jaanuar 2017 ESIMESE PRESIDENTKONNA SÕNUM

 

Keskele sihtimine

PRESIDENT DIETER F. UCHTDORF

 

Hiljuti vaatasin ma, kuidas rühm inimesi harjutas vibulaskmist. Pelgalt vaatamisega sai mulle selgeks, et kui sa soovid vibu ja noole käsitsemist selgeks saada, nõuab see aega ning harjutamist.

Minu arvates ei ole võimalik saada meisterlikuks vibulaskjaks tühja seina pihta lastes ning seejärel märklauda noolte ümber joonistades. Tuleb selgeks õppida märgi üles leidmise ja märklaua keskme pihta laskmise kunst.

Sihtmärkide maalimine

Esmalt laskmine ja hiljem märklaua joonistamine võib esmapilgul kõlada natuke absurdselt, kuid mõnikord käitume just nii elu teistes olukordades.

Kiriku liikmetena on meil kalduvus end lojaalselt siduda evangeeliumi programmide, küsimuste ning isegi õpetustega, mis tunduvad meile huvitavad, tähtsad või nauditavad. Meil on kiusatus nende ümber märklaudu joonistada, mis paneb meid uskuma, et sihime evangeeliumi keskmesse. Seda on lihtne teha.

Aegade jooksul oleme Jumala prohvetitelt saanud suurepärast nõu ja inspiratsiooni. Samuti saame juhatust ja selgitusi erinevatest Kiriku väljaannetest, käsiraamatutest ning juhenditest. Me võime väga lihtsalt valida endale evangeeliumi lemmikteema, joonistada selle ümber märklaua ning loogiliselt väita, et oleme kindlaks määranud evangeeliumi keskpunkti.

Päästja selgitab

See pole meie ajastule ainuomane probleem. Muistsel ajal veetsid usujuhid palju aega süstematiseerides, järjestades ning väideldes, milline sadadest käskudest oli kõige olulisem.

Ühel päeval üritas rühm usuõpetajaid tõmmata Päästjat väitlusesse. Nad palusid tal kaasa lüüa arutelus, milles nad ei suutnud üksmeelele jõuda.

Nad küsisid Temalt: „Õpetaja, missugune käsk on suur käsuõpetuses?”

Me teame, kuidas Jeesus vastas: „Armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest.

See on suur ja esimene käsk.

Aga teine on selle sarnane: armasta oma ligimest nagu iseennast.

Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos!” 1

Palun pange tähele viimast lauset: „Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos!”

Päästja mitte ainult ei näidanud meile märklauda, vaid Ta pani paika ka keskpunkti.

Märgile pihta saamine

Kiriku liikmetena sõlmime lepingu, et võtame Jeesuse Kristuse nime enda peale. Selles lepingus sisaldub mõistmine, et pürgime Jumalast rohkem õppima, armastame Teda, suurendame usku Temasse, austame Teda, kõnnime Tema rajal ning seisame vankumatult Tema tunnistajatena.

Mida rohkem Jumalast õpime ning Tema armastust enda vastu tunneme, seda rohkem mõistame, et Jeesuse Kristuse lõputu ohver on Jumala jumalik and. Ja Jumala armastus inspireerib meid kasutama tõelise meeleparanduse teed, mis viib meid andestuse imeni. See protsess võimaldab meil omada suuremat armastust ning kaastunnet ümbritsevate inimeste vastu. Õpime nägema siltidest kaugemale. Seisame vastu kiusatusele teisi süüdistada või nende üle kohut mõista nende pattude, puuduste, vigade, poliitiliste vaadete, usuliste veendumuste, rahvuse või nahavärvi tõttu. Näeme kõiki, keda kohtame, meie Taevase Isa lastena – meie vendade või õdedena.

Ulatame teistele abikäe mõistmise ja armastusega, ka nendele, keda ei ole ehk eriti lihtne armastada. Me leiname koos nendega, kes leinavad, ja trööstime neid, kes vajavad tröösti.2

Ja mõistame, et meil puudub vajadus piinelda evangeeliumi õige märklaua pärast.

Märklauaks on kaks suurt käsku. Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja prohvetid koos.3 Kui me seda tunnustame, siis kõiki teisi asju mõistetakse vastavalt nende tegelikule tähtsusele.

Kui meie peamine tähelepanu, mõtted ning püüded on suunatud armastuse suurendamisele Kõikvõimsa Jumala vastu ja armastuse näitamisele teiste vastu, siis võime teada, et oleme leidnud õige märklaua ning sihime keskele – Jeesuse Kristuse tõelisteks jüngriteks muutumisele.

VIITED
1. Mt 22:36–40.
2. Vt Mo 18:9.
3. Vt Mt 22:40.


SÕNUMI ÕPETAMINE

Enne selle sõnumi jagamist võite laulda laulu „Me Päästja arm” (Kiriku lauluraamat, nr 69). Seejärel innustage soovi korral neid, keda külastate, mõtisklema „märklaudade” üle nende endi elus. Võite arutada viiside üle, kuidas kindlustada, et kaks suurt käsku, „armasta Issandat, oma Jumalat” ning „armasta oma ligimest nagu iseennast” (vt Mt 22:37, 39), alati nende tegusid juhivad. Te võite jagada ka konkreetseid viise, kuidas olete Kristuse omaenda elu keskpunkti asetanud, ja jagada tunnistust sellest, kuidas see on teid õnnistanud.

NOORED
Naeratus võib asja muuta

President Uchtdorf paneb paika kaks eesmärki, mis meil oma tegude jaoks peaks olema: armasta Jumalat ja armasta oma ligimest. Mõnikord ei ole aga teiste armastamine nii lihtne. Elu jooksul võib olla hetki, mil teil on raske teistega suhelda, võib-olla on keegi teile haiget teinud või on teil raske kellegagi suhelda või hästi läbi saada. Nendel hetkedel püüdke meeles pidada armastust, mida olete tundnud oma sõpradelt, perekonnalt, Taevaselt Isalt ning Jeesuselt Kristuselt. Meenutage seda rõõmu, mida nendes olukordades tundsite, ja proovige ette kujutada, kuidas kõigil oleks võimalus tunda sellist armastust. Meenutage, et kõik on Jumala tütred või pojad ning väärivad nii Tema kui ka teie armastust.

Mõtelge konkreetsele inimesele oma elus, kellega teil on olnud raske läbi saada. Kaasake nad oma palvesse ja paluge Taevasel Isal avada teie süda nendele. Peatselt hakkate neid nägema, nagu Tema neid näeb: nad on Tema lapsed, kes väärivad armastust.

Pärast palvetamist tehke midagi nende heaks. Võite neid kutsuda noorteüritusele või väljasõidule sõpradega. Pakkuge oma abi koolitöödes. Öelge kas või vaid tere ja naeratage neile. Väikesed asjad võivad tuua kaasa suure muutuse teie mõlema elus!

LASTELE
Märklaua keskpunkt!

President Uchtdorf ütles, et evangeelium on nagu märklaua pihta laskmise harjutamine. Me peame sihtima kõige tähtsamate asjade pihta. Kõige tähtsamad käsud on armastada Jumalat ja teisi. Kui keskendume neile kahele asjale, siis saame iga kord pihta märklaua keskpunktile!

Joonistage suur märklaud paberilehele. Paluge lapsevanemal järgnev nimekiri teile ette lugeda. Kui nimekirjas olev aitab meil näidata oma armastust Jumala ning teiste vastu, siis kirjutage või joonistage see märklaua keskele.

© 2017 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved. Trükitud Eestis. Ingliskeelse originaali heakskiit: 6/16. Tõlke heakskiit: 6/16. Originaali pealkiri: First Presidency Message, January 2017. Estonian. 97921 124