september 2015 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Perekonnad ja palve

President HENRY B. EYRING

Esimene nõuandja Esimeses Presidentkonnas

 

Kord, kui ma istusin terve öö isa voodi kõrval, rääkis ta oma lapsepõlvest. Ta rääkis oma vanemate armastusest rasketel aegadel ja oma armastusest Taevase Isa ja Päästja vastu. Ma teadsin, et ta on vähki suremas, seega ei üllatanud mind, kui ta aeg-ajalt ajas oma tunded Taevase Isa vastu sassi oma maise isa armastuse ning lahkusega. Mu isa oli tihti öelnud, et kui ta palvetas, siis ta mõtles, et võib vaimusilmas näha Taevase Isa naeratust.

Tema vanemad olid oma eeskuju kaudu õpetanud teda palvetama, nagu räägiks ta Jumalaga, ja et Jumal vastab talle armastusega. Ta vajas seda eeskuju lõpuni. Kui valu muutus intensiivseks, leidsime ta hommikul voodi kõrvalt põlvili. Ta oli olnud liiga nõrk, et tagasi voodisse minna. Ta ütles meile, et oli palvetanud ja küsinud Taevaselt Isalt, miks ta pidi nii palju kannatama, kuigi oli alati püüdnud olla hea. Tema sõnul tuli lahke vastus: „Jumal vajab vapraid poegi.”

Nii pidas ta vastu lõpuni, usaldades, et Jumal armastab teda, kuulab teda ja tõstab ta üles. Teda oli õnnistatud varasest noorusest peale teadmisega, et armastav Jumal on palve kaugusel, ning ta ei unustanud seda kunagi.

See on põhjus, miks Issand õpetas vanemaid: „Ja neil tuleb õpetada oma lapsi ka palvetama ja kõndima Issanda ees laitmatult” (ÕL 68:28).

Jeesuse Kristuse evangeelium on taastatud – Mormoni Raamatu ja kõigi preesterluse võtmetega, mis saavad

perekondi kokku siduda – sest Joseph Smith palvetas poisina usus. Ta sai sellise usu armastavas ja ustavas perekonnas.

Kakskümmend aastat tagasi andis Issand perekondadele nõu Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi avalduses „Perekond: läkitus maailmale”: „Õnnestunud abielud ja perekonnad on üles ehitatud usu, palvetamise, meeleparanduse, andestuse, austuse, armastuse, kaastunde, töö ja tervisliku meelelahutuse põhimõtetele.”1

Meil on suur tänuvõlg prohvet Joseph Smithi perekonna ees, kes ta üles kasvatasid. Tema perekond ei olnud eeskujuks mitte ainult usus ja palves, vaid ka meeleparanduses, andestuses, austuses, armastuses, kaastundes, töös ja tervislikus meelelahutuses.

Järeltulevad põlvkonnad võivad teid kutsuda õnnistatuks teie palvetamise eeskuju tõttu oma perekonnas. Ehk ei kasvata te üles suurepärast Jumala teenijat, kuid teie palved ja ustavuse eeskuju aitavad Issand Jeesusel Kristusel kasvatada üles häid ja armastatud jüngreid.

Kõige tuumaks, mida te võite otsustada teha Issanda abistamiseks, on palve. On näiliselt tavalisi inimesi, kes palvetades inspireerivad teised silmi avama ja vaatama, kes palvetab. Te võite saada selliseks inimeseks.

Mõelge, mida see tähendaks neile, kes teiega perepalves koos põlvitavad. Kui nad tunnevad, et te räägite Jumalaga usus, tugevneb ka nende usk rääkida Jumalaga.

Kui te palvetate, et tänada Jumalat õnnistuste eest, mida nad teavad, et olete saanud, siis kasvab nende usk ka teadmisse, et Jumal armastab neid ja et Ta vastab nii teie kui ka nende palvetele. Perepalves saab see toimuda vaid siis, kui teil on olnud see kogemus korduvalt isiklikus palves.

Ma saan siiani õnnistusi selle eest, et mu isa ja ema rääkisid Jumalaga. Nende eeskuju palve väest perekondades õnnistab põlvkondi, kes neile järgnevad.

Mu lapsi ja lapselapsi õnnistatakse iga päev mu vanemate eeskuju pärast. Usk, et armastav Jumal kuuleb ja vastab palvetele, on neile edasi antud. Te võite luua sellise pärandi oma perekonnas. Ma palvetan, et te seda teeksite.

VIIDE

1. „Perekond: läkitus maailmale” 35602 124


TÄHISTAGE „PEREKOND: LÄKITUS MAAILMALE” KAHEKÜMNENDAT AASTAPÄEVA

„Perekond: läkitus maailmale” õpetab põhimõtteid, mis on sama paikapidavad praegu, kui olid siis, kui seda 23. septembril 1995 esimest korda esitati. Kutsuge üles üksikisikuid või perekondi, keda õpetate, tähistama läkituse kahekümnendat aastapäeva järgnevaga:

  1. Koostage nimekiri põhimõtetest, mida see sisaldab ja millel on neile eriline tähendus. (Vaadake, kuidas President Eyring teeb seda ülaltoodud sõnumis palvega.)
  2. Arutage, kuidas iga põhimõte võib neid õnnistada praegu ja tulevikus.
  3. Seadke täpseid eesmärke, kuidas neid põhimõtteid nende ellu rakendada ja teistega jagada.

NOORTELE
Palve kallal töötamine

President Eyring õpetab, et sinu tugev suhe Taevase Isaga võib õnnistada sinu perekonda. Sa võid parandada oma suhet Temaga, parandades oma palveid. Siin on mõned mõtted, kuidas seda teha:

Enne kui alustad palvetamist, võta mõni hetk, et mõelda, mida soovid öelda. Mõtle küsimustele, mis sul on, või asjadele, mis sind häirivad. Sa võid need isegi üles kirjutada, et neid mitte unustada. Kasuta seda aega ka selleks, et puhastada oma meel päeva lärmist, nii et võiksid keskenduda Püha Vaimu õrnadele märguannetele. Kui sinu mõtted kipuvad palvetamise ajal uitama, siis proovi ette kujutada Taevast Isa sind kuulamas. Räägi detailselt. Ka palve lõpus jäta paar minutit, et kuulata Vaimu õhutusi. Võib-olla soovid kirjutada oma muljed päevikusse.

Pea meeles, et palve on töö, seega ära muretse, kui on vaja harjutamist või kui see tundub raske. Sinu püüd palvetada võib aidata sul luua Jumalaga suhet, mis õnnistab paljusid põlvkondi.

LAPSED
Palve meeldetuletus

President Eyring õpetab, et koos perega palvetada on tähtis. Sa võid olla oma perele heaks eeskujuks, kui palvetad iga päev. Sa võid ka oma perele meelde tuletada iga päev koos palvetada. Pea meeles seda tsitaati ühest teisest President Eyringi kõnest: „Taevane Isa kuuleb teie palveid. Ta armastab teid. Ta teab teie nime.” (Jätkuv ilmutus. – 2014 a. sügisene üldkonverents) Kirjuta see tsitaat kaardile või paberile ja pane kuskile, kus terve sinu pere seda näeb. Sel viisil võid alati meeles pidada, et Taevane Isa soovib, et sa Temaga räägiksid!

© 2015 Intellectual Reserve Inc. Kõik õigused kaitstud. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/15. Tõlke heakskiit: 6/15. Originaali pealkiri: First Presidency Message, September 2015. Estonian. 12589 124