja jälle käis otsekui elektrilöök minust läbi, kui isa 28. salmi luges: „Ärka, mu hing! Ära kauem patus närtsi!” Mulle tundus nagu oleksid mustad pilved mu hingest hajunud, et avaneks selge sinine taevas ja paistaks särav päike. Võimatu on kirjeldada, kuidas see salm mu hinge valgustas. Vähesed pühakirjasalmid on mind täitnud sellise lootuse, tegutsemisiha ja rõõmuga nagu see salm.

30. salmis ütles Nefi täpselt sedasama, mida mina mõtlesin, ainult palju väljendusrikkamate sõnadega: „Minu hing rõõmustab sinust, minu Jumal, ja minu päästmise kalju.” See salm täitis mu rahu ja tänutundega Issanda õrna halastuse ja armastuse eest.

Isa sulges raamatu ja selgitas, et neid värsse nimetatakse mõnikord ka Nefi lauluks. Siis tegi ta mulle leebelt selgeks, et ka suurimad inimesed siin maa peal ei ole täiuslikud ja nad peavad seda tunnistama, vastasel juhul läheksid nad uhkeks ning see hävitaks nende suuruse.

Ma mõistsin. See, et mul oli nõrkusi, ei tähendanud, et ma ei võiks saada Nefi sarnaseks. Oma nõrkuste tunnistamine tõi mind Nefile lähemale. Nefi oli suur sellepärast, et olles kuulekas ning ustav, oli ta ühtaegu ka alandlik ja valmis oma vigu tunnistama.

Pärast seda kogemust olen Nefi sõnu kalliks pidanud. Iga kord, kui neid sõnu loen, kogen sedasama erutust ja tegutsemisindu nagu siis, kui lugesin neid esmakordselt. Need salmid kõnelevad mulle, et ma olen Jumala tütar ning suudan rohkem, kui oleksin eales osanud arvata. Ma tean, et kui olen ustav ja rühin edasi, on minu jaoks varuks kujuteldamatud õnnistused.

LASTELE
Annid, mis meid julgustavad

President Eyring räägib meile andidest, mis meid julgustavad. Loe allpool toodud pühakirjakohti ja kirjuta lünka anni nimi. Räägi oma perega sellest, kuidas see and saab sind julgustada.
1. A p 22:16. _____________________________________
2. 2Ne 4:15. ______________________________________
3. Õ L 59:8–9. ____________________________________
4. 2Ne 32:5; Jh 14:26–27. __________________________
5. 1Ts 5:17. _____________________________________

© 2009. Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/09. Tõlke heakskiit: 6/09. Originaali pealkiri: First Presidency Message, March 2010. Estonian. 09363 124