oktoober 2011 SÕNUM

 

Mormoni Raamatu hinnalised lubadused

President THOMAS S. MONSON

 

Aastaid tagasi seisin ma ühe elu ja surma vahel vaakuva noore isa voodi ääres. Sealsamas lähedal viibisid tema muserdatud abikaasa ja nende kaks last. Mees võttis mu käe pihku, vaatas mulle anuvalt silma ja küsis: „Piiskop, ma tean, et olen suremas. Ütle mulle, mis saab minu vaimust.”

Tegin taevase juhatuse saamiseks vaikse palve ja märkasin tema öökapil kolmikköidet. Sirutasin käe raamatu järele ja asusin selle lehekülgi lappama. Äkitselt avastasin, et olin ilma omapoolsete jõupingutusteta peatunud Mormoni Raamatus Alma 40. peatüki juures. Lugesin talle ette järgmised sõnad:

„Vaata, ingel on mulle teatavaks teinud, et kõikide inimeste vaimud, niipea kui nad on lahkunud sellest surelikust kehast, … võetakse koju selle Jumala juurde, kes andis neile elu.

Ja … nende vaimud, kes on õigemeelsed, võetakse vastu õnne seisundisse, mida kutsutakse paradiisiks, puhkeseisundiks, rahuseisundiks, kus nad puhkavad kõigist oma vaevadest ja kõigist muretsemistest ja kurvastamistest” (Al 40:11–12).

Kui jätkasin ülestõusmisest lugemist, lõi noore mehe nägu särama ja ta huuli kaunistas naeratus. Lõpetasin oma külaskäigu sellele armsale perele head aega soovides.

Järgmine kord nägin ma naist ja lapsi matustel. Mul on jätkuvalt meeles õhtu, mil noor mees tõde teada soovis ja Mormoni Raamatust oma küsimusele vastuse sai.

Mormoni Raamatus on veel teisigi hinnalisi lubadusi, teiste seas lubadused rahust, vabadusest ja õnnistustest, kui me „vaid teeni[me] maa Jumalat, kes on Jeesus Kristus” (Et 2:12).

Selle lehekülgedel on kirjas lubadus „lõputust õnnest”, mis saab osaks neile, „kes peavad kinni Jumala käskudest. „Sest vaata, nad on õnnistatud kõiges, nii ajalikes kui ka vaimsetes asjades” (Mo 2:41).

Selle lehekülgedel on kirjas lubadus „ülevoolavast rõõmust”, mis saab osaks neile, kes saavad „tööriistaks Jumala käes” Tema kallite poegade ja tütarde päästmisel (Al 28:8; 29:9).

Selle lehekülgedel on kirjas lubadus, et hajutatud Iisrael kogutakse kokku – töö, milles lööme kaasa oma suurte üleilmsete misjonitööpüüdluste kaudu (vt 3Ne16; 21–22).

Selle lehekülgedel on kirjas lubadus, et kui me palvetame Isa poole Jeesuse Kristuse pühal nimel, siis meie peresid õnnistatakse (vt 3Ne 18:21).

Selle lehekülgi uurides läheb täide prohvetlik lubadus, et „teie elus ja kodus saab olema täiendaval määral Issanda Vaimu, teie otsus elada kuulekalt Tema käskude järgi saab olema kindlam, ning tunnistus, et Jumala poeg tõepoolest elab, tugevam”1.

Ja Mormoni Raamatu lehekülgedel on kirjas Moroni lubadus, et kui me palvetame ja meil on tõsine kavatsus, ning me usume Kristusesse, võime me teada tõde nende lubaduste kohta „Püha Vaimu väel” (vt Mn 10:4–5).

Tunnistan koos teiste viimse aja prohvetitega, et see raamat, mis on „korrektsem igast raamatust maa peal”2, nimelt Mormoni Raamat, teine testament Jeesusest Kristusest, on tõde. Selle sõnum ulatub üle maa ja teavitab lugejaid tõest. Ma tunnistan, et Mormoni Raamat muudab elu. Lugegem kõik seda üha uuesti. Ja jagagem rõõmuga oma tunnistust selle hinnalistest lubadustest kõigi Jumala lastega.

Viited
1.Gordon B. Hinckley. A Testimony Vibrant and True. – Liahona, aug 2005, lk 6.
2.Mormoni Raamatu sissejuhatus, lk v.

Sõnumi õpetamine

„Me leiame [pühakirjadest] õiged põhimõtted, mis lahendavad kõik segadused ja kõik probleemid ning kõik dilemmad, millega inimperekond silmitsi seisab” (Teaching, No Greater Call, 1999, lk 51). Jagades president Monsoni sõnumit perega, paluge neil kuulata, mis on need „hinnalised lubadused”, mida ta Mormoni Raamatust välja on toonud. Võiksite rääkida ka ise mõnest lubadusest Mormoni Raamatus, mis on teie jaoks oluline.

© 2011 Kõik õigused kuuluvad IRI-le.