september 2013 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Pühad igas olukorras, kõikidel aastaaegadel

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Mäletan lapsepõlvest paika, mis võiks olla piltpostkaardiks aastaaegade vaheldumisest. Iga kuu oli seal võrratu ja imeline. Talvel kattis värske lumi valge tekina mägesid ja linnatänavaid. Kevad tõi endaga puhastava vihma ja tärkava roheluse. Unelevas suvetaevas erendas otsekui mõnusal sinisel lõuendil kuldkollane päike. Rammukas sügis rüütas looduse küütlevasse oranşi, kollasesse ja punasesse. Lapsena armastasin kõiki aastaaegu ja armastan nende oma- ja eripära siiamaani.

Meiegi elus on oma aastajad. Mõned neist on mõnusalt soojad. Teised jälle mitte. Mõni päev on ilus nagu pilt kalendris. Samas tuleb ette päevi ja olukordi, mis panevad südame valutama, tekitavad meeleheidet, pahameelt ja kibestumist.

Kindlasti meeldiks meile kõigile aeg-ajalt seada end sisse ainult piltilusate aastaaegade maal ja hoiduda eemale vahepealsetest ebameeldivatest aegadest.

Paraku pole see võimalik ega ka soovimisväärne. Omaenda elule tagasi vaadates olen mõistnud, et kõige rohkem olen õppinud just rasketel aegadel.

Meie kõiketeadev Taevane Isa oli kindel, et Tema lapsed kasvavad oma surelikul rännakul raskeid aegu kogedes sellisteks, millisteks nad kasvama peavad. Mormoni Raamatu prohvet Lehhi ütles, et ilma vastandlikkuseta „ei saaks olla õigemeelsust” (2Ne 2:11). Elus

ettetulevad raskused on need, mis aitavad meil märgata, eristada ja hinnata elu ilu (vt ÕL 29:39; Ms 6:55).

President Brigham Young ütles: „Kõik mõistusega olendid, kes pärjatakse hiilguskrooni, surematuse ja igavese eluga, peavad enne hiilgust ja ülestõusmist läbima kõik mõistusega olenditele määratud tuleproovid. Iga saatuselöök, mida surelikud kogevad, .. aitab neil valmistuda nautima Issanda lähedust. .. Iga katsumus ja kogemus, mille oled läbi teinud, on vajalik su päästmiseks.”1

Küsimus ei seisne mitte selles, kas meil tuleb ette raskeid aastaaegu, vaid selles, kuidas me nendega toime tuleme. Meil on suurepärane võimalus hoida selle muutliku elu jooksul ustavalt kinni Jumala sõnast, sest Tema nõu pole mõeldud üksnes selleks, et tormidega toime tulla, vaid et neid ka vältida. Meie Taevane Isa on saatnud meile oma prohvetite kaudu sõna. See hindamatu teave on antud selleks, et aidata meil minna läbi katsumuste ja rajuperioodide kirjeldamatu rõõmu ja igavese elu hiilguse poole. See on oluline osa sellest elust, mil kasvatame sitkust, kogume julgust ja arendame ausameelsust, et hoida ettetulevatest eluvintsutustest hoolimata alal tõde ja õigemeelsust.

Need, kes on astunud ristimisvette ja saanud Püha Vaimu anni, on asunud jüngriteele ja võtnud enda peale

kohustuse järgida kindlalt ja ustavalt meie Päästjat.

Päästja õpetas, et päike tõuseb „kurjade ja heade üle ning vihma [sajab] õigete ja ülekohtuste peale!” (Mt 5:45). Mõnikord me ei mõista, miks kohtab elus raskusi ja isegi ebaõiglust. Kuid Kristuse järgijatena usume me, et kui „otsi[me] usinasti, palveta[me] alati ja [usume], .. [siis] kõik asjad kokku sünnivad [meie] heaks, kui [me] kõnni[me] laitmatult” (ÕL 90:24; rõhutus lisatud).

Tema Kiriku liikmete ja pühadena teenime me rõõmsameelselt iga ilmaga ja igal aastaajal ning meie südant täidavad püha usk, tervendav lootus ja imeline armastus ligimeste vastu.

Me peame kogema kõiki aastaaegu – nii meeldivaid kui vaevarikkaid. Aastaajast hoolimata loodame me Jeesuse Kristuse järgijatena Tema valguses kõndides Temale.

Me oleme Jumala pühad, kes on kindlalt otsustanud Temalt õppida, armastada Teda ja oma ligimest. Me oleme palverändurid, kes astuvad sel õnnistatud jüngrirajal vankumatuna imelise eesmärgi poole.

Olgem siis pühad nii kevadel, suvel, sügisel kui talvel. Olgem pühad igal aastaajal!

VIITED
1. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young, 1997, lk 261–262.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Esimene Presidentkond on õpetanud: „Parimad jutlused on peetud kirikulaule lauldes“ (Hymns, ix). Seda sõnumit arutades võite koos õpetatavatega laulda ühe järgmistest kirikulauludest või ka mõne muu laulu, mis räägib katsumustega toimetulemisest: „On usk meile kalju“ (Kiriku lauluraamat, lk 6); „Üheskoos edasi“ (Kiriku lauluraamat, lk 10). Kui tunnete Vaimu juhatust, siis võite rääkida mõnest juhtumist omaenda elus, mil raske aeg kujunes teile õnnistuseks.

NOORED
Ma suutsin oma kurbusest jagu saada
Juan Zhu

Kui mu sõber vend Chen ja tema naine meie koguduses ristiti, olin ülevoolavalt õnnelik. Aasta pärast ristimist pitseeriti nad templis kokku oma pojaga, kes oli surnud enne, kui nad Kirikuga liitusid. Oli imetlusväärne, kuidas evangeelium Chene muutis!

Järgmisel aastal hukkus vend Chen autoõnnetuses. Pärast õnnetust oli tema surm mul pidevalt meeles ja painas mind unenägudes. Ma ärkasin pisarais ja küsisin aina: „Miks? Miks lasi Issand sellel juhtuda? Miks pidi seda toredat perekonda tabama niisugune kohutav õnnetus?“ Ühel päeval, kui ma nende küsimustega oma pead vaevasin, võtsin kätte ühe käsiraamatu ja leidsin sealt president Spencer W. Kimballi (1895–1985) sõnad:

„Kui näeme surelikkuses ühte ja ainust eksisteerimise vormi, näivad valu, mure, ebaõnnestumised ja lühike elu kohutavatena. Kui aga vaatame elule kui millelegi igavesele, mis ulatub surelikkusele eelnenud elust igavesse surmajärgsesse ellu, näeme toimuvat õigest vaatenurgast. ..

Kas ei heitle me kiusatustega mitte selleks, et panna proovile oma vastupidavust, kas ei võitle me haigustega selleks, et õppida olema kannatlik, kas ei sure me selleks, et võiksime saada surematuna osa hiilgusest?“1

Süüvinud nende sõnade tähendusse, unustasin kurbuse ja suunasin pilgu tulevikku, mis meile on lubatud ja võib meile osaks saada. Nägin oma vaimusilmas, kuidas vend Chen õnnelikult oma perega taas kokku saab. See vaatepilt tõi mulle rahu. Ma tean, et Taevane Isa annab meile katsumuste puhuks tarkust ja julgust. Autor on pärit Taiwanilt.

VIITED
1. Teachings of Presidents of the Church: President Spencer W. Kimball, 2006, lk 15.

LAPSED
Teenimine igal aastaajal

President Uchtdorf õpetab, et peaksime „teenima rõõmsameelselt ja abivalmilt iga ilmaga ja igal aastaajal“. Kuidas saame teenida teisi talvel? Mil moel saame teenida kevadel? Aga suvel ja sügisel? Kirjuta üles oma mõtted iga aastaaja kohta. Mõne neist mõtetest võid selle kuu jooksul teoks teha!

© 2013. Intellectual Reserve, Inc. Ing Kõik õigused kaitstud. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/13. Tõlke heakskiit: 6/13. Originaali pealkiri First Presidency Message, September 2013. Estonian. 10669 124