juuni 2014 SÕNUM

 

Töö kiirendamine

President THOMAS S. MONSON

 

Kas teadsite, et 100. vai organiseeriti siis, kui taastatud Kirik oli 98 aastane? Vähem kui 30 aastat hiljem oli vaiade arv kasvanud juba 200-ni. Ja kõigest kaheksa aasta pärast oli Kirikus juba 300 vaia. Tänaseks on Kirikus rohkem kui 3000 vaia.

Miks Kirik järjest kiiremini kasvab? Kas sellepärast, et meid tuntakse paremini? Või sellepärast, et meil on toredad kogudusehooned?

See kõik on oluline, kuid Kirik kasvab hoopis seetõttu, et Issand on öelnud, et see nii juhtub. Ta sõnas Õpetuse ja Lepingute raamatus: „Vaata, ma kiirendan oma tööd selle õigel ajal.”1

Meid, Taevase Isa vaimulapsi, saadeti praegusel ajal maa peale, et võiksime aidata seda tööd kiiremini teha.

Issand pole minu teada kunagi öelnud, et Tema töö kestab ainult surelikkuses. See hõlmab kogu igavikku. Ma usun, et Ta kiirendab oma tööd ka vaimumaailmas. Samuti usun ma, et Issand valmistab seal oma teenijate kaudu paljusid ette evangeeliumi vastu võtma. Meie töö on otsida välja oma surnud ja minna templisse, et viia nende eest läbi pühi talitusi. Need tagavad eesriide taga olijatele samad võimalused, mis on meil.

President Brigham Young (1801–1877) ütles, et teispool eesriiet on igal tublil viimse aja pühal palju tegemist. „Mida nad seal teevad? Nad aina jutlustavad ja jutlustavad ning valmistavad teed, et meie võiksime kõikjale templeid ehitades oma tööd kiirendada.”2

Tõsi ta on – pereajalootöö pole kergete killast. Ma tean näiteks, kui raske võib olla skandinaavlastel. Näiteks minu rootsi päritolu vanaisa nimi oli Nels Monson. Tema isa nimi ei olnud aga Monson vaid Mons Okeson. Monsi isa nimi oli jällegi Oke Pederson ja tema isa nimi omakorda Peter Monson . jälle Monson.

Issand ootab meilt, et teeksime oma pereajalootööd hästi. Minu arvates on selle töö edu tagamiseks esmatähtis, et Taevaisa Vaim oleks meiega. Kui elame nii õigemeelselt kui oskame, siis avab Ta meile tee, et saaksime need õnnistused, mida me siiralt ja usinalt otsinud oleme.

Me teeme küll vigu, kuid kõik eksperdid on kunagi algajad olnud. Seega tuleb meil käised üles käärida ja raskustele vaatamata tööga pihta hakata. See ülesanne pole kergete killast, kuid Issand on selle teile ja mulle usaldanud.

Pereajalootööd tehes tuleb kindlasti ette tupikuid, mil tunnete, et te ei saa enam midagi rohkemat teha. Kui see juhtub, siis laskuge põlvili ja paluge Issandat, et Ta avaks teile tee, ja Ta teeb seda. Ma tunnistan, et see toimib.

Taevane Isa armastab oma lapsi vaimumaailmas sama palju, kui Ta armastab teid ja mind. Prohvet Joseph Smith ütles surnute päästmise kohta: „Ja nüüd, mil Jumala suured eesmärgid ja prohvetite sõnad hakkavad järjest kiiremini täituma, nüüd, mil Jumala kuningriik on maa peale rajatud ja muistne kord taastatud, on Issand teinud meile teatavaks selle kohustuse ja auväärse võimaluse.”3

President Joseph F. Smith (1838–1918) on öelnud nende kohta, kes on surnud evangeeliumi tundmata: „Tänu sellele, mida me nende jaoks teeme, langevad neilt ahelad ja köidikud ning hajub neid ümbritsev pimedus, et neile võiks paista valgus. Siis nad kuulevad vaimumaailmas tööst, mida nende lapsed siinilmas teevad, ja nad rõõmustavad koos teiega, kui te neid kohustusi täidate.”4

Mitmed miljonid Taevase Isa lapsed ei kuulnud oma eluajal enne vaimumaailma minekut kordagi Kristuse nime. Kuid nüüdseks on neile õpetatud evangeeliumi ja nad ootavad päeva, mil teie ja mina nende eest vajaliku uurimistöö ära teeksime, et võiksime minna Issanda kotta viima läbi talitusi, mida nemad ise läbi viia ei saa.

Mu vennad ja õed! Ma tunnistan, et Issand õnnistab meid, kui selle väljakutse vastu võtame ja sellele vastavalt tegutseme.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Mõelge, milline on teie lemmiklugu pereajaloost. Jutustage seda neile, keda külastate. Te võite kasutada Esimese Presidentkonna sõnumi lastelõigus (lk 6) toodud küsimusi, et innustada külastatavaid oma lugusid jutustama. Võiksite lugeda kirjakohta ÕL 128:15 ja arutada templitöö tähtsust meie esivanemate jaoks.

VIITED

1. ÕL 88:73.
2. Teachings of Presidents of the Church: Brigham Young, 1997, lk 280.
3. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith, 2007, lk 409.
4. Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. Smith, 1998, lk 247.

NOORED
Kas pereajaloo andmete sisestamine võiks mulle meeldida?
Emma Abril Toledo Cisneros

Meie vai võttis eesmärgiks sisestada 50 000 nime ja ma võtsin sellest samuti osa. Alguses oli raske. Tihtipeale oli mõnda sisestatavat nime halva käekirja tõttu raske välja lugeda ja mul tekkis tahtmine need tagasi anda ja järgmised võtta. Kuid siis mõistsin, et kui kõik niimoodi mõtleksid, jääksid need nimed viimaseks. Ma kujutasin ette, kuidas inimesed vaimumaailmas järjekorras ootavad, ja otsustasin, et püüan neid ikkagi lugeda ja vigu tegemata üles kirjutada.

Ma õppisin neid inimesi armastama. Mõistsin, et nad vajavad tõepoolest abi ning et ka meie vajame nende abi. Hakkasin paremini mõistma, kuidas Taevase Isa täiuslik plaan kõigiga arvestab. Kui järgime Tema valitud juhtide inspiratsiooni ja juhiseid, siis tunneme Tema halastust ja lõputut armastust.

Nimede sisestamine on olnud minu jaoks tore kogemus. Hakkasin pereajalugu palju rohkem hindama ja armastama. Tänu sellele, et kuuletusin Issandale ja osalesin pereajalooprojektis, õnnistas Ta mind paljude hinnaliste vaimuandidega. Artikli autor elab Mehhikos Veracruzi linnas.

LAPSED
Meie lood

Sinu vanematel ja vanavanematel on olnud palju seiklusi – mõnest pole sa veel kuulnudki! Mõned lood võivad olla naljakad ja aidata sul uskuda Taevasesse Isasse. Kuid ka täiskasvanud on mõnikord häbelikud. Esita neile järgmisi küsimusi, et aidata neil tuletada meelde nende lemmiklugusid. Seejärel kirjuta või joonista nende vastused üles.

  1. Millised on olnud kolm kõige õnnelikumat hetke sinu elus?
  2. Milline hetk on olnud kõige piinlikum?
  3. Räägi mulle päevast, mil ma sündisin.
  4. Mis sulle meeldis lapsena teha?
  5. Kuidas sa said tunnistuse evangeeliumi kohta?

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Kõik õigused kaitstud. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/14. Ingliskeelse tõlke heakskiit: 6/14. Originaali pealkiri:First Presidency Message, June 2014. Estonian. 10866 124