september 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Üldkonverents – eriline õnnistus

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF

 

Üks Kiriku tubli liige vestles oma naabriga, kes polnud Kiriku liige. Üldkonverentsist vesteldes küsis naaber: „Sa väidad, et teil on prohvetid ja apostlid? Ja nad ilmutavad teile kaks korda aastas Jumala sõna?”

„Just nii!” vastas Kiriku liige veendunult.

Naaber jäi hetkeks mõtteisse. Paistis, et tal tekkis asja vastu huvi. Seejärel küsis ta: „Mida nad viimasel üldkonverentsil rääkisid?”

Elevuse asemel, et saab rääkida evangeeliumist, tundis Kiriku tubli liige sel hetkel piinlikkust. Kuidas ta ka ei püüdnud, talle ei meenunud ükski kõne.

Sõber nägi tema kimbatust ja küsis: „Sa tahad mulle öelda, et Jumal räägib inimestele ka tänapäeval ja sul ei ole meeles, mida Ta ütles?”

Kogetu muutis tolle venna alandlikuks. Ta tõotas jätta edaspidi paremini meelde Issanda teenrite sõnad üldkonverentsil.

Me kõik teame, kui raske on meeles pidada kõike, mida üldkonverentsil räägitakse. Ma olen veendunud, et me ei pea tundma piinlikkust, kui ei mäleta kõike. Siiski kuuleme igal üldkonverentsil sõnumeid, mida antakse taevase anni ja õnnistusena just meie elu silmas pidades.

Üldkonverentsiks valmistudes lubage mul anda teile kolm olulist soovitust, mis aitavad teil ehk Issanda teenrite sõnu paremini kuulda, meelde jätta ja ellu rakendada.

1. Kiriku liikmetel on üldkonverentsil räägitavate inspireeritud sõnade kuulamisel ja uurimisel õigus saada isiklikke ilmutusi.

Ma kutsun teid üldkonverentsiks valmistudes mõtisklema küsimuste üle, millele vajate vastust. Näiteks võite raskuste korral vajada Issandalt juhatust ja juhiseid.

Vastused konkreetsetele palvetele võivad tulla otse mingist kõnest või fraasist. Teinekord võite leida vastuse näiliselt asjasse mittepuutuvast sõnast, fraasist või laulust. Elus saadud õnnistuste eest tänulik süda ning tõsine soov kuulda ja järgida nõuandeid valmistab ette viisi isikliku ilmutuse saamiseks.

2. Ärge alahinnake sõnumit pelgalt seepärast, et see kõlab teile tuttavana.

Prohvetid on alati õpetanud läbi ilmutuse. See on õppimise seadus. Te kuulete üldkonverentsil kordumas samu teemasid ja õpetusi. Lubage mul teile kinnitada: see ei tulene mitte loovuse ja kujutlusvõime puudumisest. Me kuuleme samateemalisi sõnumeid, kuna Issand õpetab ja rõhutab meie meeltes ja südames suure igavikulise tähtsusega põhilisi õpetusi, mida tuleb mõista ja mille järgi tuleb tegutseda enne edasiliikumist. Tark ehitaja rajab enne seinte ja katuse ehitamist kõigepealt vundamendi.

3. Üldkonverentsil väljaöeldu peaks olema kompassiks, mis näitab meile eelolevatel kuudel teed.

Kuulates ja järgides Vaimu õhutusi, on need nagu Liahoona, mis juhatab meid läbi tundmatute, murederohkete orgude ja üle teel seisvate mägede (vt 1Ne 16).

Maailma loomisest alates on Jumal kasvatanud endale prohveteid, kes edastavad oma aja inimestele taeva tahtmist. Meie kohuseks on kuulata ja seejärel ellu rakendada sõnumeid, mida Issand meile saadab.

Meie armulik ja armastav Taevane Isa ei ole unustanud ega unusta kunagi oma lapsi. Tänapäeval nagu ka muistsel ajal on Ta määranud apostlid ja prohvetid. Ta ilmutab neile jätkuvalt oma sõnu.

Milline imeline au on igaühel meist kuulata üldkonverentsi ajal Jumala sõnumitoojaid! Olgem valmis vastu võtma seda suurepärast õnnistust, mida meile toob Jumala valitud teenrite kaudu edastatav jumalik juhatus.

Sest see ei ole tavaline õnnistus.

Sõnumi õpetamine

NOORTELE

Hea, parem, parim
Mary-Celeste Lewis

2007. aasta oktoobris toimunud üldkonverentsil rääkis vanem Dallin H. Oaks Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist tegevustest, mis on head, paremad ja parimad. Kui ta rääkis laste aja üleplaneerimisest, tundsin end süüdlasena ja hakkasin toolil nihelema.

Teadsin, et tegelesin liiga paljude asjadega. Mängisin kooliteatris, olin valinud endale koolis rasked ainekursused ja lõin kaasa veel mitmes tegevuses. Ma ei osalenud ustavalt Noorte Naiste üritustel ja pühapäeviti olin närvis, kas jõuan mõned koolitööd veel viimasel minutil valmis. Pillimäng ja koolilehe toimetamine olid kaotanud oma võlu ja muutunud tööks.

Vanem Oaksi kõne pani mind oma ajakava tõsiselt üle vaatama. Minu tegevused olid head, kuid neid oli liiga palju. Pidin valima neist parimad. Püüdes jõuda otsusele, millest loobuda, mõistsin, et parim eelistus kõigi jaoks on Jeesuse Kristuse evangeelium. Kirjutasin nimekirja algusesse palve ja pühakirjade uurimise ning sellest ajast alates on minu elu kulgenud palju ladusamalt.

Vanem Oaks õpetas mulle, et kui teeme kõigepealt seda, mida Issand tahab, et me teeksime, asetub ka kõik muu kenasti paika. Kui uurin pühakirju enne, kui hakkan mängima, või isegi enne koolitööde tegemist, saavad kõik tähtsad asjad tehtud. Seades Issanda oma elus esimesele kohale, mitte aga lisades Teda muudele toimingutele, on minu ellu tulnud rohkem rahu ja ma suudan rohkem.

Nüüd kuulan suure hoolega üldkonverentsidel antavaid nõuandeid!

LASTELE

Üldkonverents annab vastused

President Uchtdorf õpetab, et kui mõtisklete enne üldkonverentsi mingite küsimuste üle, võib Issand rääkida teile konverentsi ajal oma prohvetite ja apostlite kaudu.

1.Arutage pereringis või klassis, mida peate õppima kas siis isiklikult või üheskoos. (Näiteks: Kuidas ma tugevdan oma tunnistust? Kuidas peaksin lahendama probleeme koolis?) Kirjutage küsimused paberilehele või päevikusse.

2.Konverentsieelsel nädalal mõelge neile küsimustele ja palvetage sellest.

3.Kuulake hoolikalt konverentsi kõnesid (abi võib olla märkmete tegemisest). Seejärel pange kirja, kuidas Issand Kiriku juhtide kaudu teie küsimustele vastas.

4.Teisele lehele võite joonistada pildi, kuidas te teete seda, mida õppisite.

©2011 Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve, Inc-le. Trükitud USA-s. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/10. Tõlke heakskiit: 6/10. Originaali pealkiri: First Presidency Message, September 2011. Estonian. 09769 124