aprill 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Tähtis Jumala antud töö

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF

 

6. aprill 1830

Sada kaheksakümmend aastat tagasi tulid Joseph Smith, Oliver Cowdery ja veel käputäis mehi kokku, et asutada Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. Kõikide jutustuste järgi oli koosolek lihtne, aga vaimne. Joseph kirjutab, et pärast sakramenti „valati Püha Vaim meie peale väga suurel määral - mõned kuulutasid prohvetlikult, sel ajal kui me kõik kiitsime Issandat ja rõõmustasime ohtralt.” 1

Tolle päeva sündmused jäid maailmale märkamata. Nende ümber ei tõusnud kära, neist ei kirjutatud ajalehtedes. Kuidas aga võidi rõõmustada ja ülistada Jumalat taevas - oli ju Jeesuse Kristuse Kirik naasnud tol päeval maa peale!

Solomon Chamberlain

Tollest päevast kuni tänaseni on miljonid Taevase Isa tõsiusklikud pojad ja tütred järginud Püha Vaimu kutset ja astunud ristimisvette. Üks sellistest inimestest oli Solomon Chamberlain.

Solomon oli jumalakartlik mees. Ta veetis pikki tunde palvetades, et oma patte andeks saada ja paluda, et Taevane Isa juhiks teda tõeni. 1816. aasta paiku lubati Solomonile nägemuses, et ta saab veel oma eluajal näha apostliku korra taastamist ja Kristuse Kiriku asutamist.

Aastaid hiljem, kui Solomon Kanadasse sõitis, peatus tema laev New Yorgi osariigis Palmyras. Mingi vastupandamatu jõud sundis teda laevalt maha astuma. Teadmata miks ta seal oli, leidis ta end linnarahvaga juttu ajamas. Õige pea tabas ta kõrv, et räägitakse „kuldsest Piiblist”. Solomon ütles, et need sõnad läbistasid teda pealaest jalatallani nagu elektrilaeng.2

Edasised pärimised juhatasid ta Smithide koju, kus räägiti taastatud evangeeliumi imelistest uudistest. Veetnud seal kaks päeva ja saanud tunnistuse tõest, jätkas Solomon reisi kaasas kuuskümmend neli lahtist trükivärsket lehekülge Mormoni Raamatust. Kõikjal, kuhu ta läks, õpetas ta nii ülemast kui alamast seisusest inimesi, nii rikkaid kui vaeseid valmistuma eelseisvaks tähtsaks Jumala tööks.

Tähtis Jumala töö

Sellest 1830. aasta aprillipäevast peale on miljonid saanud teada tõe taastatud evangeeliumist ja astunud ristimisvette. Ma tunnistan, et see „tähtis Jumala töö” on täna maa peal. Ma tunnistan, et Issand valvab oma Kiriku üle ja juhib seda oma prohveti, president Thomas S. Monsoni kaudu. Elada sel viimsel ajal pole väike argine õnnistus. See on imeline aeg. Selle saabumist nägid ette muistsed prohvetid. Seda valvavad hoolsad ingliväed. Issand hoolib oma Kirikust. Ta hoolib ka neist, kes järgivad Solomon Chamberlaini kombel Püha Vaimu õhutusi ning aitavad oma vendade ja õdedega kogu maailmas seda tähtsat Jumala tööd edasi viia.

Viited

1.Joseph Smith. History of the Church, 1. kd, lk 78.

2. A Short Sketch of the Life of Solomon Chamberlain. Masinakirjas käsikiri. Kiriku Ajaloo Raamatukogu (Internetis aadressil www.boap.org/LDS/Early-Saints/SChamberlain.html); vt ka William G. Hartley. Every Member Was a Missionary. Ensign, sept 1978, lk 23.

Mõni päev pärast Kiriku asutamist ristis Joseph Smith Solomon Chamberlaini Seneca järve vetes New Yorgi osariigis.

Sõnumist õpetamine

„Isiklik eeskuju on üks vägevamaid vahendeid, mida õpetamisel kasutada.” („Teaching, No Greater Call”, 1999, lk 18.) Kui räägite Solomon Chamberlainist, paluge pere liikmetel panna tähele, millal Solomon järgis Vaimu õhutusi. Arutage, kuidas võis tema eeskuju aidata teisi. Paluge pere liikmetel rääkida, kuidas on kellegi hea eeskuju neid aidanud.

Foto: Matthew Reier. Pildistatud filmi „Joseph Smith: The Prophet of the Restoration” võtetel.

Noored

Minu katse usuga
Jason Young

Kolmeteistkümnendast eluaastast peale loen ma iga päev Mormoni Raamatut ja sellest ajast kuni siiamaani on mind iga päev õnnistatud.

Meie pühapäevakooli kolmeteistkümneaastaste klass ei hiilanud just aupaklikkusega. Sellest hoolimata püüdis meie imetlusväärne õpetaja iga oma tundi Vaimu kaudu võimalikult hästi läbi viia. Üks tundidest, mida tema meile andis, oli pühakirjade lugemisest.


Tunni lõpul pöördus ta meie poole üleskutsega. Üleskutse oli mõeldud meile kõigile, kuid millegipärast oli ta pilk suunatud just minule, kui ütles: „Panen teile südamele: lugege iga päev Mormoni Raamatut!” Mõtlesin endamisi: „Küll ma veel tõestan sulle! Ma saan sellega hakkama!”

Alustasin Esimese Nefi raamatu lugemist tolsamal õhtul ja jätkasin lugemist iga päev. Algul jäi mul õigest suhtumisest tõenäoliselt midagi puudu, kuid mida edasi, seda enam hakkasid mulle meeldima tunded, mida Mormoni Raamatu lugemine minus tekitas. Igaõhtune lugemine sai meeldivaks harjumuseks.

Kuude möödudes jõudsin lugemisega Alma 32. peatükini. Mulle avaldas muljet mõte usu proovilepanekust. Koolis olime just rääkinud teaduslikest eksperimentidest. Laskusin põlvili ja ütlesin Taevasele Isale, et korraldan ka eksperimendi. Palusin vastust küsimusele, kas Mormoni Raamat on õige.

Tagantjärele mõeldes tean, et Taevane Isa vastas mu pärimisele mitu korda. Igapäevane Mormoni Raamatu lugemine on andnud mulle jõudu halbadest asjadest jagu saada. Tunnen, et olen Taevaisale lähemal. Tunnen, et Püha Vaim on andnud mulle jõudu takistuste ületamiseks. Alma rääkis Jumala sõna proovilepaneku kohta tõtt: „See hakkab avardama mu hinge; jah, see hakkab valgustama mu arusaamist; jah, see hakkab olema mulle isuäratav.” (Al 32:28)

Foto: Matthew Reier. Illustratsioonid: Maryn Roos.

Lapsed

Erakorraline õnnistus

Kirik asutati aprillis 180 aastat tagasi. President Dieter F. Uchtdorf on öelnud, et see, et me elame täna - taastatud Kiriku ajal „on erakorraline õnnistus”. Suurematest õnnistustest, mida Taevane Isa inimestele Kiriku kaudu annab, loe järgmistest pühakirjakohtadest. Seejärel leia üles pilt, mis pühakirjakohaga kokku käib.

Ap 22:16
2Ne 32:5
Jk 5:14-15
ÕL 20:8-12
Am 3:7
ÕL 110:7-10

President Uchtdorfi sõnul saab igaüks meist „tähtsas Jumala töös” kaasa lüüa. Kuidas saad seda teha sina?

© 2010 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le.