märts 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Teenimine ja igavene elu

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Päästja on meile eeskujuks, kuidas isetult teenida. Tema täiuslik elu oli pühendatud Taevase Isa ja kõigi Isa laste teenimisele. Isa ja Poja ühine eesmärk on anda meile kõigile surematuse and ja igavese elu õnnistus (vt Ms 1:39).

Selleks et igavest elu väärida, peame me Jeesuse Kristuse lepituse kaudu end muutma – meil tuleb uuesti sündida ja patust puhtaks saada. Alla 8 aastased lapsed on aga patuta. Nad on lepituse kaudu lunastatud (vt Ms 3:16, 21; Mn 8:10–12).

Kõigi nende jaoks, kes on juba vastutavas eas, on loodud suurepärane plaan, mis võimaldab meil saada patust puhtaks ning valmistuda igaveseks eluks. Ettevalmistus igaveseks eluks algab ristimisega, mis viiakse läbi preesterluse volitusega, ning Püha Vaimu vastuvõtmisega. Me peame alati meeles pidama Päästjat ning pidama kinni käskudest, mis Ta on meile andnud.

Mormoni Raamatus õpetas Kuningas Benjamin oma rahvale, et rõõm tuleb sellest, kui me Jeesuse Kristuse lepituse kaudu patud andeks saame. Ta lisas, et me peame pattude andekssaamise alalhoidmiseks õpetama oma lapsi üksteist teenima ning olema end ümbritsevate inimestega helded – nii, et nende ajalikud ja vaimsed vajadused saaksid rahuldatud. (Vt Mo 4:11–16.)

Ta õpetas: „Ja vaata, ma räägin teile neid asju, et te võiksite õppida tarkust; et te võiksite õppida, et kui te olete oma kaasinimeste teenistuses, te olete ainult oma Jumala teenistuses” (Mo 2:17).

Jeesus käis ringi, õpetas oma evangeeliumi ning tegi head (vt Ap 10:38). Ta tervendas haigeid ja äratas üles surnuid. Ta toitis oma väega tuhandeid inimesi, kes olid näljased ning kellel polnud midagi süüa (vt Mt 14:14–21; Jh 6:2–13). Pärast ülestõusmist söötis Ta mõnesid oma apostleid, kui need Galilea merelt tulid (vt Jh 21:12–13). Ameerika mandril olles tervendas Ta haigeid ja õnnistas ükshaaval lapsi (vt 3Ne 17:7–9, 21).

Apostel Jaakobus õpetas, kuidas soov teisi teenida lähtub tänulikkusest kõige selle eest, mida Issand on meie jaoks teinud.

„Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuulja, vaid tegude tegija – see on õnnis oma tegemises. …

Jumala ja Isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida iseennast maailma poolt määrimata” (Jk 1:25, 27).

Üks näitaja, mille kaudu kindlaks teha, kas oled puhtaks saamas, on järjest kasvav soov Päästja nimel teisi teenida. Kodu- ja külastusõpetusest saab rohkem rõõm kui kohustus. Te leiate end vabatahtlikult kohalikku kooli või kogukonna vaeseid aitamas. Isegi kui teil on vähe raha, et toetada neid, kellel on veel vähem, soovite, et teil oleks rohkem, nii et te saaksite rohkem anda (vt Mo 4:24). Te leiate endas indu teenida oma lapsi ning näidata neile, kuidas teenida teisi.

Teie loomuse muutudes tunnete soovi teenida rohkem ilma tunnustust saamata. Ma tean selliseid Päästja jüngreid, kes on annetanud suuri rahasummasid või pühendunult teeninud, ilma et keegi peale Jumala või nende laste sellest üldse teaks. Jumal on nende teenimist tunnustanud õnnistustega selles elus ning Ta jätkab nende õnnistamist ka igaveses elus (vt Mt 6:1–4; 3Ne 13:1–4).

Pidades kinni käsust teisi teenida (vt Mt 22:39), olete te tundnud, kuidas uhkus taandub. Päästja manitses oma apostleid, kui need vaidlesid, kes nende seast on tähtsaim. Ta ütles:

„Ärge laske end ka kellelgi hüüda juhatajaks, sest ainult üks on teie Juhataja – Kristus!

Aga suurim teie seast olgu teie teenija!” (Mt 23:10–11).

Päästja õpetab, kuidas saame õppida teisi teenima. Tema teenis täiuslikult ning meil tuleb õppida teenima nii, nagu Temagi õppis – rida rea peale (vt ÕL 93:12–13). Teenimise kaudu võime saada rohkem Tema sarnaseks. Me palvetame kogu südamest, et võiksime armastada oma vaenlasi nii, nagu Tema neid armastab (vt Mt 5:43–44; Mn 7:48). Siis võime olla viimaks väärilised, et elada igavesti koos Tema ja meie Taevase Isaga.

Ma luban, et me võime teenida täiuslikumalt, kui järgime Päästja õpetusi ja eeskuju.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Vanem M. Russell Ballard Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist on julgustanud meid palvetama, et meil tekiks võimalusi teenida: „Paluge iga uue päeva hommikul, et Taevane Isa juhataks teid, et te märkaksite võimalust teenida üht Tema hinnalistest lastest. Seejärel otsige .. kogu päeva jooksul kedagi, keda aidata.” (Olgem õhinaga asja juures. – 2012. sügisene üldkonverents). Võiksite paluda neil, keda te õpetate, seada eesmärk paluda igal hommikul teenimisvõimalusi, ning püüda päeva jooksul seda teha.

NOORED
Vastus palvele
Siphilile Khumalo

Ühel õhtul külastas mind üks teist usku sõber. Tavaliselt uurin ma pühakirju üksi ning ma olingi need juba uurimiseks välja võtnud. Tundsin, et peaksin paluma tal endaga ühineda, kuid kartsin ja hakkasin neid ikkagi omaette uurima. Ma teadsin, et olin Vaimu õhutust eiranud. Mõni hetk hiljem küsisin temalt areldi: „Kas sa sooviksid koos minuga pühakirju uurida?” Mu sõber oli kõhklemata nõus.

Me lugesime koos Mormoni Raamatut. Ta esitas mulle küsimusi ning ma tundsin, kuidas Vaim aitas mul talle vastata. Ma tunnistasin Mormoni Raamatu tõesusest. Pärast seda teatas ta mulle: „Ma olen päev otsa nutnud ja muretsenud. Ma olin just palunud Jumala abi ja siis sa kutsusid mind endaga pühakirju uurima. Ma tunnen end palju paremini. Aitäh sulle.”

Issand oli kasutanud mind, et vastata kellegi palvele ja teenida Tema last, kes vajas abi. Ma tean, et Vaimu õhutus on viis, kuidas tark ja ülev Isa meid oma jumalikul moel juhatab. Kui me oma hirmust võitu saame, siis saab Ta meie kuulekuse kaudu oma väge ilmsiks teha.

Autor elab Gautengis Lõuna-Aafrikas.

LAPSED
Otsige võimalusi teenida

Sa võid järgida Jeesust Kristust ja teenida teisi. Joonista pilt sellest, kuidas sa mõnda pereliiget või sõpra teenid, ning riputa see kuhugi üles, nii et see tuletaks sulle meelde, et sa pead iga päev teiste vastu kena olema.

© 2014. Intellectual Reserve, Inc. Kõik õigused kaitstud. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/13. Tõlke heakskiit: 6/13. Originaali pealkiri First Presidency Message, March 2014. Estonian. 10863 124