september 2010 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Mormoni Raamat – meie isiklik teejuht

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Meil kõigil on vaimseid hetki, mil tunneme eriti suurt soovi pöörduda tagasi koju, elama koos Jumalaga. Ta saatis meile oma armastatud Poja, kes valmistas meie Päästjana tee ja õpetas, kuidas sellel püsida. Ta andis meile prohvetid, kes näitavad teed. Prohvet Joseph Smith tõlkis inspiratsiooni ajel prohvetite ülestähendused – Mormoni Raamatu. See raamat on meie kindlaks juhiseks teel koju Jumala juurde.

Joseph Smith ütles selle hinnalise raamatu kohta: „Ma ütlesin vendadele, et Mormoni Raamat on kõige korrektsem igast raamatust maa peal ja meie usundi päiskivi, ja et inimene saaks Jumalale selle õpetuste järgi elades ligemale, kui ühegi teise raamatu abil. ”1

Mormoni Raamatus on meile juhiseks seal leiduvad Jumala käsud. Mõned käsud on otseselt Päästjalt Tema prohvetite kaudu. Näiteks, mida me tohime teha ja milliseks me peaksime muutuma. Mormoni Raamatust leiame Päästja antud eeskuju, kuidas suurendada meie usku ja pühendumust kuuletuda Tema käsule Teda järgida. Raamat on tulvil Jeesuse õpetusi, mis meid juhivad. Siin on näide Teisest Nefi raamatust:

„[Jeesus] ütles inimlastele: Järgnege mulle. Sellepärast, mu armsad vennad, kas me saame Jeesusele järgneda, ilma et meil on tahtmine pidada Isa käske?

Ja Isa ütles: Parandage meelt, parandage meelt ja saage ristitud mu armastatud Poja nimel.” (2Ne 31:10-11).

Raamatus on selgelt öeldud, et me peame saama Püha Vaimu ehk ristimise tulega, mis aitab meil püsida sirgel ja ahtal teerajal. Meile õpetatakse, et me peame alati palvetama Jeesuse Kristuse nimel ja mitte nõrkema, ning kui me seda teeme, on meil lubadus: „Sellepärast te peate Kristuses püsivana edasi pürgima, omades täiuslikku lootuse sära ja armastust Jumala ja kõikide inimeste vastu. Seepärast, kui te edasi pürgite, toitudes Kristuse sõnast, ning peate vastu lõpuni, vaata, nõnda ütleb Issand: Te saate igavese elu“ (2Ne 31:20).

Mormoni Raamat selgitab kuningas Benjamini imelises jutluses, mida tähendab armastada Jumalat ja kõiki inimesi. Kui lepituse väe ja kuulekuse läbi käskude pidamises on meie loomus muutunud, täitume Jumala armastusega (vt Mo 4:1-12).

Mormoni Raamat kinnitab meile samuti, et võime selles elus saada niivõrd puhtaks, et meil puudub vähimgi tahe teha halba (vt Mo 5:2). See lootus annab meile julgust ja lohutust, kui Saatan püüab meid meie teel kiusata ja heidutada.

Iga kord, kui loen isegi kas või mõnda rida Mormoni Raamatust, tunnen, kuidas tugevneb mu tunnistus, et see raamat on tõde, et Jeesus on Kristus, et me võime järgneda Talle koju ja et me võime neid, kes on meile kallid, võtta endaga koju Jumala juurde kaasa. Minu jaoks on see ikka olnud raamatute raamat! See on Jumala sõna.

Ma palvetan, et meie ja kõik need, keda me armastame, jooksid sellest isukalt iga päev. Ma tunnistan Jeesuse Kristuse nimel, et see on õige juhis.

Viide

1. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 64.

Sõnumi õpetamine

Raamatus „Teaching, No Greater Call“ on öeldud, et kasutades õpetamisel pühakirju ja viimse aja prohvetite sõnu, kutsume Vaimu tunnistama. See annab meie õpetusele „Jumala vä[e] inimeste veenmiseks“ (ÕL 11:21, vt ka Teaching, No Greater Call, 1999, lk 51.) Võiksite lugeda tähendusrikkamaid kohti president Eyringi sõnumist, kaasa arvatud Joseph Smithi avaldust Mormoni Raamatu kohta. Paluge pereliikmetel rääkida, kuidas Mormoni Raamatus leiduvate tõdede järgi elamine aitab neil Jumalaga lähedasemaks muutuda.

Raamatus „Teaching, No Greater Call” on öeldud, et kui õppijad arutavad pühakirja põhimõtteid, arendavad nad oskusi, mida nad vajavad iseseisvaks pühakirjade õppimiseks (vt Teaching, No Greater Call, lk 54). Võiksite lugeda sõnumis äratoodud pühakirjasalme ning otsida neist välja, põhimõtteid, mida nad sisaldavad, ja arutleda nende üle.

NOORED

Minu isiklik Mormoni Raamat
Hillary Holbrook

2005. aasta augustis, kui president Gordon B. Hinckley (1910-2008) esitas Kiriku liikmetele üleskutse lugeda Mormoni Raamat aasta lõpuks läbi, lubasin ma endale, et loen läbi kogu raamatu. Olin Mormoni Raamatu lugudega tuttav, kuid polnud seda kunagi kaanest kaaneni läbi lugenud. Nüüd kavatsesin pidada oma sõna.

Mind oli õpetatud rakendama pühakirju oma elus ja neid isikustama. Seetõttu kirjutasin lugedes lehekülje servale välja tähtsaimad mõtted. Samuti kriipsutasin alla korduvad sõnad ja mõtted, et neid rõhutada.

Ma lisasin oma nime pühakirjades esinenud nimede kõrvale, et mul seisaks paremini meeles, et teistele räägitud Jumala sõnad võivad olla räägitud ka minule. Näiteks, kirjutasin oma nime 2Ne 2:28: „Ja nüüd, Hillary, ma tahan, et [sa] vaataksi[d] suurele Vahemehele ja kuuletuksi[d] tema suurtele käskudele.” Mida rohkem ma Mormoni Raamatut isikustasin, seda rohkem meeldis mulle lugeda raamatut iga päev.

Lugedes iga päev, muutusid minu palved südamest tulevaiks ja isiklikumaks. Samuti aitas see keskenduda õppimisele ja järgida Vaimu juhatusi teistega sõbrunemisel. Lõpetasin Mormoni Raamatu lugemise vana-aasta öösel.

Siis mõistsin, kui tähtis oli kogu raamatu läbilugemine, koos teiste pühakirjadega, ja et ma tahan teha seda veel mitmeid kordi.

LAPSED

Teejuht, mis aitab meil jõuda koju

Kuidas sa end tunneksid, kui oleksid eksinud ega oskaks enam koju minna? Kas oleksid õnnelik, kui võiksid järgneda kellelegi, kes näitaks sulle teed? President Eyring ütles, et Mormoni Raamat on nagu teejuht, mis aitab meil jõuda tagasi koju Taevase Isa juurde.

Alljärgnevalt on kirjas mõned asjad, mida Mormoni Raamatu kohaselt vajame koju tagasi pöördumiseks. Loe 2. Nefi 31:10, 11, 20. Kirjuta iga fraasi taha vastav viide Mormoni Raamatust. Üks viide kordub.

Paranda meelt ja saa ristitud!
Olgu sul lootuse sära!
Armasta Jumalat ja kõiki inimesi!
Järgi Jeesust!

© 2010 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/09. Tõlke heakskiit: 6/09. Originaali pealkiri: First Presidency Message, September 2010. Estonian. 09369 124