veebruar 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Tunnistus ja usulepöördumine

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Tõest tunnistuse saamise ja tõelise usulepöördumise vahel on erinevus. Näiteks tunnistas vägev apostel Peetrus Päästjale, et ta teab, et Jeesus on Jumala Poeg.

„[Jeesus] ütles neile: „Aga teie, keda teie mind ütlete olevat?”

Siimon Peetrus vastas ning ütles: „Sina oled Kristus, elava Jumala Poeg!”

Jeesus vastas ning ütles temale: „Õnnis oled sa, Siimon, Joona poeg, sest liha ja veri ei ole sulle seda ilmutanud, vaid mu Isa, kes on taevas” (Mt 16:15–17).

Ja siiski, oma hilisemas korralduses Peetrusele andis Issand temale ja meile käsu tõeliselt usule pöörduda ja seda pöördumist kogu elu suurendada. Jeesus ütles seda järgmiste sõnadega: „Kui sa .. pöördud, siis kinnita oma vendi” (Lk 22:32).

Jeesus õpetas Peetrusele, et lisaks tunnistuse saamisele peab leidma aset ka vägev muutus, et inimene võiks mõelda, tunda ja tegutseda nagu Jeesuse Kristuse tõeliselt usulepöördunud jünger. Me kõik püüdleme sellise suure muutuse poole. Kui see meis aset leiab, on meil vaja, et see jätkuks kuni meie sureliku prooviaja lõpuni (vt Al 5:13–14).

Me teame oma kogemustest ja teistega seotud tähelepanekutest, et ei piisa, kui meil on vaid üksikud vaimselt vägevad hetked. Peetrus eitas, et ta Päästjat tunneb, isegi pärast seda, kui oli saanud Vaimult tunnistuse, et Jeesus on Kristus. Mormoni Raamatu kolmele tunnistajale anti otsene tunnistus, et Mormoni Raamat on Jumala sõna, ja siiski kahtlesid nad hiljem oma võimes toetada Joseph Smithi kui Issanda Kiriku prohvetit.

Me vajame muutust oma südames, nagu kirjeldatakse Alma raamatus: „Ning nad kõik kuulutasid rahvale sedasama – et nende südametes toimus muutus; et neil ei olnud enam soovi teha halba” (Al 19:33; vt ka Mo 5:2).

Issand õpetas meile, et kui oleme tõesti Tema evangeeliumisse pöördunud, on meie südamed pöördunud ära isekatelt muredelt ja me oleme valmis toetama teisi, kui nad liiguvad igavese elu poole. Selleks, et niimoodi usule pöörduda, võime palvetada ja teha usus tööd, et võiksime Jeesuse Kristuse lepituse kaudu muutuda uueks olevuseks.

Alustuseks võime palvetada, et meil oleks usku isekuse üle meelt parandada ja et meil oleks and hoolida teistest rohkem kui iseendast. Me võime palvetada väe eest heita kõrvale uhkus ja kadedus.

Palve on võti saamaks ka armastuse andi Jumala sõna ja Kristuse vastu (vt Mn 7:47–48). Need kaks käivad käsikäes. Kui loeme Jumala sõna ning mõtiskleme ja palvetame selle üle, hakkame seda armastama. Issand paneb armastuse meie südamesse. Armastust tundes hakkame üha rohkem armastama Issandat. Sellega kaasneb armastus teiste vastu, mida vajame nende tugevdamiseks, keda Jumal meie teele saadab.

Näiteks, me võime palvetada, et tunda ära need, keda Issand soovib, et Tema misjonärid õpetaksid. Põhimisjonärid võivad usus palvetada, et Vaimu kaudu teada, mida õpetada ja millest tunnistada. Nad võivad usus palvetada, et Issand laseks neil tunda armastust kõigi vastu, keda nad kohtavad. Kõik inimesed, keda misjonärid kohtavad, ei jõua ristimisvette ega saa Püha Vaimu andi. Kuid Püha Vaim võib olla misjonäride kaaslaseks. Seejärel leiab teenimise kaudu ja Püha Vaimu abil aja jooksul aset muutus nende südames.

See muutus toimub nendes ja meis üha uuesti ja uuesti, kui jätkame kogu elu omakasupüüdmatult usus tegutsemist, et tugevdada teisi Jeesuse Kristuse evangeeliumis. Pöördumine ei ole ainukordne sündmus ega kesta vaid ühe eluperioodi jooksul, see on jätkuv protsess. Elu võib muutuda eredamaks, kuni saabub täiuslik päev, mil näeme Päästjat ja adume, et oleme muutunud Tema sarnaseks. Issand kirjeldas seda teekonda järgmiselt: „See, mis on Jumalast, on valgus; ja see, kes saab valgust ja jätkab Jumalas, saab rohkem valgust ning see valgus kasvab üha eredamaks ja eredamaks, kuni saabub täiuslik päev” (ÕL 50:24).

Ma luban teile, et see kehtib meie kõigi kohta.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kasutas tähendamissõna soolakurgist, õpetamaks, et usulepöördumine on pigem jätkuv protsess kui ainukordne sündmus: „Rida rea peale, põhimõte põhimõtte peale, järk-järgult ja peaaegu märkamatult asuvad meie motiivid, meie mõtted, meie sõnad ja meie teod Jumala tahet toetama” (Te peate uuesti sündima. – 2007. a kevadine üldkonverents). Kaaluge lugemist tähendamissõna soolakurgist koos nendega, keda õpetate. Mida saab igaüks meist teha, et liikuda järjekindlalt edasi usulepöördumise jätkuvas protsessis, millest nii president Eyring kui ka vanem Bednar rääkisid?

NOORTELE
Minu südame muutus
Dante Bairado

Kui kuulsin esimest korda Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumist, tundsin, kuidas Vaim tunnistas, et see on õige. Palve kaudu muutus minu tunnistus veelgi kindlamaks ja ma otsustasin, et saan ristitud.

Varsti pärast ristimist küsisid mu koguduse liikmed, mida ma arvan misjonil teenimisest. Ausalt öeldes ma ei teadnud, mida vastata. Mõte, et jätan pere ja kooli, et teenida misjonil, tundus absurdne.

Kuid siis ühel päeval hakkasin ma mõtlema oma pöördumisele. Mulle meenusid misjonärid, kes olid mind õpetanud, kes olid kannatlikult vastanud mu küsimustele ja aidanud mul mõista evangeeliumi. Ma mõistsin, et nende abita poleks ma kunagi leidnud õiget kirikut. Niipea kui ma seda taipasin, tekkis mu südames soov teenida. Tundsin, kuidas Vaim ütles mulle, et peaksin teenima põhimisjonil.

Ma tean, et misjonitöö on meie Taevase Isa töö ja et me saame aidata kaasa sellele, et tuua hingi imelisele teadmisele taastatud evangeeliumist.

Artikli autor elab Brasiilias Fortalezas.

LASTELE
Põlegu teie tunnistus eredalt

Tunnistuse saamine on nagu lõkke tegemine. Täpselt nagu meil on vaja lisada puid, et hoida lõket põlemas, peame palvetama, meelt parandama, teisi teenima, pühakirju uurima ja käskudest kinni pidama, et aidata hoida eredana oma tunnistust.

Selleks, et õppida rohkem, kuidas oma tunnistust tugevdada, lugege läbi allpool loetletud pühakirjakohad. Joonistage viie suure leegiga lõke. Värvige leegis ära iga pühakirjakoht, mida loete. Mida rohkem pühakirjakohti te loete, seda eredam on tuli – ja teie tunnistus!
Moosia 2:17
Alma 5:46
Alma 32:27
3. Nefi 15:10
Johannese 5:39

© 2015. Intellectual Reserve Inc. Kõik õigused kaitstud. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/14. Tõlke heakskiit: 6/14. Originaali pealkiri: First Presidency Message, February 2015. Estonian. 12582 124