juuni 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Kümnise õnnistused

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Jumal on andnud meile käsud eesmärgiga meid õnnistada. Ta soovib anda meile igavese elu – suurima kõikidest Tema andidest (vt ÕL 14:7). Selleks et saada and elada peredena igavesti Temaga koos selestilises kuningriigis, peame suutma elada selle kuningriigi seaduste järgi (vt ÕL 88:22).

Jumal on andnud meile siin elus käsud, et aidata meil seda võimet arendada. Kümnise seadus on üks neist ettevalmistavatest käskudest. Selle seaduse järgi peame andma kümnendiku kogu meie sissetulekust Issandale. See on nii lihtne, et isegi laps saab sellest aru. Olen näinud lapsi ulatamas piiskopile ümbrikku, milles on kümnendik nende teenitud peenrahast.

Üheks täiskümnise maksmisest tulenevaks õnnistuseks on usu suurenemine, mis aitab elada veelgi kõrgema seaduse järgi. Selestilises kuningriigis elamiseks peame elama pühitsemise seaduse järgi. Peame suutma tunda, et kogu meie olemus ja kõik, mis meil on, kuulub Jumalale.

Täiskümnise maksmine selles elus valmistab meid vähemalt kolmel viisil ette tundma seda, mida peame tundma, et saada igavese elu and.

Esiteks. Kui maksame Kirikule kümnist, valab meie Taevane Isa meie peale õnnistused. Igaüks, kes on järjepidevalt kümnist maksnud, teab, et see on tõsi. Mõnikord on need õnnistused vaimsed, mõnikord maised. Need tulevad Issanda valitud ajal ja vastavalt sellele, mis Tema teada on meile parim.

Koos nende õnnistustega suureneb meie usk, et Jumal on kõige selle allikaks, mis meie elus on head. Meil on lihtsam näha, et pühitsemise läbi mööname tõde, et kõik Jumala poolt loodu on Tema oma. Meis tekib tänutunne, et Ta palub tagasi kõigest kümme protsenti sellest, mille Tema ise on meile juba andnud. Nii oleme paremini valmis elama pühitsemise seaduse järgi, kui meil seda teha palutakse.

Teiseks. Me kõik, kes oleme täiskümnise maksjad, tunneme suuremat kindlustunnet, paludes Jumalalt seda, mida on vaja meil või meie perel. Ta on lubanud, et kui oleme ustavad kümnisemaksjad, saadab Ta meile isegi suuremaid õnnistusi, kui suudame vastu võtta (vt Ml 3:10). Niisiis on üheks kümnisemaksmisest tulenevaks suureks õnnistuseks kindlustunne tuleviku suhtes. Millistes oludes me ka ei elaks, asjad lahenevad just parimal viisil. Kui peame kinni oma lubadustest, peab Tema oma lubadust. Üheks suurimaks täiskümnise maksmise õnnistuseks on rahutunne. Need, kes on pidanud kinni kümnise maksmise käsust, võivad tunnistada, et rahu õnnistus on tõeline ja hinnaline.

Kolmandaks. Need, kes maksavad kümnist, tunnevad veelgi suuremat armastust Jumala ja kõigi Jumala laste vastu. Seda armastust suurendab mõistmine, et Isa kasutab meie antud kümnist selleks, et õnnistada inimesi selles maailmas ja läbi kogu igaviku.

Volitatud teenijate kaudu kasutab Ta kümniseraha väga hoolikalt. Kümnisemaksja aitab Issandal ehitada templeid, kus pered võivad saada kokku pitseeritud kogu igavikuks. Kümnisemaksja aitab Tal viia evangeeliumi inimesteni kogu maailmas. Kümnisemaksja aitab Tal oma teenijate kaudu Talle omasel viisil kustutada nälga ja vähendada kannatusi. Igaüks nendest teenijatest võib teile rääkida, kuidas armastus kasvas, sest kümnist kasutati inimeste õnnistamiseks. Sama võib teha ka ustav kümnisemaksja.

Kümnisearveldusvestluseni on veel mitu kuud aega. Ma palvetan, et te hakkaksite oma perega juba nüüd planeerima ja valmistuma, et olla nende õnnistuste väärilised, mida Jumal valab kõigi peale, kes võivad öelda, et on täiskümnise maksjad.

Sõnumi õpetamine

• Mõnikord on parim viis mingi põhimõtte õpetamiseks seda ette näidata (vt Teaching, No Greater Call, 1999, lk 164). Võite paluda ühel pereliikmel näidata, kui palju on üks kümnendik. Seda võib teha, eraldades ühe asja kümnesest rühmast. Lõpetuseks võite paluda ühel pereliikmel ette näidata, kuidas käib kümnisesedeli täitmine.

• „Need, keda te õpetate, saavad sellest kasu, kui nad õpetuses kordamööda osalevad” (Teaching, No Greater Call, lk 63). Paluge, et pereliikmed räägiksid, mida nende arvates president Eyring silmas pidas, öeldes: „Tundke, mida me peame tundma, et saada igavese elu and.” Võite arutada kolme viisi, kuidas kümnise maksmine valmistab meid ette selleks, mida me peame tundma, et saada Jumala õnnistusi.

NOORTELE

Piisavalt raha
Fabiano dos Santos da Silva

Kohtusin misjonäridega 17-aastaselt. Elasin tol ajal koos vanema vennaga. Aasta eest oli surnud meie ema ja meil oli raske. Kui misjonärid mind õpetasid, mõistsin, et see Kirik oli just see, mida olin kaua otsinud. Kuid sõprade mõjul hoidusin pühapäeviti kirikusse minemisest.

Kord läksin nädala sees ühele Kiriku üritusele. Nähes kõiki noori koos naermas ja mängimas, muutusin minagi palju rõõmsamaks. Misjonärid kasutasid koos noortega juhust ja õpetasid mulle evangeeliumi ning kuna tundsin ennast nii hästi, otsustasin saada ristitud.

Kuid katsumused jätkusid ka siis, kui olin Kirikuga ühinenud. Ma elasin kogudusehoonest kaugel ja olin selles linnaosas ainuke Kiriku liige. Mu mitteliikmetest sõbrad ei teinud minust enam välja. Kui tundsin end üksikuna, palvetasin ja tundsin Issanda armastust.

Iga kuu sain ma väikese väljamakse rahast, mis minu emast oli järele jäänud. Nii vähese rahaga oli raske toime tulla. Kuid ma otsustasin olla kuulekas. Ma maksin kümnist ning pidin tasuma ka transpordi eest, et käia seminaris ja pühapäevastel koosolekutel. Ma ei mõistnud kuidas see on võimalik, aga kuu lõpus avastasin, et mul jätkub kõigeks selleks piisavalt raha.

Ma tean, et kümnise maksmine on mind õnnistanud. Selle käsu järgimine aitas mul tugevdada tunnistust, teenida misjonil ja ära tunda õnnistusi, nii et ma saaksin olla toeks uutele liikmetele, kellel on raskusi.

LAPSED

Ma saan maksta kümnist

Kümnise maksmine tähendab anda kümme protsenti oma sissetulekust Issandale. Kujutage ette kolme last, kes teevad erinevaid töid. Oletame, et üks neist teenib 1 euro, teine 2 ja kolmas 3 eurot. Arvutage välja, kui palju peab iga laps kümnist maksma.

Lisaküsimus: Milline neist kümnisemaksjatest saab kõige rohkem õnnistusi? (Vihje: Vaata viimast lõiku president Eyringi sõnumist.)

© 2011 Kõik õigused kuuluvad IRI-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/10. Tõlke heakskiit: 6/10. Originaali pealkiri: First Presidency Message, June 2011. Estonian. 09766 124