aprill 2011 SÕNUM

 

Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud!

President THOMAS S. MONSON

 

Tänaseks on Kapernaumast, järveäärsest linnast, kus lõviosa Päästja teenimistööst Galileas aset leidis, alles ainult varemed. Ta jutlustas siinses kogudusekojas, õpetas mere ääres ja tegi inimesi terveks nende kodudes.

Jesajast pärit tekst: „Issanda Jehoova Vaim on minu peal, sest Jehoova on mind võidnud; Ta on mind läkitanud viima rõõmusõnumit alandlikele, parandama neid, kel murtud süda, kuulutama vabastust vangidele ja avama pimedate silmi” (Js 61:1; vt ka Lk 4:18) oli Jeesusele Tema teenimistöö alguses selgeks sõnumiks Jumala plaani kohta oma pojad ja tütred päästa.

Siiski olid Jeesuse jutlused Galileas kõigest sissejuhatuseks. Inimesepoega oli alati ees oodanud õudust tekitav kohtumine Kolgata künkal.

Kui Ta pärast viimast õhtusöömaaega Ketsemani aias vahistati ja jüngrid Ta maha jätsid, kui Tema peale sülitati, Tema üle kohut peeti ja Teda alandati, vaarus Ta oma suure risti all Pealae aseme suunas. Tema võidukäigule järgnes reetmine, piinamine ja surm ristil.

Nagu öeldakse laulus „The Holy City” (Püha linn):

Muutus sündmustik.
Hommik oli külm ja kõle,
rist kui oma varju jättis
künkale nii üksikule.1

Meie eest andis Taevane Isa oma Poja. Meie eest andis vanem Vend oma elu.

Õpetaja oleks võinud viimasel hetkel ümber mõelda. Kuid Ta ei teinud seda. Ta laskus allapoole kõiki asju, et päästa kõik: inimkond, maa ja kogu elu, mis sellel kunagi olnud on.

Kristlikus maailmas pole minu jaoks millelgi suuremat tähtsust kui sõnadel, mille ingel lausus nutta tihkuvale Maarja Magdaleenale ja teisele Maarjale, kui nad olid teel hauale oma Issanda keha eest hoolitsema: „Miks te elavat otsite surnute juurest? Tema ei ole siin, vaid on üles tõusnud!” (Lk 24:5-6).

Sellega tehti teatavaks kõikide nende päästmine, kes on juba elanud ja surnud, kes elavad praegu ja ühel päeval surevad, ning keda nii sünd kui surm alles ees ootavad.

Kuna Kristus sai hauast võitu, tõuseme kõik üles. See tähendab hinge lunastamist. Paulus on kirjutanud:

„On taevalikke ihusid ja maiseid ihusid; aga teistsugune on taevalike auhiilgus ja teistsugune maiste auhiilgus.

Isesugune on päikese hiilgus ja isesugune kuu hiilgus ja isesugune tähtede hiilgus; sest tähe ja tähe hiilgusel on oma vahe.

Nõnda on ka surnute ülestõusmine” (1Kr 15:40-42).

Meie püüdleme taevaliku ehk selestilise hiilguse poole. Me soovime elada Jumala juures. Me tahame kuuluda igavesse perekonda.

Ma tunnistan Temast, kes päästis meist igaühe lõputust surmast, tunnistan, et Ta on tõe õpetaja ja enamgi veel. Ta on täiusliku elu eeskuju ja enamgi veel. Ta on suurepärane ravitseja ja enamgi veel. Ta on sõna otseses mõttes maailma Päästja, Jumala Poeg, Rahuvürst, Iisraeli Püha, nimelt ülestõusnud Issand, kes kuulutas: „Mina olen esimene ja viimane; mina olen see, kes elab, mina olen see, kes surmati; mina olen teie eestkostja Isa ees” (ÕL 110:4).

„Mis rõõmu sellest lausest saan: „Mu Lunastaja elab, tean!””2

See on minu tunnistus.

Viited
1. Frederick E. Weatherly. The Holy City, 1892.
2. Mu Lunastaja elab, tean. Kiriku lauluraamat, lk 38.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Head õpetajad innustavad tunnis osalejaid olema üksmeelsed. Kui inimesed jagavad oma mõtteid ja peavad lugu teiste mõtteavaldustest, pole õppimine mitte ainult meeldiv, vaid nad ise on üksmeelsemad (vt Teaching, No Greater Call, 1999, lk 63). Tunnis osalejate vahel kujuneb üksmeel, kui tunnistate üheskoos aupaklikult Jeesuse Kristuse lepitusest ja Tema ülestõusmisest. Selline üksmeel aitab peredel järgida president Monsoni nõuannet saada igaveseks perekonnaks.

Esimese Presidentkonna sõnum

NOORTELE
Ta näitas meile kätte kodutee

„Päästja tuli maa peale, et õpetada meile taevas valminud päästmisplaani, mille järgi elamine teeb meid õnnelikuks. Tema eeskuju näitas meile teed tagasi koju Taevase Isa juurde. Mitte keegi teine siin elus pole olnud nii kindel ja vankumatu (vt Mo 5:15). Tema tähelepanu polnud kunagi mujal. Ta oli keskendunud Isa tahtmise täitmisele ning Ta jäi ustavaks oma jumalikule missioonile. …

Sa oled osa sellest imelisest plaanist, mida tutvustati meile surelikkusele eelnevas maailmas. Sinu tulek siia maailma on olnud selle plaani vastuvõtmisest saadik kindlaks määratud. Sinu Maa peale tuleku koht ja aeg pole juhuslikud. Sinu ülisuur usk ja head teod (vt Al 13:3) on seega pannud aluse sellele, mida sa võid saavutada nüüd, olles ustav ja kuulekas. … Sul seisab ees suur töö. Selleks, et täita oma jumalikku missiooni ja elada vastavalt õnneplaanile, pead ka sina olema kindel ja vankumatu.”

Elaine S. Dalton, Noorte Naiste üldjuhataja. Igal ajal ja kõiges ja kõikjal. – www.jeesusekristusekirik.ee, 178. kevadine üldkonverents.

© 2011 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/09. Tõlke heakskiit: 6/09. Originaali pealkiri: First Presidency Message, January 2011. Estonian. 09761 124