juuni 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Halliseguste tiibadega kollased kanaarilinnud

President THOMAS S. MONSON

 

Ligi 60 aastat tagasi, mil olin noor koguduse juhataja, suri minu koguduses üks lesknaine. Ta nimi oli Kathleen McKee. Tal oli kolm kanaarilindu. Kaks, kes olid ilusad ja üleni kollased, anti tema sõpradele. Kolmandal linnul, Billiel, olid tiivad kollase ja halli segused. Õde McKee oli jätnud mulle kirjakese: „Kas sina ja su pere võtaksite selle linnu oma perre? Ta ei ole küll kõige ilusam, aga tema laul on kõige kaunim.“

Õde McKee oli paljuski nagu see halliseguste tiibadega kanaarilind. Teda ei oldud õnnistatud iluga, ta polnud eriti tasakaalukas ega olnud tal ka au saada järeltulijaid. Siiski aitas tema laul kanda teistel oma koormaid ja saada oma ülesannetega hakkama.

Maailm on täis halliseguste tiibadega kollaseid kanaarilinde. Kahjuks on vaid väga vähesed neist õppinud laulma. Mõned neist on noored inimesed, kes ei tea, kes nad on, kelleks nad võivad saada või isegi seda mitte, kelleks nad tahavad saada. Nad tahavad vaid olla keegi. Teised on vanusest küüru vajunud, muredega kimpus või tulvil kahtlusi – ning elavad kaugelt alla oma võimete.

Selleks, et täisväärtuslikku elu elada, peame arendama endas võimet julgelt raskustele vastu astuda, pettumustest rõõmsameelselt üle saada ja rõõmustada tagasihoidlikult oma võitude üle. Te küsite: „Kuidas neid eesmärke saavutada?“ Ma vastan: „Saades tõepoolest aru, kes te tegelikult olete!“ Me oleme elava Jumala pojad ja tütred ning oleme loodud Tema näo järgi. Mõelge selle üle: loodud Jumala näo järgi. Me ei saa olla selles siiralt veendunud, ilma et kogeksime uut jõudu ja väge.

Meie maailmas tunduvad kõlbelised omadused tihti olevat ilu ja sarmi kõrval teisejärgulised. Kuid juba väga ammu kõlas Issanda nõuanne prohvet Saamuelile: „Sest see pole nii, nagu inimene näeb: inimene näeb, mis silma ees, aga Jehoova näeb, mis südames!“ (1Sm 16:7)

Kui Päästja otsis meest, kel on usk, ei valinud Ta teda nende hulgast, kes pidasid ennast õigemeelseteks ja käisid pidevalt sünagoogis. Ta valis selle mehe hoopis Kapernauma kalameeste hulgast. Kahtlevast, harimata ja tormakast Siimonist sai Peetrus – usu apostel. Halliseguste tiibadega kollane kanaarilind pälvis Õpetaja täieliku usalduse ja jääva armastuse.

Kui Päästja otsis innukat ja vägevat misjonäri, leidis Ta sellise mehe mitte oma toetajate, vaid oma vastaste hulgast. Tagakiusaja Saulusest sai misjonär Paulus.

Lunastaja valis täiuslikuks saamisest õpetama ebatäiuslikud inimesed. Ta tegi nii tol ajal. Ta teeb nii ka tänapäeval – valib nimelt halliseguste tiibadega kollased kanaarilinnud. Ta kutsub teid ja mind Teda teenima. Meie pühendumine peab olema täielik. Ja palugem oma raskustes, millega me maadleme: „Juhata meid, oo, juhata meid, inimkonna suur Looja, aita meid pimedusest välja, et võiksime veel kord püüda.“1

Minu palve on, et me järgiksime Galilea mehe eeskuju, kes käis läbi vaeste, rõhutute, ahistatute ja tagakiusatutega. Kõlagu seda tehes meie südames siiras laul.

Viited

1.Fight Song. Yonkers High School.

Sõnumi õpetamine

Õpetamisel aitavad sageli konkreetsed asjad, mida need, keda te õpetate, vaadata või kuulata saavad“ (Teaching, No Greater Call, 1999, lk 55). Selleks, et aidata pereliikmetel mõista president Monsoni sõnumit, võite neid paluda, et nad oleksid pärast sõnumi koos läbilugemist valmis rääkima, mida nad õppisid. Paluge igaühel rääkida, mis on nende arvates selles sõnumis tähtis. Tunnistage õpetuse lõpus president Monsoni sõnumi kohta. Õpetades Jumala sõna, mis on antud Tema prohveti kaudu, võime mõjutada vägevalt nende elu, keda me õpetame (vt Teaching, No Greater Call, lk 50). President Monson räägib siin jõust ja väest, mis tuleb sellest, kui teame, et oleme Jumala lapsed. Paluge pereliikmetel pärast selle sõnumi lugemist rääkida, mis aitab neil meeles pidada, kes nad on.

NOORED

Mis on tõeline ilu?

President Monson ütleb oma sõnumis: „Meie maailmas tunduvad kõlbelised omadused tihti olevat ilu ja sarmi kõrval teisejärgulised.“ Noored naised võivad muretseda selle pärast, kes nad on ja kelleks nad võivad saada. Mõtisklege selle üle, mida on tõelise ilu kohta öelnud vanem Lynn G. Robbins seitsmekümnest:

• Noor naine, kelle näoilmest kumab õnne ja vooruslikkust, kiirgab sisemist ilu.

• Vooruslik naeratus on tõeliselt kaunis, kui see on loomulik. Tõelist ilu ei saa kunstlikult luua. See on Vaimu and.

• Kombekus on sisemise ilu väline tunnus ja eeldus.

• Kui te ei ole oma välimusega rahul, aitab see, kui püüate ennast näha nende silmade läbi, kes teid armastavad. Peidetud ilu, mida näevad lähedased, võib saada enesearendamise juhiseks.

• Mees, kellega vooruslik naine tahab abielluda, ei näe seda, mida näeb loomulik inimene (vt 1Sm 16:7). Teda võlub tõeline ilu, mis kiirgab tüdruku puhtast ja rõõmsast südamest. Sama kehtib noore naise kohta, kes otsib vooruslikku noort meest.

• Meie Taevane Isa soovib, et kõik Tema lapsed teeksid õige valiku, mis on ainus viis igavese õnne ja sisemise ilu saavutamiseks.

• Issanda juures ei ole võistlemist. Kõigil on võrdsed võimalused saada Jumala peegelpilt oma näoilmesse uurendatud (vt Alma 5:19). Ei ole ehedamat ilu.

Selleks, et lugeda tervet sõnumit, vaadake Lynn G. Robbins. True Beauty. – New Era, nov 2008, lk 30. Noored mehed võivad samalaadset nõu leida Errol S. Phippeni artiklist Inetu pardipoeg või suursugune luik? See sõltub teist. – Liahoona, okt 2009, lk 36.

LAPSED

Laulge oma lemmiklaulu

President Monson rääkis õde McKee kolmest kanaarilinnust. Kaks olid üleni kollased. Nende välimus oli täiuslik! Kolmas ei olnud nii ilus, sest tema tiibades olid osa sulgi hallid. Kuid õde McKee armastas teda, sest ta laulis väga ilusasti.

Mõned inimesed tunnevad, et nad ei ole nii ilusad ja targad kui teised. Kuid Issanda silmis on iga inimene hinnaline. Me võime olla ustavad ja vaprad ning kasutada oma andeid teiste teenimiseks. Siis oleme halliseguste tiibadega kollase kanaarilinnu sarnased. Me ei ole täiuslikud, kuid me laulame oma südame laulu! Pange kirja kolm viisi, kuidas te saate laulda Issandale oma südame laulu. Ma saan laulda Issandale oma südame laulu:

1.

2.

3.

© 2010. Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/09. Tõlke heakskiit: 6/09. Originaali pealkiri: First Presidency Message, June 2010. Estonian. 09366 124