juuni 2016 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Meie Isa, meie juhendaja

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF

 

Kas te olete kunagi avanud karbi väikeste osadega, võtnud välja kokkupanemise juhised ning mõelnud: „See ei ole kohe üldse mitte arusaadav!”?

Mõnikord, hoolimata parimatest kavatsustest ja enesekindlusest, võtame me ühe osa kätte ja küsime: „Mille jaoks see on, kuhu see sobib?”

Meie tusk kasvab veelgi, kui vaatame karpi ning märkame kirja, milles seisab: „Kokkupanek vanusest 8 ja edasi.” Kuna meil pole endiselt aimugi, kuidas eset kokku panna, siis ei suurenda see meie eneseusku ega -kindlust.

Mõnikord on meil sarnased kogemused evangeeliumiga. Kui me vaatame mõnda selle osa, kratsime me kukalt ning imestame, mille jaoks see osa mõeldud on. Või kui uurime mõnda teist osa, võime mõista, et isegi pärast suurt püüdu sellest täielikult aru saada, ei suuda me välja nuputada, miks see osa on lisatud.

Meie Taevane Isa on meie juhendaja

Õnneks on Taevane Isa andnud meile imelised juhised, kuidas organiseerida oma elu ja saavutada täispotentsiaal. Need juhised toimivad hoolimata vanusest või olukorrast. Ta on andnud meile evangeeliumi ja Jeesuse Kristuse Kiriku. Ta on meile andnud lunastusplaani, päästmisplaani, isegi õnneplaani. Ta ei ole meid elu ebakindlate olukordade ja väljakutsetega üksi jätnud, öeldes: „Mine nüüd. Õnn kaasa. Nuputa see ise välja.”

Kui me oleme vaid kannatlikud ning vaatame alandliku südame ja avatud meelega, siis näeme, et Jumal on andnud meile palju vahendeid mõistmaks paremini Tema kõikehõlmavaid juhiseid õnneks meie elus.

• Ta on andnud meile hindamatu Püha Vaimu anni, millel on potentsiaal olla meie isiklik taevane juhendaja, kui õpime Jumala sõna ning proovime oma mõtted ja teod viia Tema sõnaga kooskõlla.
• Tõsise kavatsusega härda usupalve kaudu on Ta andnud meile ööpäevaringse juurdepääsu Talle.
• Ta on andnud meile nüüdisaja apostlid ja prohvetid, kes ilmutavad meie päevil Jumala sõna ning kellel on volitus siduda või pitseerida maa peal ja taevas.
• Ta on taastanud oma Kiriku – usklike organisatsiooni, kes töötavad koos üksteise aitamiseks, kui nad jumalakartlikkuse, värisemise ning võrreldamatu rõõmuga saabutavad oma päästmise.1
• Ta on andnud meile pühad kirjutised – Tema kirjutatud sõna meile.
• Ta on andnud meile hulgaliselt moodsa tehnoloogia vahendeid, et aidata meil olla Tema jüngrid. Paljud neist imelistest vahenditest on leitavad veebilehelt LDS.org. Miks on meie Taevane Isa andnud meile nii palju abi? Sest Ta armastab meid. Ja sest nii, nagu Ta ütles iseenda kohta: „Minu töö ja hiilgus on see – tuua inimesele surematus ja igavene elu.”2

Teiste sõnadega on Taevane Isa meie Jumal ning Jumal on meie juhendaja.

Meie Isa Taevas teab oma laste vajadusi paremini kui keegi teine. See on Tema töö ja hiilgus aidata meid igal pöörangul, anda meile imelisi ajalisi ning vaimseid vahendeid, et aidata meid teel Tema juurde naasmisel.

Iga Isa on juhendaja

Mõningates maailma osades austatakse ühiskonnas ja peredes isasid juunikuus. On alati hea austada ja pidada lugu meie vanematest. Isad teevad oma perekondade heaks hulgaliselt häid asju ning neil on palju imetlusväärseid omadusi. Kaks kõige tähtsamat rolli, mis isadel on oma laste elus, on olla heaks eeskujuks ja heaks juhendajaks. Isad teevad rohkemat, kui et ütlevad oma lastele, mis on õige või vale, nad teevad palju rohkemat, kui annavad lastele käsiraamatu ning ootavad neilt, et nad nuputaksid elu ise välja.

Isad juhendavad oma väärtuslikke lapsi ning hea eeskuju kaudu näitavad ette tee, kuidas elada auväärset elu. Isad ei jäta oma lapsi üksi, vaid ruttavad appi, aidates nad jalgadele, mil iganes nad komistavad. Ning mõnikord, kui see on tark tegu, siis lubavad isad oma lastel heidelda, mõistes, et see võib neile olla parim viis õppida.

Me oleme kõik juhendajad

Kui maised isad teevad seda kõike oma laste heaks, siis juhendamise vaim on midagi, mida peame pakkuma kõikidele Jumala lastele, hoolimata nende vanusest, asukohast või olukorrast. Pidage meeles, et Jumala lapsed on meie vennad ja õed. Me kõik kuulume samasse igavesse perekonda.

Selle teadmisega peaksime me kõik olema juhendajad – innukad ulatama abikätt ja aitama üksteisel saada parimaks võimalikuks iseendaks. Kuna me oleme Jumala lapsed, siis on meil potentsiaal saada Tema-sarnaseks. Jumala ja kaasinimeste armastamine, Jumala käskudest kinnipidamine ning Kristuse eeskuju järgimine on sirge, kitsas ja rõõmus tee tagasi meie taevaste vanemate juurde.

Kui kogu maailma Jumal hoolib meist nii palju, et Ta on meie juhendaja, siis ehk ka meie võiksime ulatada abikäe oma kaasinimestele hoolimata nende nahavärvist, rassist, sotsiaalmajanduslikest oludest, keelest või usust. Saagem inspireeritud juhendajateks ning õnnistagem teiste elu

– mitte ainult meie enda laste oma, vaid kõikide Jumala laste oma kogu maailmas.

VIITED

1. Vt Ap 13:52; Fl 2:12.
2. Ms 1:39.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Alustuseks võiksite paluda neil, keda õpetate, mõelda hetkele, mil Taevane Isa neid juhendas. Seejärel võite neil paluda mõelda sarnasustest selle hetke ja hetke vahel, mil nad arvasid, et nende maine isa juhendas neid. Paluge neil panna kirja sarnasused viisides, kuidas neid juhendati. Te võite esitada neile ülesande proovida jäljendada seda, mida nad üles kirjutasid, püüdes olla teistele paremaks eeskujuks.

LASTELE
Taevase Isa abi

Kuna Taevane Isa armastab meid, on Ta andnud meie aitamiseks mitmeid vahendeid või ande. Allpool on toodud mõned andidest, mis Ta on meile andnud. Kuidas saad sa neid ande kasutada oma ja teiste elu õnnistamiseks?

preesterluse vägi
palve
armastus teiste vastu
apostlid ja prohvetid
pühakirjad

© 2016 Intellectual Reserve Inc. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/15. Tõlke heakskiit: 6/15. Originaali pealkiri: First Presidency Message, June 2016. Estonian. 12866 124