veebruar 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Kui suur saab olema teie rõõm

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Ainult mõni rõõm elus on veel sulnim ja kestab kauem, kui teadmine, et oled aidanud teistel võtta oma südamesse Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi. See rõõm on kättesaadav igale Kiriku liikmele. Ristimisel andsime lubaduse, et „seis[ame] kui Jumala tunnistajad igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus [me] ka ei ole, isegi kuni surmani, et [me] võiksi[me] olla Jumala poolt lunastatud ja [meid] arvataks nende hulka, kes on esimeses ülestõusmises, et [meil] võiks olla igavene elu.” (Mo 18:9)

Kirikule antud käsk viia Jeesuse Kristuse evangeelium kogu maailma on mõeldud kõikidele liikmetele, nii kaua kuni nad elavad, olenemata sellest, kus nad elavad. Issand väljendas seda selgelt: „Vaata, ma saatsin teid välja tunnistama ja inimesi hoiatama, ja igal inimesel, keda on hoiatatud, tuleb hoiatada oma ligimest.” (ÕL 88:81) Põhimisjonäridel on vägi õpetada neid, kes ei ole veel Kiriku liikmed. Kiriku liikmetel on vägi leida neid, keda Issand on misjonäridele õpetamiseks ette valmistanud.

Meil tuleb rakendada oma usku, et Issand on meie ümber olevad inimesed õpetamiseks ette valmistanud. Tema teab, kes nad on ja millal nad on valmis, ning Tema juhatab meid Püha Vaimu väel nende juurde ja annab meile sõnad, millega neid kutsuda õpetusi kuulama. Lubadus, mille Issand andis 1832. aastal ühele misjonärile, on sama, mille Ta annab meile meie ülesandes leida inimesi, kes on valmis, et misjonärid neid õpetaksid: „Ja ma saadan tema peale Trööstija, kes õpetab talle tõde, ja teed, mida mööda tal tuleb minna. Ja kuivõrd ta on ustav, kroonin ma tema taas vihkudega.” (ÕL 79:2–3)

Samuti kehtib meie, misjonitöö oma südameasjaks võtnud ustavate liikmete kohta lubadus suurest rõõmust.

„Ja nüüd, kui teie rõõm saab olema suur koos ühe hingega, kelle te olete toonud minu juurde minu Isa kuningriiki, kui suur saab olema teie rõõm siis, kui te toote minu juurde palju hingi!

Vaata, minu evangeelium on teie ees, ja minu kalju ja minu pääste.

Paluge Isa usus minu nimel, uskudes, et te saate, ja te saate Püha Vaimu, mis teeb ilmsiks kõik asjad, mis inimlastele vajalikud on.” (ÕL 18:16–18)

Lisaks sellele, et Püha Vaim aitab meil ära tunda ja kutsuda neid, kes on valmis saama õpetust, on Issand kutsunud juhid ja neid koolitanud, et nad meid juhataksid. Esimese Presidentkonna kiri 28. veebruarist 2002 pani piiskoppide ja koguduste peale veelgi suurema misjonitöö kohustuse.1 Koguduse nõukogu kaasabil koostab preesterluse täitevkomitee üksusele misjonitöö plaani. Sellest plaanist leiate soovitused, kuidas liikmed võivad leida neid, kes on valmis, et misjonärid neid õpetaksid. On olemas inimene, keda kutsutakse koguduse misjonitöö juhiks. Misjonitöö juht teeb tihedat koostööd põhimisjonäridega ja inimestega, keda nad õpetavad.

On mitmeid viise, kuidas te saate paremini täita oma kohustust leida misjonäridele õpetamiseks inimesi. Kõige lihtsam viis on kõige parem.

Palvetage, et saada Püha Vaimu juhatust. Rääkige kohalike juhtide ja misjonäridega, küsides neilt nõu ja pakkudes neile oma abi. Innustage neid, kellega te selles töös kokku puutute. Olge alati kõiges, mida te ütlete ja teete, tunnistajaks, et Jeesus on Kristus ja et Jumal vastab palvetele.

Ma tunnistan, et kui te palvetate ja teete juhatuse saamise nimel tööd, juhatab Püha Vaim teid nende juurde, kes otsivad tõde. Ma tean omast kogemusest, et teie rõõm saab olema igavene koos nendega, kes otsustasid võtta evangeeliumi oma südamesse ja seejärel usus vastu pidada.

Viide
1. Vt News of the Church: Ward and Branch Missionary Work Emphasized. – Liahona, aug 2002, lk 4.

SÕNUMI ÕPETAMINE

• Raamatus „Teaching, No Greater Call” palutakse meil innustada neid, keda me õpetame seadma endile eesmärke, et aidata neil elada põhimõtete järgi, mida nad on õppinud (vt lk 159). Palu perel rääkida, milliseid misjonitöö õnnistusi pidas silmas president Eyring, ja kui tunnete õhutust, paluge perel seada endale eesmärgiks jagada evangeeliumi.
• Kaaluge koos perega ajurünnaku korraldamist, et leida viise, kuidas jagada evangeeliumi, pidades meeles president Eyringi nõuannet, et „kõige lihtsam viis on kõige parem”. Ajurünnaku korraldamisest võite lugeda raamatust „Teaching, No Greater Call”, lk 160.

Noored
Paljud misjonärid minu elus Elizabeth S. Stiles Esimesel pühapäeval, kui ma koos misjonäridega Kirikusse tulin, tundsin ära mõned inimesed, kellega olin koos üles kasvanud ja keda ma tundsin. Nägin oma parimaid sõpru kooliajast, alg- ja keskkooli sekretäre, tüdrukut, kelle vastu ma polnud alati eriti kena olnud, ja isegi üht noormeest, kellest ma olin kunagi salaja sisse võetud.

Igaüks neist oli minu elule suurt mõju avaldanud. Minu parim sõbranna oli rikkumatu noor naine ja tänu temale otsustasin jätkata Kirikuga tutvumist. Sekretärid, kes mind kooliajast mäletasid, aitasid mul tunda, et olen oluline. Ma õppisin jumalikust armastusest ja ligimesearmastusest noorelt naiselt, kes kallistas mind, hoolimata minu varasemast mitte kõige lahkemast käitumisest tema suhtes. Minu salajane sümpaatia varasest teismeeast oli mulle väga heaks eeskujuks. Ma tundsin temast kiirgavat valgust ja tahtsin olla tema läheduses.

Need kogemused aitasid mul mõista, et isegi enne minu esimest kohtumist misjonäridega, oli Taevane Isa valmistanud mind ette kuulma evangeeliumi läbi inimeste, keda Ta mu teele saatis. Õppisin neilt, et väikesed asjad, mida me teeme, võivad avaldada suurt mõju. Ja mis kõige tähtsam – ma õppisin, et misjonitöö algab minust endast.

Lapsed
Evangeelium on kingitus, mida jagada

Sõna evangeelium tähendab kõiki õpetusi ja talitusi, mida Jeesus Kristus ja Tema prohvetid meile on andnud. Evangeelium on nagu korv, milles on kingitused Taevaselt Isalt. Te saate aidata anda need kingitused teistele inimestele. Kellega saad sina evangeeliumi kingitusi jagada?

Lugege ette kõik need pühakirjasalmid ja tehke nimekiri või joonistused mõnedest kingitustest, mida evangeelium sisaldab.

1. Jk 5:14–15.
2. Mo 16:6–7.
3. 3Ne 18:1–10.
4. ÕL 20:72–73.
5. ÕL 33:16.
6. ÕL 89:4, 18–21.
7. ÕL 132:46.
8. ÕL 137:10.
9. ÕL 138:32–34.


© 2011 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/10. Tõlke heakskiit: 6/10. Originaali pealkiri: First Presidency Message, February 2011. Estonian. 09762 124