märts 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Miks vajame prohveteid?

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF

 

Taevane Isa armastab oma lapsi. Ta pole jätnud neid ilma juhtimise ja juhatuseta läbi sureliku elu sammuma. Meie Taevase Isa õpetused ei ole kulunud, ettearvatavad, argised, nagu neid võib leida kohalikus raamatupoes pakutavatest väiketrükistest. Tema õpetus on oma lapsi armastava kõigeväelise ja kõiketeadva taevase isiku tarkus. Tema sõnades peitub aegade saladus – võti õnne juurde nii maises elus kui tulevases maailmas.

Taevane Isa ilmutab oma nõu oma lastele maa peal oma sulaste prohvetite kaudu (vt Am 3:7). Aadama päevadest saadik on Jumal rääkinud oma lastega läbi kutsutud nägijate, kelle ülesanne on ilmutada teistele inimestele Tema tahet ja nõu. Prohvetid on inspireeritud õpetajad, erilised tunnistajad Jeesusest Kristusest (vt ÕL 107:23). Prohvetid ei räägi üksnes oma aja rahvastele, vaid rahvastele läbi kõikide aegade. Nende hääled kajavad läbi sajandite kui Jumala tahe ja testament oma lastele.

Tänapäeval on kõik täpselt samamoodi kui möödunud aegadel. Issand armastab tänapäeva inimesi niisamuti kui möödunud aegade inimesi. Jeesuse Kristuse Kiriku taastamise üks kõige suurepärasemaid sõnumeid on olnud see, et Jumal räägib jätkuvalt oma lastega! Ta ei peida end taevas, vaid räägib tänapäeval samamoodi kui iidsetel aegadel.

Suur osa sellest tarkusest, mis Issand oma prohvetitele ilmutab, on määratud ära hoidma seda, mis võiks tuua häda ja muret inimestele ja kogukondadele. Kui Jumal räägib, teeb Ta seda selleks, et oma lapsi õpetada, inspireerida, paremaks muuta, hoiatada. Kui inimesed ja kogukonnad oma Taevase Isa nõuandeid eiravad, pole nad kaitstud katsumuste, kannatuste ja vaeva eest.

Jumal armastab kõiki oma lapsi. Seepärast Ta nii tõsiselt meid oma prohvetite kaudu õpetada püüabki. Nagu meie tahame parimat meie jaoks kallitele inimestele, nii tahab Taevane Isa parimat meile. Sellepärast on Tema juhised nii olulised, vahel ka pakilised. Sellepärast ei ole Ta meid tänasel päeval hüljanud, vaid ilmutab oma prohvetite kaudu meile jätkuvalt oma tahet. Meie ja meie maailma saatus sõltub sellest, kuidas me Jumala lastena Tema sõna kuulame ja sellele kuuletume.

Jumala hindamatud juhised inimkonnale on kirjas Piiblis, Mormoni Raamatus, Õpetuses ja Lepingutes ning Kallihinnalises Pärlis. Lisaks sellele kõneleb Issand meile oma sulaste suu läbi, nagu see varsti jälle üldkonverentsil saab toimuma.

Kõiki, kes imestavad, kas selline asi võib olla tõsi, kes ehk küsivad, kas on võimalik, et Jumal meiega tänapäeval räägib, kutsun ma kogu südamest: „Tulge ja vaadake!” ( Jh 1:46) Lugege Jumala sõna, nagu see on kirjas pühades raamatutes! Kuulake üldkonverentsi kõrvaga, mis on valmis kuulama Jumala sõna, mis jõuab meieni läbi Jumala viimse aja prohvetite. Tulge, kuulake ja vaadake oma südamega! Sest kui te otsite „siira südamega, tõsise kavatsusega, uskudes Kristusesse, teeb ta teile selle kohta ilmsiks tõe Püha Vaimu väel” (Moroni 10:4). Selle väe läbi ma tean, et Jeesus Kristus elab ja juhib oma Kirikut elava prohveti, president Thomas S. Monsoni kaudu.

Vennad ja õed, Jumal räägib meiega ka täna. Ja Ta soovib, et kõik Tema lapsed kuulaksid Tema häält ja kuuletuksid sellele. Kui me seda teeme, siis Issand õnnistab ja toetab meid nii selles kui tulevases elus.

NOORTELE

Juhitud elavast prohvetist
Christy Ripa

Kui ma olin kuueteistaastane, oli mul esimest korda võimalus jälgida üldkonverentsi kohapeal. Mu pere

elas USA-s Lääne-Oregoni osariigis. Me sõitsime autoga Utah’sse, et saada osa konverentsist ja tuua mu vanim vend misjonäride koolituskeskusesse.

Ma läksin konverentsile sooviga, et mind õpetaks Püha Vaim. See soov täitus: ma sain Vaimult kinnituse. Tõenäoliselt poleks seda juhtunud, kui ma poleks end ette valmistanud.

Ühe istungi ajal tõusid kõik püsti ja laulsid „Juhata meid, oo suur Jehoova“. Kui me nõndaviisi laulsime, sundis miski mind konverentsisaalis ringi vaatama. Mind rabas tuhandete inimeste ühtsuse vägi, kui me seal kõik oma hääled Jumala kiituseks olime tõstnud.

See oli samasugune kogemus kui Nefil, kui ta nägi nägemust elupuust. Vaim ütles mulle: „Vaata!“ (vt 1Ne 11–14) Ma vaatasin president Thomas S. Monsonit ja tundsin, et Kirik on nii ühtne sellepärast, et meid juhib elav prohvet. Püha Vaimu tunnistuse kaudu ma tean, et president Monson on tõeline meie aja prohvet, ja ma tean, et Jeesus Kristus juhib seda Kirikut tema kaudu.

© 2012. Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Incle. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/11. Tõlke heakskiit: 6/11. Originaali pealkiri: First Presidency Message, March 2012. Estonian. 10363 124