aprill 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Ta on üles tõusnud

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Tunnistus Jeesuse Kristuse ülestõusmise reaalsusest on nii lootuse kui ka kindlameelsuse allikaks. Ja seda kõigi Jumala laste jaoks. Minuga juhtus see 1969. aasta suvel, päeval, kui suri mu ema. Olen seda tundnud alates sellest ajast ja see kestab, kuni näen taas oma ema.

Ajutise lahusoleku kurbus asendus kiiresti õnnetundega. See oli midagi enamat kui lootus õnnelikule taasühinemisele. Kuna Issand on oma prohvetite kaudu nii palju ilmutanud ja kuna Püha Vaim on mulle kinnitanud ülestõusmisega seotud tõde, võin oma vaimusilmas näha, kuidas me ühineme taas oma pühitsetud ja ülestõusnud lähedastega.

„Nemad on need, kes tulevad esile õiglaste ülestõusmisel. ..

Nemad on need, kelle nimed on kirja pandud taevas, kus Jumal ja Kristus on kohtumõistjaks kõigile.

Nemad on need, kes on õigemeelsed inimesed, täiuslikuks tehtud uue lepingu vahemehe Jeesuse kaudu, kes viis selle täiusliku lepituse täide omaenda vere valamise läbi” (ÕL 76:65, 68–69).

Kuna Jeesus Kristus murdis surma ahelad, tõusevad üles kõik maa peale sündinud Taevaisa lapsed, saades surematu keha. Seepärast võtab minu ja teie tunnistus sellest hiilgavast tõest ära armsate pereliikmete ja sõprade kaotusvalu ning asendab selle rõõmsa ootusärevuse ja kindla teadmisega.

Issand on kinkinud meile kõigile ülestõusmise anni, tänu millele meie vaim ühendatakse füüsiliselt täiusliku kehaga (vt Al 11:42–44). Minu ema astub esile noore ja hiilgavana ning temalt on võetud vanuse ja füüsiliste kannatuste ilmingud. See on kingiks nii talle kui ka meile.

Need meie hulgast, kes igatsevad olla koos temaga kogu igaviku, peavad tegema valikuid, et olla selle ühenduse väärilised ning elada seal, kus Isa ja Tema armastatud ülestõusnud Poeg hiilguses elavad. See on ainus koht, kus pereelu võib igavesti jätkuda. Tunnistus sellest tõest on suurendanud minu tahet saada ise ja aidata saada neil, keda ma armastan, selestilise kuningriigi kõrgeima astme vääriliseks, rakendades selleks oma elus Jeesuse Kristuse lepitust (vt ÕL 76:70).

Igavese elu otsingutel pakub Issand meile sakramendipalvetes juhatust, mis aitab mind ja võib aidata ka teid. Meid kutsutakse uuendama igal sakramendikoosolekul oma ristimislepinguid.

Me lubame Päästjat alati meeles pidada. Tema ohverduse sümbolid aitavad meil olla tänulikud kalli hinna eest, mida Ta maksis, et murda surma ahelad, pakkuda meile halastust ja anda meile meeleparanduse tegemisel võimalus saada andeks kõik meie patud.

Me lubame pidada Tema käske. Lugedes pühakirju ja elavate prohvetite sõnu ning kuulates sakramendikoosolekutel inspireeritud kõnesid, tuletatakse meile meelde käskude pidamiseks sõlmitud lepinguid. Püha Vaim annab meile meeles ja südames teada käskudest, millest meil on vaja sellel päeval eriti kinni pidada.

Sakramendipalvetes lubab Jumal, et saadab Püha Vaimu, kes oleks meiega (vt Mn 4:3; 5:2; ÕL 20:77, 79). Sel hetkel olen tundnud, nagu vestleks Jumal minuga isiklikult. Ta tuletab mulle meelde, milliseid Teda rõõmustavaid asju ma olen teinud, meeleparanduse ja andestuse vajadust ning nende inimeste nimesid ja nägusid, keda Ta tahab, et ma Tema nimel teeniksin.

Aastate jooksul on see korduv kogemus muutnud lootuse ligimesearmastuseks ja tekitanud kindlustunde, et halastus on tänu Päästja lepitusele ja ülestõusmisele saanud minu jaoks võimalikuks.

Ma tunnistan, et Jeesus on ülestõusnud Kristus, meie Päästja ja meie täiuslik eeskuju. Ta juhib meid igavesse ellu.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Me peaksime „kõrvuta[ma] kõiki pühakirju meiega, et need oleksid meile kasuks ja õpetuseks“ (1 Ne 19:23). Võite lugeda üle sakramendipalved Õpetuse ja lepingute 20. osas, salmid 76–79. lugenud president Eyringi õpetusi sakramendipalvetest, võite kutsuda neid, keda õpetate, mõtisklema selle üle, et need palved võivad juhtida nende elu ja aidata neil pöörduda tagasi, et elada taas koos Taevase Isa ja Jeesuse Kristusega.

NOORED

Sinu isiklik vestlus Jumalaga

President Eyring on õpetanud, et kuulates sakramendipalveid, võime tunda, nagu vestleksime isiklikult jumalaga. President eyring peab silmas kolme asja. Võite kirjutada need küsimused oma päevikusse ja mõtiskleda nende üle sel kuul igal pühapäeval. Kui tunnete seda tehes Püha Vaimu mõjutusi, võite oma kogemused päevikusse kirja panna.

LAPSED

Pidage alati meeles Jeesust

Jaakob püüdis Päästjat „alati meeles pida[da]“ (Õl 20:77). Vaata tema toas ringi. Milliseid asju sa märkad, mis aitavad tal Jeesust alati meeles pidada?

© 2013. Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc-le. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/12. Tõlke heakskiit: 6/12. Originaali pealkiri: First Presidency Message, January 2013. Estonian. 10661 124