august 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Templiõnnistused

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF

 

Mäletan siiani, kuidas vanemad viisid meie pere äsja valminud Šveitsi templisse, esimesse templisse Euroopas, et meid igaveseks kokku pitseerida. Olin tol ajal 16 ja neljast lapsest noorim. Põlvitasime koos altari ette, et meid pitseeritaks maa peal preesterluse väega, saades imelise lubaduse, et meid on kokku pitseeritud kogu igavikuks. Seda erilist hetke ei unusta ma eales!

Poisina oli minu jaoks üsna muljetavaldav, et pidime pere kokkupitseerimiseks ületama riigipiire. See sümboliseerib mulle, kuidas tempel ületab maised piirid, et tuua kõikidele Maa elanikele igavikulisi õnnistusi. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku templid on tõepoolest ehitatud selleks, et kogu maailm saaks rahvusest, kultuurilistest või poliitilistest suunitlusest olenemata neist kasu.

Templid on vankumatu tunnistus sellest, et headus saavutab võidu. President George Q. Cannon (1827–1901), esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas, ütles kord: „Templi iga vundamendikivi ja iga valminud tempel … vähendab Saatana võimu maa peal ning suurendab Jumala ja Jumaluse võimu.“1

Kuigi iga tempel suurendab õigemeelsuse mõju maa peal, siis suurimad õnnistused saavad muidugi osaks neile, kes tõesti templis käivad. Me saame templis juurde valgust ja teadmisi ning teeme pühasid lepinguid, mille järgimine aitab meil käia jüngriks olemise teed. Lühidalt öeldes õpetab tempel meile elu pühasid eesmärke ning aitab meil saavutada tõelise füüsilise ja vaimse taseme.

Siiski ei käi me templis mitte üksnes meie endi pärast. Iga kord, kui siseneme neisse pühadesse ehitistesse, anname oma osa lepitavasse pühitsetud päästmistöösse, mis sai Isa Ainusündinud Poja lepituse kaudu võimalikuks kõigile Jumala lastele. See on ennastsalgav ja püha teenimine. See võimaldab meil surelikena osaleda hiilgavas töös, et saada päästjateks Siioni mäel.

Ma innustan neid, kes ei saa hetkel mingil põhjusel templisse minna: tehke kõik, mis teie võimuses, et teil oleks kehtiv templisoovitus. Templisoovitus on meie ustavuse ja pühendumise sümbol Issanda teenimisel. See sümboliseerib meie armastust Issanda vastu, sest nagu õpetas Jeesus: „Kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab; kes aga mind armastab, seda armastab minu Isa ja mina tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada!“ ( Jh 14:21)

Kuna need Issandale pühitsetud pühad hooned muudavad maa palge üha kaunimaks, on minu palve, et me teeksime oma osa, et tuua taevas maale lähemale, olles templisoovituse ja selle kasutamise väärilised. Seda tehes suureneb õigemeelsus kindlasti nii meie elus ja kodus kui ka kogukonnas ja kogu maailmas.

Viide

1. George Q. Cannon. The Logan Temple. – Millennial Star, 12. nov 1877, lk 743.

Sõnumi Õpetamine

Paljudel inimestel on kergem õppida ja õpitu püsib kauem meeles, kui te õpetades mitte üksnes ei räägi, vaid kasutate ka visuaalseid abivahendeid (vt „teaching, no greater Call”, 1999, lk 182). õpetust tehes võiksite kasutada templi pilti. Pärast sõnumi koos läbilugemist arutage, miks on templid president uchtdorfile tähtsad. Paluge pere väiksematel lastel joonistada pilt nende perest templis.

Raamatus „teaching, no greater Call” kirjutatakse: „innustage neid, keda õpetate, seadma endile üht või mitut eesmärki, mis aitaksid elada põhimõtete järgi, mida olete õpetanud” (lk 159). Võite lugeda president uchtdorfi sõnumit koos perega ja paluda pereliikmetel panna kirja isiklik eesmärk, mis aitab neil jääda templisoovituse ja selle kasutamise vääriliseks.

NOORED

Vaade kõrgemalt
Mindy Raye Holmes

Noorena oli mul palju võimalusi teha surnute eest ristimisi kalifornias san diego templis. kuigi sain alati häid kogemusi, on üks reis mulle eriti meelde jäänud.

Olin 16-aastane ja minu noorem õde oli saanud just 12 ning tuli esimest korda templisse surnute eest ristimisi tegema. kuna see oli tema esimene kord, otsustasime pärast ristimisi templi ümbruses jalutada.

Templi krundi ühel poolel oli paar vaateplatvormi ja me jalutasime sinnapoole. kuna san diego tempel asub Suure liiklusega maantee ääres, võib kõrgemalt alla vaadates näha ka kiirteed.

Seistes tol päeval templi juures ühes kõrgemas kohas, hakkasin nägema elu teise pilguga. Vaatasin maailma, Kus vuhisesid autod, kaubanduskeskused olid rahvast tulvil ja liiklusmärgid grafitiga kaetud.

Tol hetkel tuli mulle mõte: „sa ei taha olla osa sellest. see ei ole elu eesmärk.“ mulle on alati õpetatud, et elu eesmärk on pöörduda tagasi elama koos meie taevase isaga ja saada tema sarnaseks. ma teadsin, et selle eesmärgi saavutamiseks ei vaja ma maiseid asju.

Ma pöördusin ümber ja vaatasin imekaunist templit. olin tänulik evangeeliumi teadmiste ja templi antud elulevaate eest. ma teadsin, et olin leidnud selles rahutus ja ohtlikus maailmas kõrgema koha, kus seista.

Tol päeval templi juures lubasin oma taevasele isale, et seisan alati tema ja mitte maailma poolel. Ükskõik mida maailm meie teele ka ei saadaks, saame sellest võitu, kui peame kinni lepingutest ja seisame pühades paikades (vaata õL 87:8).

LAPSED

Muutkem maailm veelgi kaunimaks

President uchtdorf ütles, et kui ehitatakse tempel, suureneb Jumala võim maa peal ja see muudab maailma veelgi kaunimaks paigaks. Värvige ära alljärgnev pilt! allpool on loetletud mõned imelised õnnistused, mida tempel inimestele annab. Elades vääriliselt, et minna ühel päeval templisse, võib iga loetletud õnnistus saada sinu omaks.

Armastuse ja ilu koht

Ristitakse inimesed, keda ei ristitud, kui nad olid maa peal

Abielu, mis võib kesta kogu igaviku

Lapsed pitseeritakse igavikuks oma vanemate külge

Koht, kus õpitakse Taevasest Isast ja Jeesusest Kristusest Vääriline, kuulekas elu

© 2010 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve, Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/09. Tõlke heakskiit: 6/09. Originaali pealkiri: First Presidency Message, August 2010. Estonian. 09368 124