veebruar 2014 SÕNUM

 

Teeni Issandat armastusega

President THOMAS S. MONSON

 

Issand Jeesus Kristus õpetas: „Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, see päästab selle” (Lk 9:24).

President Thomas S. Monson ütles: „Ma usun, et Päästja püüab meile mõista anda, et kui me ei teeni ennastunustavalt teisi, pole meie elul suuremat mõtet. Need, kes elavad ainult iseendale, känguvad ja hukkuvad. Samas need, kes ennastunustavalt teenivad teisi, edenevad, puhkevad õide ja elavad edasi.“1

Järgmised näited president Thomas S. Monsoni teenimistööst tuletavad viimse aja pühadele meelde, et nad on Issanda käteks ning et neid, kes ustavalt teisi teenivad, ootavad ees igavikulised õnnistused.

Templis teenimine
„Kui teeme asenduslikke talitusi eesriide taha läinud inimeste eest, on see väga tähtis teenimine. Paljudel juhtudel me ei tunne neid inimesi, kelle eest seda tööd teeme. Me ei oota mingit tänu ega ole meil ka mingit tagatist, et nad selle, mida me neile pakume, vastu võtavad. Kuid ometi me teenime ja saame selle eest midagi, mida me muudmoodi ei saaks: meist saavad päästjad Siioni mäel. Nii nagu Päästja andis meie eest asendusliku ohverdusena oma elu, võime ka meie väikestviisi teha sedasama, kui teeme templis asendustalitusi nende eest, kes ei saa edasi minna ilma, et keegi neid maa peal selles aitaks.“2

Me oleme Issanda käteks
„Vennad ja õed! Meie ümber on inimesed, kes vajavad meie tähelepanu, julgustust, tuge, lohutust ja lahkust – olgu nad siis pereliikmed, sõbrad, tuttavad või võhivõõrad. Meie oleme Issanda käteks siin maa peal ning meie kohus on Tema lapsi teenida ja tõsta nende vaimu. Ta loodab igaühe peale meist. …

See teenimine, mida meid kõiki on kutsutud tegema, on Issanda Jeesuse Kristuse teenimine.“3

Päästja varjus teenimine
„Uues maailmas kuulutas ülestõusnud Issand: „Te teate, mida teil tuleb minu kirikus teha; sest neid tegusid, mida te olete näinud mind tegemas, tuleb ka teil teha, sest seda, mida te olete näinud mind tegemas, nimelt seda tuleb teha ka teil“ (3Ne 27:21).

„Me õnnistame teisi, kui teenime Naatsareti Jeesuse eeskujul, kes „käis mööda maad head tehes“ (Ap 10:38). Õnnistagu meid Jumal, et leiaksime rõõmu meie Taevase Isa teenimisest, kui teenime Tema lapsi maa peal.“4

Vajadus teenida
„Meile peab antama võimalus teenida. Me võime nende liikmete puhul, kes on minetanud aktiivsuse või kes hoiavad end tagasi ega soovi pühenduda, leida palvemeelselt võimalusi, kuidas nendeni jõuda. Võib-olla nad vajavadki oma aktiivsuse tõstmiseks võimalust teenida. Paraku juhid, kes selles osas aidata võiksid, ei tee seda alati. Me peame meeles pidama, et inimesed võivad muutuda. Nad võivad halvad harjumused seljataha jätta. Nad võivad üleastumistest meelt parandada. Nad võivad hoida vääriliselt preesterlust. Ja nad võivad Issandat usinalt teenida.“5

Kas teeme kõik endast oleneva?
„Maailm vajab meie abi. Kas teeme kõik endast oleneva? Kas meil on meeles president John Taylori sõnad: „Kui te ei suurenda oma kutset, peate Jumalale vastust andma nende eest, kes oleksid saanud päästetud, kui teie oleksite oma kohust täitnud.“ (Teachings of Presidents of the Church: John Taylor, 2001, lk 164.) Nii palju on jalgu, mida toetada; käsi, millest haarata; meeli, mida julgustada; südameid, mida innustada; ja hingi, keda päästa. Teid ootavad igaviku õnnistused. Teil on võimalus selles teenimistöös kaasa lüüa, te ei pea olema pelgalt pealtvaatajad.“6

VIITED
1. What Have I Done for Someone Today? Hymns, lk 86, 87. Liahona, nov 2009, lk 85.
2. Peatse kohtumiseni. – www. jeesusekristusekirik.ee, 179. kevadine üldkonverents.
3. What Have I Done for Someone Today? Hymns, lk 86, 87.
4. The Savior’s Call to Serve. – Liahona, aug 2012, lk 5.
5. See Others as They May Become. – Liahona, nov 2012, lk 68.
6. Willing and Worthy to Serve. – Liahona, mai 2012, lk 69.
7. Teaching, No Greater Call: A Resource Guide for Gospel Teaching, 1999, lk 12.


SÕNUMI ÕPETAMINE

„Kui teis on kristlikku armastust, olete te paremini valmis evangeeliumi õpetama. Te olete inspireeritud aitama teistel ära tunda Päästjat ja Teda järgida.“7 Te võiksite palvetada, et tunda suuremat armastust nende vastu, keda külastate. Ilmutades nende vastu suuremat kristlikku armastust, suudate te palju elavamalt teenida nii Issandat kui neid, keda õpetate.

NOORED
Teenimissuvi

Elizabeth Blight

Ühel suvel viibisin ma välismaal ja töötasin erivajadustega lastega. Kui ma nendega esimest korda kohtusin, olin väga mures. Ma ei osanud nende keelt, kuid uskusin, et Vaim aitab mul nendega suhelda. Kui ma neid lapsi tundma olin õppinud, mõistsin, et vähene keeleoskus ei takista mul neid armastada. Me mängisime, naersime ja meisterdasime üheskoos ja ma tundsin nende vastu suurt armastust. Ma sain aimu sellest armastusest, mida Taevane Isa oma laste vastu tunneb, ja mu süda täitus kirjeldamatu rõõmuga.

Mil iganes ma teisi teenin, tunnen ma armastust nii nende vastu, keda ma teenin kui ka Taevase Isa vastu. Ma mõistan nüüd palju paremini Moosia raamatus öeldut: „Kui te olete oma kaasinimeste teenistuses, te olete ainult oma Jumala teenistuses“ (Mo 2:17). Minu teenimise eesmärk, olgu suurtes teenimisprojektides või väikeste heategude kaudu, on ülistada Jumalat (vt Mt 5:16). Ma loodan, et kui ma teisi teenin, märkavad inimesed mu armastust Taevase Isa vastu ja seda Kristuse valgust, mis minus põleb.

Autor elab Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides.

LAPSED
Armastuse kett

Palu, et keegi täiskasvanutest aitaks sul lõigata välja 28 pabeririba mõõtudega 2,5 x 20 cm. Tee veebruarikuus iga päev mõni heategu, millega näitad kellelegi vastu üles oma armastust. Võid aidata vanematel kodu koristada või naabrile heasüdamlik kiri kirjutada.

Kirjuta igale paberiribale, kuidas sa ühel või teisel päeval teenisid, liimi pabeririba otsad kokku, nii et moodustuks ring. Ringid võid omavahel ühendada, kui järgmise riba eelmise päeva ringi vahelt läbi pistad ja selle otsad kokku liimid. Jälgi, kuidas su armastuse kett järjest pikemaks kasvab. Võid selle teenimiseketi kasvatamist jätkata ka pärast veebruarikuu lõppu.

© 2014. Intellectual Reserve, Inc. Kõik õigused kaitstud. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/13. Tõlke heakskiit: 6/13. Originaali pealkiri First Presidency Message, February 2014. Estonian. 10862 124