juuli 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Ustavad sõbrad

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Üheks suuremaks austusavalduseks, mida Päästja osutada võib, on see, kui Ta kutsub meid sõbraks. Me teame, et Ta armastab sügavalt kõiki oma Taevase Isa lapsi. Selle erilise tiitli hoiab Ta aga siiski nende jaoks, kes Teda ustavalt teenivad. Meenutagem, mida öeldakse Õpetuse ja Lepingute 84. osas : „Ja taas ma ütlen teile, mu sõbrad, sest nüüdsest peale kutsun ma teid sõpradeks: On otstarbekas, et ma annan teile selle käsu, et te saaksite just sellisteks, nagu olid minu sõbrad päevil, mil ma olin koos nendega teel, et jutlustada minu väes evangeeliumi” (ÕL 84:77).

Me saame Tema sõpradeks, kui teenime Tema nimel teisi inimesi. Tema on see täiuslik sõber, kelle sarnaseks peaksime saama meiegi. Ta soovib vaid seda, mis on Tema Taevase Isa lastele parim. Nende õnn on Tema õnn. Ta elab läbi nende valu nagu enda oma, sest Ta on maksnud kõikide nende pattude eest, võtnud enda peale kõikide nende nõrkused, kandnud kõikide nende raskusi ja tundnud kõikide nende igatsusi. Tema tegutsemise motiivid on üllad. Ta ei otsi tunnustust endale, vaid jätab kogu au oma Taevasele Isale. Täiuslik sõber, Jeesus Kristus, ei ajanud taga omakasu, kui ohverdas end teiste õnne nimel.

Igaüks meist, kes on teinud ristimislepingu, on lubanud järgida Tema eeskuju kanda üksteise koormaid, nagu tegi seda Tema (vt Ms 18:8).

Eelolevatel päevadel on teil mitmeid võimalusi näidata, et olete Tema sõber. See võib juhtuda, kui kõnnite tolmusel teel. See võib juhtuda, kui istute rongis. See võib juhtuda, kui otsite endale sakramendisaalis istekohta. Kui ringi vaatate, näete inimesi, kes ägavad raske koorma all. See võib olla suur kurbus, üksindus või meelepaha. Te olete võimelised märkama seda vaid siis, kui palvetate, et Vaim annaks teile silmad, mis näeksid südametesse; kui olete lubanud tõsta üles käed, mis on vajunud rippu.

Vastuseks teie palvele võib teie vaimusilma ette kerkida ammuse sõbra nägu, keda te pole aastaid näinud, kuid kelle mured teile äkitselt meelde tulid. Oma südames te tunnete justkui oleksid need teie enda omad. Minuga on seda juhtunud. Vanad sõbrad on mulle aastaid kilomeetrite tagant tuge pakkunud ja mind julgustanud, kui vaid Jumal võis olla see, kes neile minu muredest teada andis.

Jumala elavad prohvetid on palunud meil olla ustavad sõbrad neile, kes on saanud ristitud ja minna päästma neid, kes on Kirikust kaugenenud. Me suudame seda teha ja me teeme seda, kui peame alati meeles Päästjat. Kui püüame aidata teistel nende koormaid kanda, on Tema meie kõrval. Ta juhatab meid abivajajate juurde. Ta laseb meil tunda sama, mida tunnevad nemad. Kui jääme kindlaks oma püüdlustele teisi teenida, antakse meile üha suurem and tunda, kuidas Tema neid armastab. See annab meile julgust ja jõudu teisi ikka ja jälle ustavalt aidata.

Kui meid on võetud Tema ustavate sõprade ringi, tunneme sellest rõõmu nüüd ja igavesti. Ma palun seda õnnistust kõigile meile ja ka neile, keda teenime.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Pereliikmed saavad õppimises paremini osaleda, kui paluda neil lugeda pühakirju või prohvetite poolt öeldut ja otsida loetust midagi, mis haakub antud teemaga (vt Teaching, No Greater Call, 1999, lk 55). Õpetamise käigus paluge pereliikmetel otsida sõnumist põhimõtteid, mis aitaksid neil olla Issanda sõbra nime väärilised.

Raamatus Teaching, No Greater Call öeldakse, et kui oskate armastada nii, nagu armastas Kristus, suudate õpetada evageeliumi paremini. Te olete inspireeritud aitama teistel ära tunda Päästjat ja Teda järgida (lk 12). Otsige sõnumist põhimõtteid, mis aitaksid teil olla paremad koduõpetajad. Vaagige neid põhimõtted koos oma paarilisega ja mõelge palvemeelselt, kuidas olla ustavad sõbrad neile, keda teenite.

NOORTELE

Uus poiss

Matthew Okabe

See oli raske aeg, kui tundsin, et ma ei kuulu teiste hulka. Kolisime perega siia hiljuti riigi teisest servast. Koguduses, kuhu me nüüd kuulume, on palju noori, kuid esimene kord elus olin ma „uus“. Kõige hullem oli see, et pidin minema uude kooli. Mu esimene mõte oli: „Kellega ma lõunalauas koos istun?” Võib-olla kohtan kedagi Kirikust? Mul polnud vähimatki tahtmist istuda kontvõõrana kellegi lauda. Ja kes ütleb, et mind sinna üldse tahetakse.

Esimene koolipäev tundus lõputuna. Lõpuks helises kell söögivahetundi. Aegamisi söökla poole lonkides palvetasin, et Taevane Isa aitaks mul leida kedagi, keda tunnen. Vaatasin ringi lootuses näha mõnd tuttavat nägu. Mitte ühtegi. Seadsin sammud söökla kaugemasse otsa ja nosisin seal oma lõunasöögi omaette ära.

Samal päeval veidi hiljem silmasin matemaatika tunnis tuttavat nägu. Olin Davidiga kokku puutunud hommikuses seminaris. Võrdlesime oma tunniplaane ja avastasime, et meie söögivahetunnid langevad kokku.„Kus sa täna lõuna ajal olid?“ küsis ta.

Vastasin, et sõin söökla kaugemas otsas.

„Olgu, aga homme tule lõuna ajal minu lauda,” ütles ta.

Ma olen tänulik armastavale Taevasele Isale, kes teab kõiki meie soove ja vastab kõikidele meie palvetele. Samuti olen tänulik sellele, kes ulatas mulle oma sõbrakäe. Midagi nii lihtsat nagu kutse teha midagi koos võib muuta kõik.

LAPSED

Jeesus Kristus, meie täiuslik sõber

President Eyring ütles, et Jeesus on meie täiuslik sõber. Järgnevalt mõned näited sellest, kuidas Jeesus näitab meile oma täiuslikku sõprust.

Ta soovib seda, mis on meile parim.
Ta on õnnelik, kui meie oleme õnnelikud.
Ta tunneb kurbust, kui me oleme kurvad või haiget saanud.
Ta kannatas meie pattude pärast, et võiksime tagasi pöörduda Taevase Isa juurde.

Olla Jeesuse sõber

President Eyring ütles, et me saame Jeesuse sõpradeks siis, kui oleme Tema eest sõbraks teistele. Joonistage pilt nelja näite kohta, kuidas väljendada oma sõprust.

Te saate aidata kedagi, kes on kurb.
Te saate olla sõbraks kellelegi, kes tunneb end üksildasena.
Te saate kutsuda kellegi Kirikusse.
Te saate kanda Jeesust alati oma meeles.

© 2010. Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/09. Tõlke heakskiit: 6/09. Originaali pealkiri: First Presidency Message, July 2010. Estonian. 09367 124