juuni 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Ringiratast käimine

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF

 

Kas olete kuulnud vana ütlust, et inimesed, kes ära eksivad, kipuvad ringiratast käima? Saksa psühholoog Jan L. Souman tahtis välja selgitada, kas see ka teaduslikult paika peab. Ta viis katseisikud suurde metsa ja Sahara kõrbe ning kasutas nende liikumise jälgimiseks globaalset positsioneerimissüsteemi. Neil polnud kompassi ega mingeid muid seadmeid. Neile anti lihtne juhis: kõndida otse ettenäidatud suunas.

Doktor Souman kirjeldas hiljem toimunut. „[Mõned] neist kõndisid pilvise ilmaga, mil päike ei paistnud [ning puudus igasugune võimalus suunda määrata]. [Nad] kõndisid ringiratast ja [mõned] neist käisid mitmeid kordi sama rada, ilma et nad seda ise märganud oleks.” Teised katseisikud kõndisid siis, kui päike oli väljas ning see oli neile suuniseks. „Nemad .. kõndisid peaaegu täiesti otse.”1

Seda uurimust on korranud teisedki, kasutades eri metoodikaid.2 Kõik said sarnaseid tulemusi. Ilma nähtavate teeviitadeta kalduvad inimesed ringiratast käima.

Pühakirjade teeviit

Ilma teeviidaks olevate pühakirjadeta eksleb kogu inimkond. Ilma Jumala sõnata käime ringiratast. Me näeme nii üksikisikute kui ka ühiskonnana, et see seaduspära kehtib aegade algusest peale ikka ja jälle kõigil ajajärkudel. Kui kaotame Jumala sõna silmist, siis kipume ära eksima.

See on kahtlemata põhjuseks, miks Issand käskis Lehhil oma pojad tagasi Jeruusalemma vaskplaatide järele saata. Jumal teadis, et Lehhi järglastel on vaja usaldusväärseid teeviitasid või suuniseid, mis aitaksid neil kindlaks määrata, kas nad liiguvad õiges suunas.

Pühakirjad on Jumala sõna. Need on Jumala teeviidad, mis näitavad kätte raja, mida mööda peaksime astuma, et ligineda Päästjale ja saavutada väärilisi sihte.

Üldkonverentsi teeviit

Ka üldkonverentsilt saadud juhised on teeviidaks, mis võivad aidata meil teada, kas käime õiget rada.

Aeg-ajalt küsin endalt: „Kas ma kuulasin Kiriku hiljutisel üldkonverentsil kõnelnud meeste ja naise sõnu? Kas ma olen nende kõnesid lugenud ja seejärel üle lugenud? Kas ma olen nende üle mõtisklenud ja neid ellu rakendanud? Või olen ma lihtsalt nautinud nende kõneosavust ega ole inspireeritud sõnumeid isiklikus elus järginud?”

Võib-olla märkisite kuulates või lugedes ka midagi üles. Vahest lubasite endale hakata midagi paremini või teisiti tegema. Lihtsalt mõelge viimase üldkonverentsi kõnede peale. Mitmed neist innustasid meid tugevdama oma perekonda või abielu. Ka juunikuu Liahona keskendub neile igavestele väärtustele, andes palju praktilisi soovitusi, kuidas meie elu õnnistada.

Kas me teeme märkmeid ja rakendame saadud hüva nõu? Kas me märkame neid käegakatsutavaid ja hinnalisi teeviitasid?

Abinõu ekslemise vastu

Vaimsed teeviidad on asendamatud, kuna hoiavad meid kitsal ja ahtal teerajal. Need näitavad kätte selge suuna, mida järgida, kuid seda vaid siis, kui me neid märkame ja nende järgi käime.

Kui keeldume nende teeviitade järgi joondumast, siis kaotavad need tähenduse ja muutuvad vaid taustamüraks, millel pole muud tarvet peale silmapiiri ilmestamise.

Instinktide ajel tegutsemisest ei piisa.

Ainuüksi headest kavatsustest ei piisa.

Me ei saa vaid loomusunnile lootma jääda.

Me võime küll arvata, et käime sirgel vaimsuse rajal, kuid ilma tõeliste teeviitadeta, mis meid juhiksid – ilma Vaimu juhatuseta –, kipume ikka ekslema.

Avagem siis silmad, et näha teeviitasid, mille armuline Jumal on oma lastele loonud. Lugegem, kuulakem ja rakendagem Jumala sõna. Palvetagem siiralt ja kuulakem ning järgigem Vaimu õhutusi. Armastava Taevase Isa paika pandud taevased teeviidad kord kindlaks teinud, peaksime nende järgi ka joonduma. Me peaksime vaimseid teeviitu järgides aeg-ajalt ka suunda korrigeerima.

Sedasi ei eksle me sihitult ringiratast, vaid käime püstipäi ja kindlana, et saada osa suurest taevasest õnnistusest, mis kuulub sünnijärgselt kõigile, kes käivad Kristuse jüngri kitsal ja ahtal teerajal.

VIITED

1. Vt Jan L. Souman jt. Walking in Circles. – Current Biology 19, 29. sept 2009, lk 1538. cell.com/current-biology/issue?pii=S0960-9822(09) X0019-9.
2. Vt nt: A Mystery: Why Can’t We Walk Straight? npr.org/blogs/ krulwich/2011/06/01/131050832/a-mystery-why-can-t-we-walk-straight.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Seda sõnumit õpetades võite otsida pühakirjadest näiteid inimeste kohta, kes järgisid vaimseid teeviitu või kes ekslesid sihitult ringiratast. Võiksite pühakirjauurimist alustada järgmistest salmidest: 4Ms 14:26–33;1Ne 16:28–29;Al 37:38–47. Kui tunnete Vaimu juhatust, siis võite nende salmide pinnalt tekkinud mõtteid jagada nendega, keda te õpetate. Küsige neilt, mida me võiksime nendest lugudest õppida.

NOORED
Teeviidad Sulle

President Uchtdorf kirjeldab üldkonverentsi ja pühakirju kui teeviitu, mis aitavad meil vältida vaimset ekslemist. Mõtiskle, mis on teised vaimsed teeviidad, mis on mõjutanud ja suunanud sinu elu. Kirjuta oma kogemused päevikusse. Sulle võivad abiks olla järgmised president Thomas S. Monsoni tsitaadid:

„Patriarhaalne õnnistus juhib su läbi kõige pimedama öö. Ta juhatab sind läbi elu hädaohtude. Sinu õnnistus pole mõeldud selleks, et see korralikult kokku murda ja kuhugi ära panna. See pole mõeldud raamimiseks ega avaldamiseks. Pigem on vaja seda lugeda. Seda tuleb armastada. Seda tuleb järgida.”

Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light. – Ensign, nov 1986, lk 66.

„Meie Taevane Isa ei lasknud meid igavesele reisile, varustamata meid vahenditega, mille abil Temalt juhatust saada, selleks et turvaliselt tagasi jõuda. Ma räägin palvest. Räägin ka selle vaikse tasase hääle sosistustest.”

Võidujooks eluga. – 182. kevadine üldkonverents, aprill 2012.

LAPSED
Ma leian tee

President Uchtdorf ütleb, et me peame järgima vaimseid teeviitu, sest need aitavad meil valida õige ja tulla Päästjale lähemale. Nendeks teeviitadeks on palve, pühakirjad, üldkonverents ja Liahoona.

Lugege koos perega viimase üldkonverentsi kõnesid ja rääkige nendest. Mida kõneleja meil teha soovitab, et püsida õigel teel? Seadke perega koos eesmärke, et rakendada seda, mida õppisite.

© 2013. Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc’ile. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/12. Tõlke heakskiit: 6/12. Originaali pealkiri:First Presidency Message, June 2013. Estonian. 10666 124