august 2012 SÕNUM

 

Päästja kutse teenida

President THOMAS S. MONSON

 

Kõik, kes on õppinud matemaatikat, teavad, mida kujutab endast ühine nimetaja. Viimse aja pühadel on üks ühine nimetaja, mis meid omavahel seob. Selleks ühiseks nimetajaks on isiklik kutse, mille igaüks saab, et siin maa peal olevas Jumala kuningriigis ülesandeid täita.

Olete te kunagi nurisenud, kui teile on kutset pakutud? Või olete te iga vendade ja õdede teenimise võimaluse tänuga vastu võtnud, teades, et Taevaisa õnnistab neid, keda Ta kutsub?

Ma loodan, et me ei kaota hinnaliste teenimisvõimaluste puhul silmist nende tõelist eesmärki. See eesmärk, see igavene siht on sama, millest Issand rääkis ja mis on kirjas Kallihinnalises Pärlis: „Sest vaata, minu töö ja minu hiilgus on see – tuua inimesele surematus ja igavene elu.”1

Jäägu see meile alatiseks meelde, et Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed ei tõmba ülle mitte hõlbuhõlsti, vaid vastutuse vammuse. Meie kohuseks on peale enda päästmise ka teiste juhtimine Jumala selestilisse kuningriiki.

Rõõmsa südamega Jumalat teenides ei satu me sellisesse täbarasse olukorda nagu Shakespeare’i kardinal Wolsey. Pärast kuninga teenistuses olekut võimust ilmajäänuna kurtis ta:

„Kui oleks teenind Jumalat ma pooltki
nii suure innuga kui kuningat, ta poleks
mind mu aastais kaitsetuna
mu vaenlastele nõnda saagiks jätnud.”2

Millist teenimist taevas meilt ootab? „Vaata, Issand nõuab südant ja teenistusvalmis meelt; ja teenistusvalmis ja kuulekas sööb neil viimsetel päevadel Siioni maa head ja paremat.”3

Mind panevad mõtlema president John Taylori (1808–1887) sõnad: „Kui te ei suurenda oma kutset, peate Jumalale vastust andma nende eest, kes oleksid saanud päästetud, kui teie oleksite oma kohust täitnud.”4

Jeesuse teenimistöö inimlaste seas on kui helendav valguskiir. „Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib,”5 teatas Jeesus, muutes tugevaks lombaka jalad, tehes pimeda nägijaks, kurdi kuuljaks ning surnu elavaks.

Halastaja samaarlase tähendamissõnaga õpetas Päästja meid armastama ligimesi nagu iseennast.6 Rikkale noormehele vastates õpetas Ta meid isetumad olema.7 Viit tuhandet toites õpetas Ta meid teiste vajadusi tähele panema.8 Mäejutluses õpetas Ta meile, et kõigepealt tuleb otsida Jumala kuningriiki.9

Uues maailmas kuulutas ülestõusnud Issand: „Te teate, mida teil tuleb minu kirikus teha; sest neid tegusid, mida te olete näinud mind tegemas, tuleb ka teil teha, sest seda, mida te olete näinud mind tegemas, nimelt seda tuleb teha ka teil.”10

Me õnnistame teisi, kui teenime Naatsareti Jeesuse eeskujul, kes „käis mööda maad head tehes.”11 Õnnistagu meid Jumal, et leiaksime rõõmu meie Taevase Isa teenimisest, kui teenime Tema lapsi maa peal.

VIITED

1. Ms 1:39.
2. William Shakespeare. Kuningas Henry Kaheksas. 3. vaatus,
2. stseen. – Kogutud teosed, 2. kd. Tln, ERK, 1961, lk 474.
3. Õpetus ja Lepingud 64:34.
4. Teachings of Presidents of the Church: John Taylor. 2001, lk 164.
5. Lk 22:27.
6. Vt Lk 10:30–37; vt ka Mt 22:39.
7. Vt Mt 19:16–24; Mk 10:17–25; Lk 18:18–25.
8. Vt Mt 14:15–21; Mk 6:31–44; Lk 9:10–17; Jh 6:5–13.
9. Vt Mt 6:33.
10. 3Ne 27:21.
11. Ap 10:38.

SÕNUMI ÕPETAMINE

„[Issand] ei lase meil läbi kukkuda, kui endast parima anname. Ta aitab meil olla andekamad ja võimekamad. … See on üks parimaid kogemusi, mis inimesel olla saab“ (Ezra Taft Benson. Teaching, No Greater Call, 1999, lk 20). Te võiksite jagada kogemusi sellest, kuidas te ise või keegi, keda te teate, on tundnud, et Issand muudab teda võimekamaks ja andekamaks. Paluge perel rääkida mõni hea isiklik kogemus, mille nad on saanud, kui nad on võtnud vastu „Päästja kutse teenida.“

NOORTELE

Templis teenimine
Benjamin A.

Kui ma 17-aastaseks sain, hakkasin tõsiselt mõtlema oma tuleviku peale. Ma palvetasin Taevase Isa poole, et teada, mida teha, et valmistuda misjonile minekuks ja Melkisedeki preesterluse saamiseks. Ma tundsin, et peaksin tihedamini templis käima, kuna see on Issanda koda ja koht, kus ma saaksin Taevasele Isale kõige lähemal olla.

Seadsin eesmärgiks teha 1000 ristimist aastas. Ma tõesti tundsin, et peaksin selle eesmärgi püstitama. Ma paastusin, et teada, kas see on õige asi, mida teha. Meie Taevane Isa vastas mulle ja ma hakkasin igal laupäeval Mehhikos Tampico templis käima.

Pärast 500 ristimise tegemist seadsin eesmärgi teha oma esivanemate eest pereajalootööd. Mulle meeldis nii väga seda tööd teha, et ma ei saanud isegi magada, kuna otsisin aina nimesid. Ma leidsin 50 nime ja kaheksa põlvkonna jagu pereajalugu. Ma aitasin nende kõigi jaoks templitööd teha.

Lõpuks tegin ma isegi üle 1300 ristimise, lõpetasin seminari, sain Melkisedeki preesterluse ning teenin praegu põhimisjonärina, mis oli mu elu üks suurimaid eesmärke.

LASTELE

Ma saan midagi teiste heaks teha

Igaüks võib midagi teiste heaks teha. President Monson õpetas, et me peaksime igaüht armastama ja püüdma leida viise, kuidas neid aidata.

Perega õhtust süües võiksite paluda igal pereliikmel rääkida sellest, kuidas nad kedagi sel päeval teenisid. Kirjuta enda teenimiskogemus iga päev päevikusse.

© 2012. Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/11. Tõlke heakskiit: 6/11. Originaali pealkiri: First Presidency Message, August 2012. Estonian. 10368 124