juuli 2014 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Südamete pöördumise lubadus

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Minu ema Mildred Bennion Eyring kasvas üles Ameerika Ühendriikides Utah’ osariigis Grangeri farmikogukonnas. Üks tema vendadest, Roy, jätkas pere lambakasvatuse äri. Noore mehena veetis ta palju nädalaid kodust eemal. Ajapikku muutus ta Kiriku vastu ükskõikseks. Lõpuks kolis ta Ameerika Ühendriikides Idaho osariiki, abiellus ja sai kolm last. Ta suri 34aastasena, kui tema naine oli 28 ja lapsed alles väikesed.

Kuigi Roy väike pere elas Idahos ja minu ema oli kolinud 4000 kilomeetri kaugusele Ameerika Ühendriikidesse New Jersey osariiki, kirjutas ta neile tihti armastavaid ja innustavaid kirju. Minu onu pere kutsus minu ema armastavalt tädi Mid’iks.

Aastad möödusid ja ühel päeval sain ma telefonikõne ühelt oma onutütrelt. Ta ütles, et Roy lesk oli surnud. Onutütar lisas: „Tädi Mid oleks tahtnud, et sa seda teaksid.” Tädi Mid oli selleks ajaks ammu surnud, kuid pere tundis jätkuvalt tema armastust ja võttis minuga ühendust, et mind teavitada.

Mind pani imestama, kui suurt rolli minu ema oli nende peres mänginud, nagu nefilastest prohvetid, kes hoidsid oma pereliikmetega lähedast suhet, et tuua neid Jeesuse Kristuse evangeeliumi juurde. Nefi kirjutas, et loodab mõjutada oma venna lapsi naasma nende pere patriarhi Lehhi usu juurde. Moosia pojad näitasid sedasama armastust, õpetades evangeeliumi Lehhi järeltulijatele.

Issand on andnud meile viisi tunda peres armastust, mis kestab igavesti. Kiriku noored tunnevad tänapäeval, kuidas nende südamed pöörduvad nende perede poole. Nad otsivad oma pereliikmete nimesid, kellel polnud võimalust selles elus päästmistalitustest osa saada. Nad viivad need nimed templisse. Kui nad astuvad ristimisvette, on neil võimalus tunda Issanda armastust ja pereliikmete armastust, kelle eest nad talitust sooritavad.

Ma mäletan ikka veel armastust, mis kõlas minu onutütre hääles, kui ta ütles: „Meie ema suri ja tädi Mid oleks tahtnud, et sa seda teaksid.”

Teie, kes te teete talitusi oma pereliikmete eest, näitate üles samasugust armastust nagu Moosia pojad ja prohvet Nefi. Sarnaselt tunnete te rõõmu nende üle, kes teie abi vastu võtavad. Samuti võite oodata, et tunnete sama suurt rahuldust kui Ammon, kes ütles oma misjoniteenistuse kohta kaugete pereliikmete hulgas:

„Seepärast, rõõmutsegem; jah, me rõõmutseme Issanda üle; jah, me rõõmustame, sest meie rõõm on täielik; jah, me ülistame oma Jumalat igavesti. Vaata, kes saab rõõmutseda Issanda üle liiga palju? Jah, kes saab rääkida liiga palju tema suurest väest ja tema halastusest ja tema pikameelsusest inimlaste vastu? Vaata, ma ütlen teile, ma ei suuda väljendada kõige väiksematki osa sellest, mida ma tunnen” (Al 26:16).

Ma tunnistan teile, et need armastuse tunded, mida te oma pereliikmete vastu tunnete, kus nad siis ka ei oleks, on Eelija tulemise lubaduse täitumine. Ta tuli tõepoolest. Laste südamed pöörduvad vanemate poole ja vanemate südamed pöörduvad laste poole (vt Ml 3:23–24; JSA 1:38–39). Kui te tunnete vajadust leida oma esivanemate nimesid ja viia need nimed templisse, kogete te selle ettekuulutuse täitumist.

On õnnistus elada ajal, mil südamete pöördumise lubadus on täitumas. Mildred Bennion Eyring tundis seda vajadust oma südames. Ta armastas oma venna peret ja ta hoidis nendega ühendust. Nad tundsid, kuidas nende südamed pöördusid armastuses tädi Mid’i poole, sest nad teadsid, et ta armastab neid.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Te võite lugeda koos inimestega, keda külastate, ettekuulutusi Eelija vaimu kohta (vt Ml 4:5–6; JSA 1:38–39). Arutage viise, kuidas hakata tegelema pereajaloo tööga, sealhulgas indekseerimine, fotograafia ja blogimine. Kui inimesed, keda te külastate, pole tuttavad veebilehega FamilySearch.org, siis võiksite neile seda näidata.

NOORED
Õppides tundma oma vanaema
Jewelene Carter

Ühe Noorte Naiste projekti raames aitasin ma oma vanaemal tema esivanemaid leida, kerides mikrofilmi lehti Ameerika Ühendriikide Arizona osariigi Mesa pereajaloo keskuses. Kui me teineteise kõrval istusime ja oma pereliikmeid otsisime, küsisin ma endalt:

„Kas ma üldse tean midagi oma vanaemast, kes siin minu kõrval istub?”

Me leidsime palju pereliikmeid, valmistasime ette nende informatsiooni ja läksime Arizona Mesa templisse, et nende eest ristimisi ja kinnitamisi teha. Peagi pärast seda andis minu vanaema mulle oma pereajaloo köidetud kogu.

Minu vanaemal on reumatoidartriit ja trükkimine on tema jaoks väga valulik. Mulle meeldib teda arvutiga aidata. Koos kirjutame me üles lugusid vanaema elust, et meie pere võiks vaimselt kasu saada. Mulle meeldib temaga aega veeta ja nende projektide kaudu Kiriku ajaloost õppida.

Autor elab Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides.

LAPSED
On kodus arm

Ülal taevas naeratus,
kui on kodus arm.
Maailmas siis armastus,
kui on kodus arm.

(„On kodus arm”, Kiriku lauluraamat, lk 44)

Taevane Isa soovib, et me armastaksime oma peresid, et me võiksime olla õnnelikud. Mida enam me oma perekonda teenime, seda enam armastame Taevaisa ja oma pereliikmeid.

Joonista paberile südamed ja lõika need välja. Kirjuta neile rõõmsaid sõnumeid või joonista pilte ja anna need salaja oma pere liikmetele. Vaata kui rõõmsaks see neid teeb!

© 2014. Intellectual Reserve, Inc. Kõik õigused kaitstud. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/14. Tõlke heakskiit: 6/14. Originaali pealkiri: First Presidency Message, July 2014. Estonian. 10867 124