märts 2016 SÕNUM

 

„Õppige minust”

President THOMAS S. MONSON

 

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus oleme kõik ühtmoodi nii õpetajad kui ka õppijad. Meilekõigile kõlab Issanda hell kutse: „Õppige minust.. ja te leiate hingamise oma hingedele.”1

Ma kutsun üles kõiki viimse aja pühi mõtisklema oma püüete üle õpetada ja õppida ning juhinduma seda tehes Päästjast. Me teame, et see, kes „Jumalalt [oli] tulnud õpetajaks,” 2 oli palju rohkemat kui lihtsalt õpetaja. Tema, kes õpetas meid armastama Issandat Jumalat kogu südamest, kogu hingest, kogu jõust ja kogu meelest ning armastama ligimesi nagu iseennast, oli Meisterõpetaja ja täiusliku elu Eeskuju.

See oli Tema, kes kuulutas: „Tule ning järgi mind.”3 „Ma olen andnud teile eeskuju.”4

Kui te ei pöördu

Jeesus õpetas Matteuse raamatus lihtsa, ent sügavamõttelise tõe. Pärast Kirgastamise mäelt laskumist peatusid Tema ja Ta jüngrid Galileas ja läksid seejärel Kapernauma. Seal tulid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid:

„„Kes on küll suurim taevariigis?”

Ja Jeesus kutsus lapsukese enese juure, asetas tema nende keskele

ja ütles: „Tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte Taevariiki!””5

Kirikus – kas siis kodus, tunnis või misjoniväljal – pole evangeeliumi õpetamise eesmärk Jumala lapsi infoga üle külvata. Seda ei tehta selleks, et näidata lapsevanema, õpetaja või misjonäri laialdasi teadmisi. Ka ei tehta seda selleks, et Päästja ja Tema Kiriku kohta rohkem teada saada.

Õpetamise peamine eesmärk on aidata Taevase Isa poegadel ja tütardel naasta Tema juurde ja nautida koos Temaga igavest elu. Selleks peab evangeeliumi õpetamine innustama neid käima igapäevasel jüngriks olemise ja pühade lepingute rajal. Siht on inspireerida liiget evangeeliumi põhimõtetele mõtlema, neid tunnetama ja seejärel tegema midagi, et nende järgi elada. Eesmärk on kasvatada usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja Tema evangeelium südames vastu võtta ehk usule pöörduda.

Õpetamisviis, mis õnnistab, soodustab usulepöördumist ja päästab, on õpetamisviis, milles järgitakse Päästja eeskuju. Õpetajad, kes jäljendavad Päästja eeskuju, armastavad ja teenivad neid, keda nad õpetavad. Nad inspireerivad kuulajaid jumaliku tõe igaveste õppetundidega. Nende elu on jäljendamist väärt.

Armastage ja teenige

Päästja kogu teenimistöö on eeskujuks, kuidas armastada ligimesi. Tõepoolest, tihti oligi õppetunniks see, kuidas Ta armastas ja teenis. Samamoodi on õpetajad, kes on mulle kõige enam meelde jäänud, need, kes oma õpilasi tundsid ja armastasid ning neist hoolisid. Nad otsisid üles kadunud lamba. Nad õpetasid eluõppetunde, mis mul kunagi meelest ei lähe.

Üks selline õpetaja oli Lucy Gertsch. Ta tundis igat oma õpilast. Ta alati helistas neile, keda pühapäeval polnud või kes lihtsalt kohale ei tulnud. Me teadsime, et ta hoolib meist. Keegi meist pole teda ega tema õppetunde unustanud.

Palju aastaid hiljem, kui Lucy elu oli lõpule jõudmas, külastasin ma teda. Me meenutasime ammuseid aegu, mil ta oli olnud meie õpetaja. Me kõnelesime igast meie klassi liikmest ja arutasime, millega igaüks neist tegeleb. Tema armastus ja hool kestis kogu elu.

Mulle meeldib Issanda käsk Õpetuses ja Lepingutes:

„Ja ma annan teile käsu, et teil tuleb õpetada üksteisele kuningriigi õpetust.

Õpetage usinasti ja minu arm on teiega.”6

Lucy Gertsch õpetas usinasti, kuna ta armastas väsimatult.

Külvake lootust ja tõde

Apostel Paulus on andnud nõu: „Ol[ge] alati valmis and ma vastust igaühele, kes teilt nõuab seletust lootuse kohta, mis teis on.”7

Vahest kõige suurem lootus, mida õpetaja võib külvata, peitub Jeesuse Kristuse evangeeliumi tõdedes.

„Ja mis see on, mida te loodate?” küsis Mormon. „Vaata, ma ütlen teile, Kristuse lepituse ja tema ülestõusmise väe läbi te saate lootust, et teid tõstetakse üles igavesse ellu ja seda tänu teie usule temasse.”8

Õpetajad, tõstke oma hääl kõrgele ja tunnistage Jumaluse olemusest. Olge tunnistajaks Mormoni Raamatust. Andke edasi hiilgavad ja kaunid tõed, mida hõlmab päästmisplaan. Kasutage Kiriku heakskiidetud materjale, eriti pühakirju, et õpetada Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumist selle puhtal ja lihtsal kujul. Pidage meeles Päästja sõnu „uuri[da] pühi kirju, sest te arvate enestel neis olevat igavese elu, ja need on, mis tunnistavad minust.”9

Aidake Jumala lastel mõista, mis on selles elus tõeline ja oluline. Aidake neil saada tugevamaks, et teha valikuid, mis aitavad neil püsida turvaliselt igavese elu rajal.

Õpetage tõde ning teid abistab Püha Vaim.

„Õppige minust”

Kuna Jeesus Kristus oli oma Isale täiuslikult kuulekas, „edenes [Ta] tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures.”10 Kas ka meie oleme kindlalt otsustanud teha sama? Nii nagu Jeesus edenes armus,11 peame ka meie evangeeliumi õppides Jumalalt kannatlikkuse ja järjepidevusega valgust ja teadmisi otsima.

Õppimise üks põhilisi eeldusi on kuulamine. Valmistudes õppima, otsime palvemeelselt inspiratsiooni ja Püha Vaimu kinnitust. Me mõtiskleme, palvetame, rakendame evangeeliumi õppetunde ja püüame teada saada Isa tahet meie suhtes.12

Jeesus „õpetas . palju tähendamissõnadega.”13 Nende mõistmiseks on vaja kõrvu, mis kuulevad, silmi, mis näevad, ja südant, mis mõistab. Kui elame vääriliselt, kuuleme paremini Püha Vaimu sosistusi, mis võivad „õpeta[da] [m] eile kõik ja tuleta[da] [m]eile meelde kõik.”14

Kui võtame vastu Issanda hella kutse „Õppige minust!,” saame osa Tema jumalikust väest. Mingem seega edasi kuulekuse vaimus, järgides meie Eeskuju ja õpetades nii, nagu Tema soovib, et õpetaksime, ning õppides nii, nagu Tema soovib, et õpiksime.

VIITED

1. Vt Mt 11:29.
2. Jh 3:2.
3. Lk 18:22.
4. 3Ne 18:16.
5. Mt 18:1–3; rõhutus lisatud.
6. ÕL 88:77–78.
7. 1Pt 3:15.
8. Mn 7:41.
9. Jh 5:39.
10. Lk 2:52.
11. ÕL 93:12.
12. Vt Jh 5:30.
13. Mk 4:2.
14. Jh 14:26.


SÕNUMI ÕPETAMINE

President Monson kutsub meid üles „mõtisklema oma püüete üle õpetada ja õppida ning juhinduma seda tehes Päästjast”. Võiksite soovi korral uurida nendega, keda külastate, pühakirju, et paremini mõista, kuidas õpetas ja õppis Jeesus Kristus. Te võite alustada pühakirjakohtadest, mille tõi välja president Monson, näiteks Matteuse 11:29, Johannese 5:30 ja Markuse 4:2. Võite arutada, kuidas aitab see, mida olete Kristusest õppinud, teil „saa[da] osa Tema jumalikust väest”.

LAPSED
Jeesusest õppimine

Püha Vaim annab meile rahuliku tunde, et aidata meil teada, et Jeesus meid tõesti armastab. Kirjuta või joonista midagi, mida oled Jeesuse kohta õppinud.

© 2016. Kõik õigused kuuluvad Intellectual Reserve Inc’ile. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/15. Tõlke heakskiit: 6/15. Originaali pealkiri: First Presidency Message, March 2016. Estonian. 12863 124