august 2015 SÕNUM

 

Seiske kui valgus

President THOMAS S. MONSON

 

Mul on olnud au näha paljusid templi pühitsemisega seoses peetud kultuuriprogramme. Need kõik on mulle meeldinud, kaasa arvatud viimane, mis toimus eelmise aasta novembris Phoenixis Arizona osariigis Ameerika Ühendriikides.

Kultuuriprogrammides osalevad viimse aja pühadest noored esitavad suurepärased ja meeldejäävaid programme. Eelmisel aastal Phoenixis ütlesin osalejatele enne programmi algust: "Te olete valguse lapsed."

Ma soovin, et kõik Kiriku noored teaksid, et nad on valguse lapsed. Sellistena on neil kohustus olla "maailmale valguseks" (ÕL 103:9). Neil on kohustus jagada evangeeliumi tõdesid. Neil on kutse seista templi märgutulena, peegeldades evangeeliumi valgust järjest pimenevale maailmale. Neil lasub ülesanne hoida oma tuli säravalt põlemas.

Selleks, et olla "usklikele eeskujuks" (1Tm 4:12), peame me ise uskuma. Selleks, et vaimselt ellu jääda, peame me endas välja arendama vajaliku usu ja peegeldama valgust teistele. Me peame toitma oma tunnistust, kuni sellest saab meie elu ankur.

Üks tõhus viis vajaliku usu saamiseks ja selle hoidmiseks on lugeda ja uurida pühakirju ning palvetada tihti ja järjepidevalt. Kiriku noortele ma ütlen, et kui te juba nii ei ole teinud, siis arendage nüüd välja igapäevane pühakirjade uurimise ja palvetamise harjumus. Ilma nende kahe olulise harjumuseta võivad välised mõjud ning elu karm reaalsus teie tule heledust vähendada või selle koguni kustutada.

Teismeiga ei ole kerge. Need on põhilised aastad, millal Saatan teid ahvatleb ning teeb kõik endast oleneva,

et teid meelitada teelt, mis viib teid tagasi taevasesse koju. Kuid kui te loete, palvetate, teenite ja kuuletute, siis õpite paremini tundma "valgus[t], mis paistab pimeduses" (ÕL 6:21), meie Eeskuju ja meie jõudu - isegi Issandat Jeesust Kristust. Tema on see valgus, mida me peame hoidma kõrgel, et laiali ajada kogunevat pimedust (vt 3Ne 18:24).

Tugeva tunnistusega Päästjast ja Tema taastatud evangeeliumist on teil piiritud võimalused särada. Need võimalused on teie ümber iga päev hoolimata sellest, millistes olukordades olete. Kui järgite Päästja eeskuju, siis on teil võimalus olla valguseks teid ümbritsevate inimeste eludes, olgu nad siis teie oma pere liikmed, klassikaaslased, töökaaslased, juhututtavad või võhivõõrad.

Kui te olete maailmale valguseks, siis tunnevad teid ümbritsevad inimesed erilist vaimu, mis paneb nad soovima teiega rohkem aega veeta ning teie eeskuju järgida.

Ma palun vanemaid ja noorte juhte, et te aitaksite noortel seista kindlana tõe ja õigemeelsuse eest. Aidake nende vaatele täielikult avada õppimise, mõistmise ja Jumala kuningriigis teenimise väravad. Ehitage neis üles jõud seista vastu maailma ahvatlustele. Andke neile tahe kõndida vooruse ja usu teel, olla palvemeelsed ning vaadata taeva poole kui oma püsivale ankrule.

Ma ütlen meie noortele, et Taevane Isa armastab teid. Loodan, et tunnete seda armastust, mida Kiriku juhid tunnevad teie vastu. Soovin, et teil oleks soov teenida Taevast Isa ja Tema Poega. Kõndige te alati õigemeelsuses ja seiske Jumala laste seas valgusena.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Soovi korral arutage nendega, keda õpetate, mida tähendab olla "valguse [laps]". Milliseid kohustusi see endas sisaldab? Te võite arutada aegade üle, mil nende valgus on olnud eriti särav, ja mõelda, mis muutis selle nii säravaks. Võite paluda neil mõelda konkreetse isiku, nagu näiteks mõne noore, töökaaslase või pereliikme peale, kes võiks vajada valgust. Seejärel võite koos palvetada selle üle, kuidas selle isikuga valgust jagada.

NOORED
Märgutuli

President Monson õpetab, et Kiriku noortel "on kutse seista templi märgutulena, peegeldades evangeeliumi valgust järjest pimenevale maailmale". Ta annab paar nõuannet, kuidas te saate seda teha:

Jagage evangeeliumi
Uskuge
Arendage usku
Olge teistele valguseks
Toitke oma tunnistust, kuni sellest saab teie elu ankur
Lugege ja uurige pühakirju
Palvetage sageli ja järjepidevalt
Teenige
Kuuletuge

Soovi korral andke iseendale hinnang ühest viieni iga väljatoodud punkti puhul. Madalama punktisummaga punktide puhul võite õppida nende teemade kohta pühakirjadest või otsida teavet LDS.org lehelt. Kui olete nende teemade kohta rohkem õppinud, võite mõelda eri viisidele, kuidas paremaks saada ja seada eesmärke nende saavutamiseks.

LAPSED
Laske oma valgusel särada

Jumala lapsena olete valguse lapsed. Te saate rohkem valgust, kui järgite oma Päästjat Jeesust Kristust. Jeesus Kristus ja Taevane Isa armastavad teid ning soovivad, et teie valgus säraks ka teistele ja juhataks nad Kristuse juurde. Teie valgus võib särada, kui jääte lihtsalt endaks, juhul kui te järgite käske, näiteks käsku palvetada ja pühakirju lugeda. Joonistage paberile mõned tähekesed ning kirjutage nende kõrvale mõtteid, kuidas võib teie valgus särada teistele eeskujuna Jeesusest Kristusest (näiteks "kirikus käimine" või "perekonna aitamine").

© 2015 Intellectual Reserve Inc. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/15. Tõlke heakskiit: 6/15. Originaali pealkiri: First Presidency Message, August 2015. Estonian. 12588 124