august 2011 SÕNUM

 

Kodus arm –
nõuanne meie prohvetilt

President THOMAS S. MONSON

 

Õnnistatud pereelu
„Kui oleme kogenud, mida maailmal on meile pakkuda, ning näinud, kui üürike ja tihti paljuski võlts on maailm, kasvab meie tänutunne, et meil on võimalus olla osa millestki, millele me saame alati kindlad olla – kodu, perekond ning lähedaste lojaalsus. Me saame teada, mida tähendab, kui meid seovad ühised kohustused, üksteise austamine ning ühtekuuluvus. Me saame selgeks, et miski ei asenda õnnistatud pereelu ja peresuhteid.”1

Jagage oma armastust
„Kiitke oma last ja kallistage teda! Öelge talle sagedamini: „Ma armastan sind! ” Tänage teda! Ärge kunagi laske lahendamist vajaval probleemil saada tähtsamaks inimesest, keda armastate. Sõbrad kolivad mujale, lapsed kasvavad suureks, lähedased lahkuvad siitilmast. Lihtne on suhtuda meid ümbritsevatesse inimestesse nii, nagu oleks nende olemasolu endastmõistetav, kuni päevani, mil nad meie elust kaovad. Alles üksi jäädes mõtleme, „mis oleks olnud, kui” või „kui ma vaid”. … Väärtustage elu, kuni te elate, tundke oma eluteest rõõmu ning väljendage oma armastust sõpradele ja perele. Ühel päeval pole enam kellelgi homset päeva. Ärgem lükakem edasi seda, mis on kõige tähtsam!”2

Näidake oma armastust
„Vennad, kohelgem oma naisi väärikalt ja austusega! Nad on meie igavesed kaaslased. Õed, austage oma mehi! Nad janunevad kiituse järele. Nad vajavad sõbralikku naeratust. Avaldage neile vaimustunult oma tõelist armastust. … Neile, kes on lapsevanemad, ma ütlen: olge armastavad oma laste vastu! Te teate, et te armastate neid, kuid kandke hoolt selle eest, et ka nemad seda teaksid. Nad on teile väga kallid! Öelge seda neile! Palvetage abi saamiseks Taevase Isa poole, kui hoolitsete päevast päeva nende vajaduste eest ja lahendate probleeme, mida lapsevanemaks olemine paratamatult kaasa toob. Nende üleskasvatamiseks läheb teil vaja enamat kui iseenda tarkus.”3

Väljendage oma armastust
„Lapsevanemad, näidake lastele, et te neid armastate! Palvetage, et nad peaksid vastu maailma kurjusele. Palvetage, et nad kasvaksid usus ja tunnistuses. Palvetage, et nende elus valitseksid headus ja ligimeste teenimine. Lapsed, näidake oma vanematele, et te neid armastate! Andke neile teada, kui väga te hindate kõike, mida nad teie heaks on teinud ja jätkuvalt teevad.”4

Kõige tähtsamast
„See, mis on kõige tähtsam, on peaaegu alati seotud meie kaasinimestega. Sageli me eeldame, et nad teavad, kui väga me neid armastame. Ometi ei piisa sellest, kui nii arvame meie: me peaksime neile seda ütlema. William Shakespeare kirjutas: „Need, kes ei näita oma armastust välja, ei armasta.” Me ei kahetse tavaliselt kunagi häid sõnu või kiindumuse väljendamist. Pigem tunneme kahetsust siis, kui meie suhetest nendega, kes on meile kõige tähtsamad, on sellised asjad välja jäänud.”5

Tooge taevas lähemale
„Olgu meie pered ja kodud täis armastust: armastust üksteise vastu, armastust evangeeliumi vastu, armastust meie ligimeste ja meie Päästja vastu. Selle tulemusena on taevas meile siinilmas veidi lähemal. Tehkem oma kodud pühamuteks, kuhu meie pere liikmed alati tahavad naasta.”6

Palve perede eest
„Kuna pered on tänapäeva maailmas rünnaku all ja paljusid kaua aega pühana hoitud asju naeruvääristatakse, siis me palume Sind, meie Isa, et Sa teeksid meid tugevaks, et võiksime katsumustes seista kõikumatult tões ja õigemeelsuses. Olgu meie kodud rahu, armastuse ja vaimsuse kantsiks.”7

Viited
1.A Sanctuary from the World. Worldwide Leadership Training Meeting, 9. veebr 2008, lk 29.
2.Joy in the Journey. – Brigham Young University Women’s Conference, 2. mai 2008, http://ce.byu.edu/cw/womensconference/archive/transcripts.cfm
3.Rikkalikult õnnistatud. – www.jeesusekristusekirik.ee, 178. kevadine üldkonverents.
4.Peatse kohtumiseni. – www. jeesusekristusekirik.ee, 179. kevadine üldkonverents.
5.Rõõmu leidmine teekonnal. – www.jeesusekristusekirik.ee, 178. sügisene üldkonverents.
6.A Sanctuary from the World, lk 30-31.
7.Wilt Thou Hallow This House. – Church News, 29. mai 2010, lk 5.

Sõnumi õpetamine
„Ajurünnakus tõstatab õpetaja küsimuse või räägib olukorrast ning annab õpilastele veidi aega, et nad saaksid välja pakkuda omapoolseid ettepanekuid ja mõtteid” (Teaching, No Greater Call, 1999, lk 160). Lugedes perega sõnumit, paluge neil panna tähele nõuandeid või mõtteid, mis neile kõige enam muljet avaldavad. Seejärel võivad pere liikmed korraldada ajurünnaku, kuidas suurendada armastust nende kodus. Paluge perel need mõtted järgmisel pereõhtul üle korrata.

NOORTELE

Ema päästis meid
Patricia Auxier

Kui olin kuueaastane, vaatasime ükskord koos noorema õega meie vanema õe mängu korvpallivõistlustel. Isa lahkus ja me otsustasime, et tahame samuti koos temaga koju minna. Niisiis jooksime välja vihma kätte isa otsima. Suutmata teda leida, pöördusime tagasi, et minna koju koos emaga. Võimla juurde jõudes nägime, et kõik on juba lahkunud. Mäletan, kuidas kössitasime ukseorvas. Ma püüdsin oma väikest õde vihma eest kaitsta, ise palvetades, et keegi meile appi tuleks. Siis kuulsime meie punase auto ust kinni mürtsatamas ja jooksime kuuldud heli suunas. Edasi tuleb kõige eredam mälestus minu lapsepõlvest: ema hoiab meid käte vahel, „nagu kana kogub tibusid oma tiibade alla” (3Ne 10:4). Ema päästis meid. Ma pole ennast kunagi kindlamalt tundnud kui sel hetkel. Mõeldes, milline on olnud tema mõju minule, tajun, et ema on oma eluga suunanud mind Päästja poole ja näidanud, mida tähendab „tõsta käsi, mis on rippu vajunud, ja tugevda nõrkenud põlvi” (ÕL 81:5). Ta toetus oma elus Jeesusele Kristusele, kes andis talle rohkem jõudu, kui tal endal oli (Lord, I Would Follow Thee. – Hymns, nr 220).

LASTELE

Õnneliku kodu rajamine
President Monson annab soovitusi, kuidas rajada õnnelikku kodu. Lugege sõnum läbi, et leida midagi, mida teie ja teie pere saaksite õnneliku kodu rajamiseks teha. Iga kord, kui leiate midagi, mida saate teha, pange see kirja. Leidke vähemalt viis asja, mis aitavad teil rajada õnnelikku kodu. Joonistage pilt oma kodust ja perest.

© 2011 Kõik õigused kuuluvad IRI-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/10. Tõlke heakskiit: 6/10. Originaali pealkiri: First Presidency Message, August 2011. Estonian. 09768 124