märts 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Tema hellade käte vahel

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF

 

Paljude teiste sarnaselt saan ka mina sageli inspiratsiooni kaunitest kunsti- ja muusikateostest. Kord sain ma inspiratsiooni, kui seisin Taani maalikunstniku Frans Schwarzi meistriteose ees pealkirjaga „Aia agoonia.”1

Sel piinavalt ilusal maalil kujutatakse Päästjat Ketsemani aias põlvitamas. Samal ajal kui Ta palvetab, seisab Tema kõrval ingel ja hoiab Teda hellalt käte vahel, pakkudes tröösti, taevast abi ja tuge.

Mida enam sellele maalile mõtlen, seda enam on mu süda ja meel täis sõnulseletamatut õrnuse ja tänu tunnet. Tajun vähesel määral, mis tunne võis seal juures olla, kui Päästja tegi surelikkuses algust oma suure, kulmineeruva tööga, võttes enda peale maailma patud. Imestan, milline otsatu armastus ja kaastunne on Isal oma laste vastu. Mind haarab sügav tänu selle eest, mida patuta Poeg tegi kogu inimkonna ja minu heaks.

Jumala Poja ohverdus

Aasta sellel ajal mälestame me ikka ohverdust, mille Jeesus Kristus tõi kogu inimkonna heaks, ning mõtiskleme selle üle.

Seda, mida Päästja tegi meie heaks Ketsemanist Kolgatani, on mul võimatu hoomata. Ta võttis enda peale meie patukoorma ning maksis igaveseks ja siduvalt lunahinna mitte ainuüksi Aadama algse üleastumise, aga ka mustmiljonite kunagi elanud hingede pattude ja üleastumiste eest. See igavene ja püha ohverdus pani „Jumalat ennast, suuremat kõigist, valust värisema ja veritsema igast poorist, ja kannatama nii kehas kui vaimus” (ÕL 19:18).

Ta kannatas minu eest.

Ta kannatas teie eest.

Mu hing pakatab tänust, kui mõtisklen selle ohverduse paljutähenduslikkuse üle. Mind teeb alandlikuks teadmine, et kõik, kes selle anni vastu võtavad ja südames Tema poole hoiavad, võivad oma patud andeks ja neist puhtaks saada, ükskõik kui sünge nende eksimus ja ängistav nende koorem ka olla võib.

Meid saab teha taas puhtaks ja määrdumatuks. Meie armsa Päästja igavene ohverdus saab meid lunastada.

Kes meid trööstib?

Kuigi keegi meist ei pea iial kannatama nii sügavalt kui meie Issand, tuleb meil kõigil ette oma süngeid ja mõrusid tunde – aegu, mil meie mure ja valu võib tunduda suurem, kui jaksame kanda. Tuleb ette aegu, mil patukoorem ja süümepiinad meid halastamatult enda alla suruvad.

Kuid kui me ka sellistel aegadel oma südant Issandale kergendame, on Ta kindlasti sellest teadlik ja mõistev. Ta kannatas isetult meie eest aias ja ristil ega jäta meid nüüd trööstita. Ta annab meile jõudu, indu ja õnnistusi. Ta võtab meid hellalt oma käte vahele.

Ta on meile enam kui ingel.

Ta toob meile õnnist tröösti, tervenemist, lootust ja andestust.

Sest Ta on meie Lunastaja.

Meie Vabastaja.

Meie halastav Päästja ja õnnistatud Jumal.

VIIDE

1. Frans Schwarzi matusel kõnelenud preester ütles, et „tema kunst olitaevaselt õnnistatud ja näis olevat enam väärt kui nii mõnigi jutlus” (Emmilie Buchanan-Whitlock. History of Artists’ Lives Gives GreaterContext for Exhibit. – Deseret News, 29. sept 2013. – deseretnews. com).


SÕNUMI ÕPETAMINE

Otsige enne õpetamist Vaimu juhatust, et mõista nende vajadusi, keda te õpetate. Kui jagate president Uchtdorfi sõnumist katkendeid, tunnistage Päästjast ja Tema lunastusohvrist. Küsige soovi korral neilt, keda õpetate, mida Tema lepitus nende jaoks tähendab ning kuidas nad on süngetel ja mõrudel aegadel Issanda tröösti tundnud.

NOORED
Jeesuse Kristuse läbi saabunud võit

Nimi avaldamata

Mul oli probleeme ülesöömisega. Mu korduvate söömahoogude tagajärjeks olid suured süümepiinad, masendus ja pettumustunne. Tundsin end probleemist jagu saada püüdes nii nõrgana.

Eirasin pikka aega fakti, et Päästja lepitus mitte ainult päästab, vaid ühtlasi lunastab ja teeb meist täiuslikud, ning et see käib ka minu ilmselgelt ebatäiusliku ülesöömisharjumuse kohta.

Otsustasin anda end oma Päästjale. Ma palvetasin. Möönsin siiralt, et mul on nõrkus ja vajan armu, ning palusin siis, et Taevane Isa õnnistaks mind eeloleval päeval oma jumaliku abiga. Tundsin tol õhtul armastava Isa kinnitust, et Tal on mõõtmatu soov oma pojale abiks olla ning vaieldamatu vägi Tema tahtmist täita.

Tollest õhtust peale pole toidul minu üle enam sellist vägevat mõju. Tean, et minu edu taga on Jeesus Kristus. Mulle on nagu Pauluselegi selgeks saamas, et „ma suu( Add Text comment .) dan kõik [Kristuses], kes mind teeb vägevaks” (Fl 4:13) Ja ma püüan alati meeles pidada veel ühte Pauluselt saadud õppetundi: „Tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi!” (1Kr 15:57)

LAPSED
Päästja annab teile tröösti

Palu mõnel pereliikmel või sõbral rääkida ajast, mil ta tundis Päästja tröösti. Püüa mõelda ajale, mil Päästja on sind trööstinud. Võiksid joonistada sellest kogemusest pildi ja riputada selle oma voodi kõrvale, et see tuletaks sulle meelde, et Jeesus Kristus on alati valmis sind trööstima.

© 2015. Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc’ile. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/14. Tõlke heakskiit: 6/14. Originaali pealkiri: First Presidency Message, March 2015. Estonian. 12583 124