detsember 2011 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Otsus olla tänulik

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Meie Taevaisa käsib meil olla tänulik kõiges (vt 1. tessalooniklastele 5:18) ja Ta tahab, et tänaksime Teda saadud õnnistuste eest (ÕL 46:32). Me teame, et kõikide Tema käskude eesmärgiks on teha meid õnnelikuks, ja me teame ka, et käskude rikkumine toob kannatusi.

Seega, et olla õnnelik ja vältida kannatusi, peab meil olema tänulik süda. Me oleme oma elus näinud, et tänulikkus ja õnn on omavahel seotud. Me kõik tahaksime tunda tänulikkust, kuid elu katsumustes ei ole kerge olla pidevalt tänulik. Elus võivad meid tabada haigused, pettumused või armastatud inimese kaotus. Kurbuses on raske märgata olemasolevaid õnnistusi või hinnata seda, mida Jumalal on meile varuks tulevikus.

Õnnistuste loetlemine ei ole lihtne, sest meil on kalduvus pidada häid asju enesestmõistetavaks. Kui meil ühel päeval ei ole enam katust pea kohal, söömiseks toitu, kui ei ole enam sõprade või pere südamesoojust, siis mõistame, kui tänulikud oleksime pidanud olema siis, kui need meil olemas olid.

Ennekõike on raske olla piisavalt tänulik meile antud kõige suuremate andide eest, nagu Jeesuse Kristuse, meie Lunastaja sünd, Tema Lepitus, ülestõusmise lubadus, võimalus tunda rõõmu igavesest elust koos oma peredega, evangeeliumi ja preesterluse ning selle võtmete taastamine. Ainult Püha Vaimu abiga võime hakata tundma, milline tähendus on nendel õnnistustel meile ja kõigile, kes meile kallid. Ainult siis võime loota, et oleme tänulikud kõiges ega riiva Jumalat tänamatusega.

Peame palves paluma, et Jumal aitaks meil Püha Vaimu abiga näha meie õnnistusi selgelt ka kesk kannatusi. Tema saab meile anda Vaimu väge, et tunneksime ära õnnistused, mida muidu võtaksime enesestmõistetavatena, ja oleksime nende eest tänulikud. Mind on aidanud kõige rohkem see, kui olen küsinud Jumalalt palves: „Palun juhata mind kellegi juurde, keda saaksin Sinu jaoks aidata.” Aidates Jumalal õnnistada teisi, olen ma näinud selgemalt omaenda õnnistusi.

Minu palvele vastati kord, kui üks abielupaar, keda ma ei tundnud, kutsus mind kaasa haiglasse. Seal oli üks tibatilluke beebi, kes mahtunuks mulle peo peale. Ainult paarinädalase elu jooksul oli ta elanud üle mitu operatsiooni. Arstid olid öelnud vanematele, et selle väikese Jumala lapse südame ja kopsude tööshoidmiseks on vaja teha veel üks keerulisem operatsioon.

Vanemate palvel andsin ma beebile preesterluse õnnistuse. Selle õnnistusega kaasnes lubadus, et tema elu pikendatakse. Kuigi mina andsin õnnistuse, õnnistati mind tänulikuma südamega.

Isa abiga võime me kõik otsustada olla tänulikumad. Me saame paluda, et Ta aitaks meil selgemalt näha meie õnnistusi mis tahes olukorras. Sel päeval hindasin ma rohkem kui kunagi varem seda imet, et mu süda ja kopsud töötavad. Tänasin koduteel oma laste õnnistuste ning selle eest, et nägin selgemalt, et need olid Jumala ja neid ümbritsevate heade inimeste lahkusest sündinud imeteod.

Ennekõike olin tänulik lepituse eest, mis toimis nende murelike vanemate ja minu elus. Ma olin näinud lootust ja Kristuse puhast armastust säramas nende näoilmes, isegi nende kohutava katsumuse ajal. Ma sain tunnistuse, mida võite tunda ka teie, kui palute, et Jumal ilmutaks teile, et lepitus saab anda teile lootust ja armastust.

Me saame kõik otsustada öelda palves tänusõnad ja paluda Jumalalt juhatust, et teenida inimesi Tema eest – eriti sel aastaajal, mil tähistame Päästja sündi. Jumal Isa andis oma Poja, Jeesus Kristus andis meile lepituse, suurima kõikidest andidest ja kõigest andmisest (vt ÕL 14:7).

Palves öeldud tänusõnad aitavad meil näha nende ja kõikide muude õnnistuste tohutut hulka ja nii saame tänulikuma südame.

Sõnumi õpetamine

Kui me oma kogemusi ja õnnistusi üles kirjutame, siis on neid lihtsam meeles pidada ja hiljem leiame märkmed hõlpsalt üles. Võite paluda neil, keda te õpetate, kirjutada üles, mille eest nemad on tänulikud, et neil oleks lihtsam juba saadud õnnistusi meeles pidada, oma praeguseid õnnistusi märgata ning tulevasi õnnistusi oodata.

Võite julgustada neid, keda õpetate, järgima president Eyringi eeskuju ja paluma, et Taevaisa juhataks neid kellegi juurde, keda nad saaksid aidata või teenida.

NOORTELE

Võtke vastu tänulikkuse väljakutse
John Hilton III ja Anthony Sweat

Ärgem ainult rääkigem oma õnnistuste loetlemisest – tehkem seda! Kirjuta nimekiri 100 asjast, mille eest sa oled tänulik. Kui seda näib olevat liiga palju, siis proovi järgmist:

1. Kirjuta üles kümme füüsilist võimet, mille eest sa oled tänulik.
2. Kirjuta üles kümme eset, mille eest sa oled tänulik.
3. Kirjuta üles kümne elava inimese nimed, kelle eest sa oled tänulik.
4. Kirjuta üles kümne siitilmast lahkunud inimese nimed, kelle eest sa oled tänulik.
5. Kirjuta üles kümme loodusnähtust, mille eest sa oled tänulik.
6. Kirjuta üles kümme asja tänasest päevast, mille eest sa oled tänulik.
7. Kirjuta üles kümme kohta maa peal, mille eest sa oled tänulik.
8. Kirjuta üles kümme kaasaegset leiutist, mille eest sa oled tänulik.
9. Kirjuta üles kümme rooga, mille eest sa oled tänulik.
10. Kirjuta üles kümme evangeeliumiga seotud asja, mille eest sa oled tänulik.

Kui teeme sellise nimekirja, siis avastame, et sada asja on vaid murdosa sellest, mis Jumal meile on andnud.

© 2011Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/10. Tõlke heakskiit: 6/10. Originaali pealkiri: First Presidency Message, December 2011. Estonian. 09772 124