september 2012 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Jagades evangeeliumi südamest südamesse

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Jumal korraldab nii, et Tema evangeeliumi jagama valmistunud teenijate teele satuvad inimesed, kes on valmis seda sõnumit vastu võtma. Teie elus on see juba aset leidnud. See, kui sageli midagi sellist juhtub, sõltub teie meele ja südame valmisolekust.

Mul on sõber, kes palvetab iga päev, et kohata kedagi, kes on valmis evangeeliumi vastu võtma. Ta kannab Mormoni Raamatut kaasas. Ühel õhtul enne lühikest reisi otsustas ta Mormoni Raamatu asemel võtta kaasa hoopis kutsekaardi. Ent uksest välja astudes tundis ta, et peaks Mormoni Raamatu kaasa võtma. Ta pani selle endale kotti.

Kui tuttav naisterahvas reisil tema kõrvale istus, mõtles ta: „Kas tema ongi see, kes on valmis evangeeliumi vastu võtma?” Sama naisterahvas istus tema kõrval ka tagasiteel. Mees mõtles, kuidas evangeeliumist juttu teha.

Kuid naisterahvas küsis hoopis temalt: „Sa maksad oma kirikus kümnist, kas pole?” Mees vastas jaatavalt. Naine ütles, et temagi peaks oma kirikus kümnist maksma, kuid pole seda teinud. Seejärel naine küsis: „Mida sa oskad mulle Mormoni Raamatust rääkida?”

Sõber selgitas, et see raamat on pühakiri, teine tunnistus Jeesusest Kristusest, mille tõlkis prohvet Joseph Smith. Naine paistis olevat huvitatud, nii et sõber sirutas käe kotti ja ütles: „Ma tundsin, et pean selle raamatu täna kaasa võtma. Ma usun, et see on Sulle.”

Naine hakkas seda lugema. Kui nad lahku läksid, ütles naine: „Me veel räägime sellest sinuga.”

Mu sõber ei võinud teada, kuid Jumal teadis, et see naine otsis kirikut. Jumal teadis, et see naine oli jälginud mu sõpra ja mõelnud, miks see kirik oli mu sõbra nii õnnelikuks teinud. Jumal teadis, et naine küsib Mormoni Raamatu kohta ja tahab, et misjonärid teda õpetaksid. Naine oli ette valmistatud. Nagu ka mu sõber. Ka teie ja mina saame valmistuda.

Meil tuleb ette valmistada oma meel ja oma süda. See naine oli kuulnud ja pidas meeles sõnu Mormoni Raamatu, Issanda taastatud Kiriku ja Jumalale kümnise maksmise käsu kohta. Ja ta oli tundnud oma südames tõe tunnistuse võrseid.

Issand on öelnud, et Ta ilmutab tõde meie meeles ja südames Püha Vaimu kaudu (vt ÕL 8:2). Enamik inimesi, keda te kohtate, on selle ettevalmistusega juba algust teinud. Nad on kuulnud või lugenud Jumalast ja Tema sõnast. Kui nende südamed on piisavalt malbed, siis on nad tundnud, ükskõik kui õrnalt, tõe kinnitust.

See naine oli ette valmistatud. Nagu ka mu viimse aja pühast sõber, kes oli uurinud Mormoni Raamatut. Ta oli tundnud tunnistust, et see raamat on tõde, ja tundnud ära Vaimu juhatuse võtta üks eksemplar endaga kaasa. Ta oli valmis oma meeles ja oma südames.

Jumal valmistab inimesed ette võtma vastu teie tunnistust taastatud tõest. Ta soovib, et teil oleks usku ja teotahet, et te räägiksite pelgamata sellest, mis on saanud nii kalliks teile ja neile, keda te armastate.

Valmistuge sellest rääkima ja täitke oma meel iga päev evangeeliumi tõdedega. Kui peate käske ja hoiate au sees tehtud lepinguid, siis tunnete Vaimu tunnistust ja veel enam Päästja armastust endi ja nende vastu, keda oma teel kohtate.

Kui annate oma panuse, siis saate üha rohkem häid kogemusi inimestega, kes on valmis kuulama teie tunnistust tõest südamest südamesse – teie südamest nende südamesse.

SÕNUMI ÕPETAMINE

Võite lugeda seda sõnumit perega ja arutleda eelviimase lõigu üle, kus president Eyring räägib tunnistuse tugevdamisest. Arutlege perega, mis tähtsus on tunnistamisel evangeeliumist rääkimisel. Pere pisematele pakub rõõmu ehk rollimäng sõpradele tunnistamisest.

NOORTELE

Kuidas teada, mida öelda?

Kui teil on tunne, et te ei tea evangeeliumist nii palju, et sellest teistele rääkida, siis lohutagu teid järgmised lubadused pühakirjadest:

„Tõstke oma hääl sellele rahvale; rääkige mõtteid, mis ma teie südamesse panen, ja teid ei aeta inimeste ees segadusse;

sest teile antakse selsamal tunnil, jah, just sel hetkel, mida öelda” (ÕL 100:5).

„Aga Trööstija, Püha Vaim, kelle minu Isa läkitab minu nimel, see õpetab teile kõik ja tuletab teile meele kõik, mis mina teile olen ütelnud” (Jh 14:26).

Need on suured lubadused, kuid nende saamiseks peame andma oma panuse. Käesolevas sõnumis õpetas president Eyring meile: „Valmistuge [evangeeliumist] rääkima ja täitke oma meel iga päev evangeeliumi tõdedega.” Kuidas saate oma meele täita evangeeliumi tõdedega?

LASTELE

Valmistuge jagama

President Eyring ütleb, et evangeeliumi jagamiseks valmistumisel on oluline täita oma meel evangeeliumi tõdedega. Loetlege mõned asjad, mida teie saaksite teha jagamiseks valmistudes.

© 2012. Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Incle. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/11. Tõlke heakskiit: 6/11. Originaali pealkiri: First Presidency Message, September 2012. Estonian. 10369 124